Menu

HYPO 19.00

Stiahnuť plnú verziu

Verziu sťahujte až po uhradení preddavkovej faktúry.

Top novinky verzie 19.00

>

Možnosť zálohovania posudkov do privátneho online úložiska na webe

Obávate sa že prídete o svoje posudky? Máte zálohy uložené len vo svojom počítači?  Z dôvodu čoraz častejšie sa opakujúcich problémov so stratou posudkov, ktoré si znalci ukladajú na lokálny PC (napr. z dôvodu pokazenia počítača) sme sa rozhodli zapracovať možnosť uložiť si posudky aj na iné miesto – do online úložiska na webe, ku ktorému máte prístup iba Vy.

>

Možnosť obnovy posudkov z online úložiska na webe

Potrebujete si HYPO nainštalovať do nového počítača a preniesť si všetky posudky zo starého PC? Potrebujete si pozrieť starší posudok napr. na notebooku a nie ste práve pri svojom PC? Ak ste použili možnosť odzálohovať si posudky do úložiska na webe, stačí si spustiť obnovu posudku, resp. posudkov do iného počítača.

>

Prepojenie analytickej metódy výpočtu opotrebenia s rôznymi typmi životnosti

Potrebujete preniesť do zjednodušenej analytickej metódy výpočtu opotrebenia životnosť stanovenú akoukoľvek metódou (nielen odborným odhadom)? V novej verzii sme prepojili zjednodušenú analytickú metódu s rôznymi typmi životnosti. Následne vo výstupe aj pri analytickej metóde bude uvedené najskôr stanovenie životnosti a až následne výpočet opotrebenia.

Ostatné novinky verzie 19.00

 • 19.00.002 – Upravená gramatická chyba v číselníku Koeficientu redukujúcich faktorov v metóde polohovej diferenciácie pri pozemkoch. V bode 11 – iné faktory bol nesprávne použitý text …neobmedzujúce regulatívy zástavby… Tento bol nahradený za …obmedzujúce regulatívy zástavby…
 • 19.00.002 – V Kombinovanej metóde stavieb sme upravili na záložke Kombinácia meno Neageliho za správne Naegeliho.
 • 19.00.002 – MEMO: V časti Uzavri úkon pri pridávaní účtovanej odmeny sme do výberového políčka Forma úhrady zmenili slovo banka za bankový príjem.
 • 19.00.001 – V prípade, ak máte zvolenú veľkú veľkosť formulárov, pri pridávaní parciel do pozemkov ste nevideli tlačítko OK.
 • 19.00.001 – Pri výpočte opotrebenia pri vonkajších úpravách vám mohol program ukazovať opotrebenie -1. Výpočet a aj výstup počítal so správnymi údajmi a jednalo sa len o chybu v zobrazení.
 • 19.00.001 – HYPO konferencia, ktorú nájdete na záložke Ďalšie funkcie vás už bude odkazovať na nové diskusné fórum.
 • 19.00.001 – Vo výnimočných prípadoch pri otváraní programu HYPO ver 19.00 vám mohol program padnúť na chybe z dôvodu nenainštalovanej komponenty potrebnej na prácu HYPO. V tomto prípade stačí stiahnuť nanovo verziu z našej stránky a pustiť inštaláciu.

 • kombinovanej metóde stavieb pri stanovení výnosovej hodnoty stavby pre časovo obmedzené obdobie výnosovosti nebude HYPO uvádzať konkrétne roky (2021,2022…) ale poradie rokov výnosovosti (napr. 1.rok, 2. rok…). Uvedená zmena sa týka aj zobrazovania údajov v programe a aj údajov, ktoré sa zobrazia vo výstupe.
 • Archivovanie posudkov sa vykoná pri ukončovaní programu a nie pri spúšťaní programu ako doteraz. V prípade, ak v daný deň má nastať zálohovanie, pri otvorení programu Vás na to program upozorní, aby ste boli informovaní, že pri ukončovaní programu prebehne záloha.
 • Do programu bolo rozdelené okamžité zálohovanie a automatické zálohovanie do samostatných okien (Správa posudkov -> Zálohuj).
 • Pri nastavovaní Zálohovania (Správa posudkov – > Zálohuj) bola doplnená možnosť zálohovania aj do privátneho online úložiska na webe. Pri prvom označení políčka je potrebné cez tlačidlo Prihlásiť sa zaregistrovať do privátnej online platformy. Po zaregistrovaní odporúčame označiť si voľbu Zapamätať si prihlásenie a Hypo Vás bude prihlasovať automaticky.
 • Po vytvorení okamžitej zálohy posudkov do online úložiska si môžete pozrieť cez tlačidlo Zobraziť podrobnosti aj prípadne neodzálohované  posudky. Výsledok okamžitého zálohovania uvidíte aj v prehľadnom grafe.
 • Pre obnovu údajov (Ďalšie funkcie -> Obnova údajov zo zálohy) sme rozdelili okno na možnosť obnovy z lokálneho disku a obnova údajov z webu.
 • Upravili sme formulár pri zadávaní hrubého výnosu v kombinovanej metóde (neoznačené jednoduché zadávanie výnosov), kedy sa vám mohlo skrývať rozbaľovacie políčko s mernými jednotkami.
 • V prípade kopírovania posudkov v Správe posudkov sme vylepšili správne nastavenie sa na posudok a skopírovanie posudku, na ktorom sa nachádzate.
 • Pri zadávaní parciel do Pozemkov sme zväčšili políčka na zadávanie či už Spoluvlastníckeho podielu, tak aj Podielu bytu/nebytu k pozemku.
 • Upravili sme drobné gramatické chyby v rozpočtových ukazovateľoch.
 • Do hlavičky výstupu Vám nie vždy potiahlo meno znalca. Upravili sme dotiahnutie mena znalca do výstupu aj v prípade, ak nevstúpite predtým do Záveru.
 • Pri výpočte všeobecnej hodnoty pozemkov metódou polohovej diferenciácie sme v číselníkoch koeficientov upravili zvýraznenie zvoleného riadku na ktorom sa nachádzate.
 • MEMO: Do MEMO sme upravili export Vyúčtovania – názov exportu Vyúčtovania bude obsahovať aj číslo posudku. Následne bude vyhľadávanie správneho Vyúčtovania znalečného omnoho jednoduchšie.
 • MEMO: Pri exporte reportov v MEMO bude v ich názve doplnený aj identifikačný údaj. Jedná sa o nasledovné reporty:  Príjmový Doklad ,  Kniha jázd, Partneri  a Preddavok.
 • MEMO:  V programe MEMO sme upravili v predpise číslo § z  3 na  6 pri zadávaní položiek vyúčtovania pre odbory “Geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností”, “Písmoznalectvo” a “Právne vzťahy k cudzine”.  Zmena sa týka iba položiek s hodinovou odmenou.
 • MEMO: Upravený prenos hodnôt z tabuľky úkonov do Excelu. V prípade, ak ste mali sumy vyššie ako 999,99 € nemuseli byť do XLS prenesené ako číslo a nebolo možné robiť následné súčtové operácie v Exceli.
 • MEMO: Na zostave Vyúčtovanie znalečného sme pridali viac riadkov do položky Objekt úkonu, aby bolo možné uvádzať aj dlhší text. A rovnako sme zmenšili nepotrebné medzery medzi Celkovou účtovanou sumou a záverečným textom.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty