Menu

HYPO 10.01

Ostatné novinky verzie 10.01

 • Pridali sme viac informácií (výmera, lokalita, použitá VH na MJ, všeobecná hodnota na MJ atď.) o všetkých druhoch pozemkov do infopanela v hlavnom formulári. 
 • V pozemkoch v ZÚO bola doplnená kontrola zadania východiskovej hodnoty určením percenta z VH inej obce, kde je možné zadať iba hodnotu inej obce z vyhlášky.
 • V posudku rozdelenom do skupín sa pri každej stavbe v hlavnom formulári zobrazuje nový stĺpec skupina s názvom skupiny, do ktorej bola stavba zaradená.
 • V stavbách pri stanovení koeficientu vybavenia sa pri pridávaní konštrukcií naviac zobrazuje podľa zadaného podielu informatívna východisková hodnota.
 • Pri vytváraní nového posudku bez MEMO je automaticky predvolená hodnota koeficientu kM = 1.
 • HYPOCAD – Help k modulu priamo v programe po kliknutí na klávesu F1.
 • HYPOCAD – Kopírovanie a vkladanie vybratých prvkov cez pravé tlačidlo myši alebo klávesové skratky Ctrl + C a Ctrl + V.
 • V hlavnom formulári sme zjednotili vzhľad všetkých ikoniek, čím je formulár prehľadnejší a lepšie sa ovláda.
 • V stavbách sme naviazali nové kontroly výpočtu na zadávanie obstavaného priestoru po častiach.
 • Vo formulári Záver v záložke Prílohy bolo vypnuté automatické zobrazovanie popisovacieho formulára pre lepšie vkladanie fotiek.
 • V metóde polohovej diferenciácie sme opravili kopírovanie textov vo formulári pri použití funkcie Preber kategórie.
 • Zjednotený vzhľad tlačidla s lupou pre zadávanie koeficientov kCU a kM vo všetkých formulároch.
 • HYPO Poľnohospodár – zneprístupnili sme box zadania koeficientu kM pri vytváraní nových úkonov (s MEMO aj bez MEMO) aj vo formulári Základné údaje. 
 • HYPO Poľnohospodár – vo formulári Úvod bola zrušená kontrola zadania koeficientu cenovej úrovne kCU
 • HYPOCAD – Možnosť zmeny číselnej hodnoty kóty bez zmeny prvku pri voľných kótach.
 • HYPOCAD – Zmena veľkosti objektov do kuchyne a kúpeľne aj pomocou myši, ťahaním za zelené koliečka.
 • HYPOCAD – Prednastavené ukladanie názvov výkresov podľa názvu objektu, v ktorom boli nakreslené.
 • HYPOCAD – Vykresľovanie výplne aj pre šikmé a zvislé obvodové murivo, priečky a miestnosti.
 • HYPOCAD – Úprava kroku späť a kroku dopredu pri rôznych zmenách veľkosti útvarov (stavebné prvky, otvory).
 • Opravené pripájanie zlúčených stavieb cez funkciu Pripoj posudok ako celok aj časť.
 • Odstránené samovoľné zaškrtnutie boxu “Zrušiť výpočet VŠH” vo výpočte VŠH metódou polohovej diferenciácie po odchode z formulára alebo vypnutí a zapnutí programu.
 • Odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala po kliknutí na ikonu Porovnávacia metóda v hlavnom formulári v záložke Všeobecná hodnota.
 • Opravené prenášanie formátovaného textu z popisovacieho formulára (napr. úvod, popis rodinného domu) do výstupu, ktoré sa v niektorých prípadoch prenieslo v inom fonte.
 • Pre trvalé trávnaté porasty bol upravený výpočet podľa kódov BPEJ a vyhlášky č. 289/1990, kedy sa v záverečnej rekapitulácii zobrazovala výsledná hodnota 0 Eur.
 • HYPOCAD – Opravené vykresľovanie čiarkovaných, bodkočiarkovaných a dvojbodkočiarkovaných čiar. Zväčšovanie so zvolenou hrúbkou čiary a zoomom.
 • HYPOCAD – Opravená chyba, ktorá vznikala v ojedinelých prípadoch pri vykresľovaní stredovej čiary okná.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty