Menu

HYPO 11.60

Ostatné novinky verzie 11.60

 • Doplnená možnosť zvýšiť východiskovú hodnotu o DPH pri zadávaní nákladov vo výpočte VŠH kombinovanou metódou. Ak sú náklady zadané % z východiskovej hodnoty.
 • HYPOCAD – Farba čiary a písma. Možnosť nastaviť si ľubovoľnú farbu pre kreslenie stavebných prvkov a popis.  
 • HYPOCAD – Doplnené nové druhy výplne – s čiernou výplňou, vodorovný šraf, zvislý šraf a šraf v uhle 45 stupňov.  
 • HYPOCAD – Dodatočná zmena hrúbky čiary po vykreslení pre priečky, obvodové murivá a miestnosti. Možnosť hromadného menenia hrúbky čiary pre prvky s rovnakou šírkou.
 • HYPOCAD – Prednastavená hrúbka čiary obvodového muriva na veľkosť 3 a kreslenie otvorov a objektov v hrúbke čiary 1.  
 • Prepočet VŠH spoluvlastníckeho podielu vo výpočte VŠH metódou polohovej diferenciácie po zmene kategórie priamo vo formulári.
 • V rodinných domoch sme upravili vypisovanie bodov tvorby rozpočtového ukazovateľa (doplnili zátvorky, rozpísali skratky, opravili gramatické chyby a pod.).
 • Vo výpočte VŠH kombinovanou metódou bola v nákladoch pre údržbu predvolená možnosť zadania percentom z východiskovej hodnoty a pre správne náklady možnosť zadania percentom z hrubého výnosu stavby.
 • Automatické vypisovanie horného indexu pre zadanie m2 a m3 vo výstupe, ak nie sú použité formátované popisy.
 • Vo výstupe výpočtu VŠH metódou polohovej diferenciácie uvádzame posledný stĺpec zaokrúhlený na 2 miesta, aby sa nezalamoval cez 2 riadky.
 • HYPOCAD – Ukladanie vybratej veľkosti kóty pri vypnutí a opätovnom zapnutí programu Hypocad.
 • HYPOCAD – Pri vymazaní kóty výšky dvier sa už nepresúva zadaná šírka dvier cez kótovaciu čiaru, ale drží svoju pozíciu.
 • HYPOCAD – Otváranie modulu Hypocad vždy na posledne otvorenom výkrese v danom objekte.
 • Ošetrené padanie programu, ktoré vznikalo pri ukladaní prázdneho popisovacieho formulára.
 • Odstránená chyba s načítaním tabuľky podlaží, ktorá sa v niektorých prípadoch zobrazovala pri otváraní formulára rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby.
 • Odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala v zadaní porovnávacej metódy po kliknutí na Aplikuj a ukáž, ak neboli zadané faktory porovnávania.  
 • Pri stavbách podľa iných katalógov (ÚRS Praha, Cenekon) program drží zadanú mernú jednotku a prenáša ju aj do výstupu.
 • Odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala pri pokuse o načítanie obrázka objektu z iných katalógov (ÚRS Praha, Cenekon).
 • Odstránený problém so zobrazovaním čiernych tabuliek vo výstupe pre Word 2000.
 • HYPOCAD – Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri hromadnom doplnení výplne cez pravé tlačidlo pre prvky rovnakej hrúbky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty