Menu

HYPO 4.11

Ostatné novinky verzie 4.11

 • Možnosť vypočítať ľubovoľnú mocninu alebo odmocninu.
 • Drobné úpravy v programe redukujúce vznik zbytočných neočakávaných chýb.
 • Oprava chybných popisov pri stanovovaní všeobecnej hodnoty pozemkov.
 • Oprava niektorých neočakávaných chýb vznikajúcich vo formulári “Záver” a pri zadávaní stavieb hodnotených podľa iných katalógov.
 • Opravená chyba vypisovania “navyše” podlažia v garážach vo výstupe.
 • Úprava výsledného posudku tak, aby akceptoval ľubovoľný počet parciel.
 • Úprava prepočtu všeobecnej hodnoty aby akceptovala ľubovoľný počet parciel.
 • Rozšírenie formulára pozemky tak, aby sa zväčšila tabuľka “Zoznam parciel”.
 • Pridanie vyhľadávacieho políčka “Nájdi č. parcely”. Ak chcete nájsť v zázname o pozemku konkrétnu parcelu, vpíšte jej číslo a stlačte ENTER.
 • Úprava jednotkovej hodnoty pozemkov v extraviláne vo výslednom posudku.
 • Úprava rozloženia ceny pri viacerých parcelách so zložitými spoluvlastníckymi podielmi, zosúladenie medzi rekapituláciou pozemku a rekapituláciou všeobecnej hodnoty.
 • Úprava zadávania popisných formátovaných textov pre RTF.
 • Úprava na bold písmená v prvom riadku neformátovaných popisov.
 • V HTML výstupe “vnútený” jazyk slovenčina aj do tabuliek.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty