Menu

HYPO 22.00

Stiahnuť plnú verziu

Ak nemáte ešte nainštalovanú ver. 22.xx, verziu sťahujte až po uhradení predfaktúry.

Top novinky verzie 22.00

>

KPD Navigátor ako nová pomôcka v programe HYPO

 • V prípade, ak používate na výpočet VŠH stavieb metódu Polohovej diferenciácie zadávate Priemerné Kpd. Pomôcku KPD Navigátor nájdete práve vo formulári pri zadávaní Priemerného Kpd.
 • Graf v KPD Navigátore zobrazuje počet zadaných objektov, v ktorých bolo použité uvedené priemerné Kpd v zvolenom katastrálnom území. V záhlaví KPD navigátora si môžete zvoliť Katastrálne územie, Typ objektu, a Q a rok hodnotenia nehnuteľnosti.

 • Graf znázorňuje priemerné KPD, ktoré bolo použité pre zadané katastrálne územie, typ objektu a v zvolenom kvartáli a roku hodnotenia nehnuteľnosti.

 • KPD Navigátor vám pomôže ak:

  • Potrebujete použiť správne priemerné KPD pre hodnotený druh nehnuteľnosti v danom katastrálnom území.
  • Potrebujete si skontrolovať správnosť výsledne určeného KPD.
  • Chcete vedieť aké sú znalcami určované priemerné VŠH pre danú lokalitu.
 • Údaje v KPD Navigátore sa zobrazia len tým užívateľom, ktorí v Nastaveniach majú na záložke Spolupráca udelený súhlas s anonymizovaným poskytovaným priemerného Kpd.

>

Používateľsky prívetivejšia práca pri výpočte VŠH Kombinovanou metódou

 • Pri zadávaní Hrubého výnosu – formou podrobného zadávania (neoznačené políčko Jednoduché zadávanie výnosov) sme upravili formulár na zadávanie nájomného v jednotlivých rokoch výnosovosti.

 • Pri zadávaní Podielu pozemku sme v pomocnom výpočte doplnili link na úrokové sadzby pri políčku Úroková miera k nájmu.

 • V prípade, ak sa v ohodnocovanej skupine nachádza len jeden pozemok, do kombinovanej metódy je automaticky dotiahnutá jeho výmera a VŠH/mj.
 • Pri zadávaní Odhadu straty sme doplnili aj možnosť zadania odhadu straty Podielom z hrubého výnosu stavby.

>

Nové kontroly pri zadávaní obstavaného priestoru stavieb

 • Do programu HYPO sme doplnili nové kontroly pri zadávaní obstavaného priestoru stavieb:
  • ak je v Objeme stavby vyplnená číselná hodnota v políčku Spodná stavba -> MUSÍ karta KZP a KVP obsahovať podzemné podlažie,
  • ak je na karte KZP a KVP vyplnené Podzemné podlažie MUSÍ byť vyplnená v Objeme stavby aj hodnota v políčku Spodná stavba.
 • Na uvedenú skutočnosť Vás program upozorní.

>

Zaktualizovaný číselník obcí

 • Zoznam obcí (Ďalšie funkcie -> Zoznam obcí) bol zaktualizovaný podľa údajov zo Štatistického úradu SR a počet obyvateľov je aktuálny k roku 2023. Obce sú zaradzované do kategórií v zmysle metodiky ÚSI a vyhlášky MS SR  č. 492/2004 Z. z. v aktuálnom znení.
>

História v číselníku obcí

 • Do číselníka obcí bol doplnený výberový zoznam Rok a počty obyvateľov je možné sledovať pre jednotlivé roky zvlášť.  Zaradenie obce je použité podľa aktuálneho znenia vyhlášky.
>

Ostatné novinky verzie 22.00

 • Od 12.06.2024 zverejnila ECB novú výšku úrokovej sadzby vo výške 4,25.  Táto sadzba sa v programe HYPO používa v Kombinovanej metóde pri určovaní VŠH stavieb.
 •  Pri vytváraní kópie posudku sa automaticky novovytváraný posudok prepočíta koeficientom Kcu platným pre zadaný Q a rok hodnotenia v novovytváranom posudku. Program Vám  zobrazí aj upozorňujúcu hlášku.
 •  Do informatívneho poľa v Závere (modrý text naspodku formulára) sme doplnili aj výmeru pozemku. Nájdete ju v zátvorke v riadku VŠH/mj pozemkov.
>

Opravy vo verzii 22.00.001

 • V prípade ak ste ohodnocovali pozemky metódou polohovej diferenciácie vo verzii 22.00.000 a použili ste určenie VHmj inej obce, program HYPO mohol preniesť nesprávnu jednotkovú cenu pre zvolenú obec. 
 • V bytoch a stavbách sme vrátili farebné odlíšenie riadkov na záložke KV, dokončenosť a poškodenosť podľa typu (spoločné priestory, bytové prietory), ktoré vo verzii 22.00.000 chýbalo.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty