Menu

Čo tvorí cenu stavebnej zákazky? Kalkulácia nákladov a cien stavebných prác

Znalosť štruktúry a dynamiky nákladov v stavebnej firme je základným východiskom pre efektívnu tvorbu cien. Predpokladom objektívnej cenotvorby je aj identifikácia a určenie zložiek nákladov v kalkulačnom členení a v členení nákladov na fixné a variabilné. Prioritou je najmä schopnosť predvídať a prognózovať budúce náklady a správna alokácia nákladov k výrobkom alebo procesom. Za zásadné prístupy k cenotvorbe, ktoré sa uplatňujú pri oceňovaní stavebnej produkcie, môžeme považovať tvorbu cien s prevažným rešpektovaním výšky vstupných nákladov (nákup surovín, materiálov, polotovarov, poddodávok a pod.), ako aj s výrazným rešpektovaním dopytu a prispôsobením ceny vlastnej ponuky cenám konkurencie.

Kalkulácia  nákladov a cien stavebných prác

Kalkulovanie je činnosť umožňujúca zistiť plánované alebo skutočné náklady a ostatné zložky ceny na kalkulačnú jednotku; na túto činnosť sa používajú rôzne metódy, zodpovedajúce podmienkam subjektov a cieľom, ktoré sa majú kalkulovaním dosiahnuť.

Kalkulácia je výsledok kalkulovania, ktorý vyjadruje výšku nákladov, prípadne ďalších zložiek ceny podľa jednotne určenej štruktúry (kalkulačný vzorec); teória a prax používa rôzne druhy kalkulácií spravidla podľa spôsobu ich zostavovania a účelu, na ktorý slúžia.

Kalkulácie plnia viacero úloh:

  • umožňujú plánovať a sledovať vývoj priamych a nepriamych nákladov a ich štruktúry, zisku, prípadne ďalších zložiek cien na jednotlivé stavebné výkony, porovnávať ich podľa skupín a druhov výrobkov, podľa podnikov a odborov v rozsahu potrebnom pre podnikové riadenie,
  • poskytujú podklady na vypracúvanie návrhov ponukových trhových cien tvorených metódou individuálnej kalkulácie a kalkulačným porovnaním a poskytujú špecifické informácie pre vnútropodnikové a podnikové riadenie a umožňujú podnikovým manažmentom dôsledne uplatňovať požiadavky hospodárnosti a rentability pri určovaní výrobných programov a uskutočňovaní ekonomických operácií, vyžadujúcich kalkulovanie,
  • poskytujú podklady na odhaľovanie rezerv a určovanie ciest zvyšovania efektívnosti.

Kalkulácie sa zostavujú za kalkulačnú jednotku, ktorou je určitý výkon vymedzený mernou jednotkou, na ktorý sa stanovia alebo zisťujú vlastné náklady a zisk. Kalkulačný vzorec je stanovená štruktúra kalkulácií, ktorú tvoria kalkulačné položky s jednoznačne určeným obsahom. Predstavuje  určité systematické zatriedenie a transformáciu nákladov. Kalkulačný vzorec slúži k tomu, aby sme mohli stanoviť vlastné náklady  kalkulačných jednotiek (stavebného konštrukčného prvku, objektu, stavby a pod.). Stanovenie štruktúry a obsahu položiek kalkulačného vzorca je v právomoci samotných firiem (obr. 2).

Stavebný softvér  CENKROS 4 – nástroj pre spracovanie kvalitnej kalkulácie zákazky

Stavebný softvér CENKROS 4 pokrýva všetky činnosti spojené s prípravou a realizáciou stavebnej zákazky a umožňuje rýchlo pripraviť kvalitnú cenovú ponuku s aktuálnymi technológiami stavebných prác a materiálov. Softvér ponúka jednoduchú kalkuláciu nákladov a zároveň poskytuje prehľad o čerpaní a fakturácii vykonaných prác.  V module Kalkulácia je možné kalkulovať vlastné náklady, pracovať s rozbormi položiek a rôznymi kalkulačnými vzorcami, pripraviť výpis nosných položiek na základe firemných kritérií, evidovať limitky materiálu, miezd a strojov, rozpis poddodávok, prácu so skupinovými položkami a vykonať hromadné úpravy.

Obr. 1: Kalkulácia ceny stavebnej zákazky v programe CENKROS 4

Kalkulačný vzorec je možné v programe  upraviť podľa potrieb firmy. Základne, réžie, zisk, indexy – všetko je možné jednoducho a rýchlo prispôsobiť konkrétnej zákazke. Kalkulačný vzorec vyhovuje všetkým metódam kalkulovania cien stavebných prác.

Obr. 2:  Kalkulačný vzorec použitý v programe CENKROS 4

Obr. 3:  Kalkulácia ceny položky – rozbor TOV v programe CENKROS 4

Zdieľať
Súvisiace témy k článku
KROS
O nás
Blog
Kontakty