Menu

HYPO 11.00

Ostatné novinky verzie 11.00

 • Nový modul HYPOCAD – jednoduché kreslenie pôdorysov. Modul Vám uľahčí prácu pri kreslení pôdorysov a vďaka ukladaniu Vám ušetrí čas pri používaní už existujúcich pôdorysov.
 • Výpočet nájmu stavieb porovnaním. Nájom je možné počítať zvlášť pre každú stavbu alebo skupinu stavieb.
 • Výpočet nájmu pozemkov porovnaním pre každý zadaný pozemok v posudku. V závere vyberiete vhodnú metódu výpočtu, ktorá sa prenesie do výstupu znaleckého posudku.
 • Automatická aktualizácia koeficientu cenovej úrovne Vám vždy stiahne do programu aktuálnu hodnotu kCU pre katalóg ÚSI Žilina.
 • Predvolenie hodnoty koeficientu cenovej úrovne kCU pri vytváraní nových posudkov k rozhodnému dátumu.
 • Pre lepšiu prístupnosť k informáciám boli pridané do formulárov prostredníctvom Infopanela dôležité údaje o objektoch (použitý katalóg, kvartál a rok hodnotenia, zostatkovú životnosť, východiskovú a technickú hodnotu atď.)
 • Funkcia Aplikuj a ukáž bola doplnená k plotom, studniam, vonkajším úpravám, všetkým druhom pozemkov aj k právam a závadám.
 • prílohách znaleckého posudku boli vytvorené šablóny na vkladanie fotiek.
 • Zmodernizovali sme vzhľad programu. Oddelili sme hlavné stavby od príslušenstva. Zjednotili sme umiestnenie funkcií Popis a Aplikuj a ukáž. Zapracovali sme nové tabuľky (podlažia v rodinných domoch, záver), ikony, obrázky a zrýchlili sme otváranie formulárov.
 • Do výpočtu opotrebenia analytickou metódou bola doplnená možnosť obnovenia pôvodnej životnosti prvkov v prípade, ak ste životnosť zmenili a chcete ju vrátiť na pôvodné nastavenie.
 • Oddelením zadávanie nájmu pozemkov do samostatnej časti už nie potrebné robiť kópiu z pozemku pri zadávaní nájmu pozemkov výpočtom.
 • Zadanie nedokončenosti pri studniach.
 • Oddelenie práva a závad do samostatných položiek v hlavnom formulári.
 • V posudkoch rozdelených do skupín si už pri vytváraní skupiny predvolíte kategóriu výpočtu VŠH metódou polohovej diferenciácie (stavby na bývanie, nebytové budovy, byty alebo nebytové priestory).
 • V záverečnej rekapitulácii vo výstupe znaleckého posudku sa pri zadaní spoluvlastníckeho podielu uvádza nad tabuľkou všeobecná hodnota stavby a pozemku za spoluvlastnícky podiel.
 • Úvodný popis k všeobecnej hodnote môžete napísať už priamo v hlavnom formulári kliknutím do boxu Úvodný popis k všeobecnej hodnote.
 • Oddelili sme základné údaje o posudku od úvodných textoch. Základné údaje nájdete v hlavnom formulári programu, kde ich môžete meniť.
 • Doplnili sme kontrolu hodnotenia pozemkov podľa aktuálnej vyhlášky č. 254/2010 Z. z. pre posudky hodnotené od roku 2011 vyššie.
 • Vo výpočte opotrebenia uvádzame priemernú hodnotu opotrebenia objektu vrátane prístavieb.
 • V kombinovanej, výnosovej metóde a v závadách bola predvolená aktuálna úroková sadzba 0,75 %.
 • Pre väčšiu prehľadnosť posudku sme upravili výstup vypisovania po objektoch, kde sú tučným písmom zobrazené výsledky, ktoré sa započítavajú do výslednej všeobecnej hodnoty.
 • V závadách bola doplnená kontrola bežného odčerpateľného zdroja. Ak je hodnota záporná, program Vás nepustí ďalej kým údaj neopravíte.
 • Pri nebytových priestoroch sa zobrazuje informatívny popis v hlavnom formulári ako je to pri ostatných objektoch.
 • Doplnené vypisovanie kódu KS vo výstupe pre všetky typy vonkajších úprav.
 • Pre lepšiu prehľadnosť v položkách analytickej metódy zobrazujeme nulu v stĺpcoch životnosť a vek ak sa prvok v objekte nenachádza.
 • HYPO Poľnohospodár – vo formulári Závere sa už zobrazuje tabuľka s výslednou všeobecnou hodnotou čisto pre pozemky.
 • HYPO Poľnohospodár – zrušili sme povinné zadanie koeficientu kCU pri vytváraní nových posudkov aj pri odchode z formulára Základné údaje.  
 • Opravili sme vypisovanie popisu k technickému stavu, ktorý sa už vypisuje celý aj pri vypnutých formátovaných popisoch.
 • Pri trvalých trávnatých porastoch hodnotených podľa kódov BPEJ a vyhlášky č. 38/2005 Z. z. sme opravili výpočet všeobecnej hodnoty. Jednotkovú hodnotu uvedené vo vyhláške už ďalej neupravujeme koeficientom 0,75. 
 • Vo vonkajších úpravách sme opravili text v položke č. 14 Podzemná pivnica, kde bolo nesprávne uvádzané 5 m výšky a opravili sme to na 5 m šírky.
 • Odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala v hlavnom formulári, ak sa kliklo do boxu s textom a bolo zapnuté automatické otváranie popisovacieho formulára.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty