Menu

HYPO 5.00

Ostatné novinky verzie 5.00

 • Úplne nový vzhľad programu
  V programe HYPO 5.00 je prehľadný a jednoduchý prístup ku všetkým formulárom priamo z hlavného formulára. Hlavný formulár je prvým formulárom, ktorý sa spustí hneď po štarte programu. Je upravený na moderný štýl, ktorý poznáte napr. z aplikácií Outlook Expres, MS Outlook a pod., čo uľahčí prechod na toto ovládanie. V ľavej časti hlavného formulára je stromová štruktúra všetkých technických hodnôt stavieb, spôsobov stanovenia všeobecnej hodnoty, pozemkov a porastov a stavieb na odstránenie. Pravá časť je rozdelená na dve polovice. V hornej polovici je tabuľka na zadávanie objektov. V dolnej časti je zobrazené Info so základnými informáciami o objekte (názov objektu, rok výstavby, životnosť…). V zobrazenom náhľade si môžete pozrieť základné informácie o objekte bez toho, aby ste museli otvárať nejaký formulár.
 • Výpočet nájmu za pozemok
  Nájom za pozemok je riešený v súlade s vyhláškou MS SR č.492/2004 Z. z. Nájom je odvodený od všeobecnej hodnoty pozemku, ktorú program prevezme z výberu najvhodnejšej vypočítanej metódy (polohovou diferenciáciou, porovnávaním alebo výnosovou metódou).
 • Pri každom objekte bola doplnená možnosť zadať spoluvlastnícky podiel zadávateľa znaleckého posudku.
 • Máte možnosť zmeniť hodnotu stavu a dokončenosti priamo v tabuľke v záložke Kv a dokončenosť pri ohodnocovaní stavieb a bytov podľa katalógu ÚSI Žilina. Takýmto spôsobom nemusíte cez tlačidlo Oprav vstupovať do každej konštrukcie a meniť stav a dokončenosť. Jednoducho priamo prepíšete hodnotu v tabuľke.
 • Rozdelenie existujúcich posudkov do adresárov
  Pri inštalácií novej verzie programu HYPO 5.00, budú automaticky všetky vytvorené (staré) posudky rozdelené do adresárov podľa roku vytvorenia. Takto Vám bude uľahčené aj prehľadávanie starých posudkov a v novom roku budete mať automaticky zobrazené len aktuálne posudky. Pri následnom vyhľadávaní posudkov z hlavného formulára cez ikonu Otvor príp. cez Archiváciu si budete musieť najskôr vybrať rok, v ktorom chcete  daný posudok vyhľadať. Výberom roku sa zobrazia v tabuľke posudky vytvorené iba v zadanom roku. Následne môžete posudky vyhľadávať podľa čísla, názvu, názvu súboru alebo popisu, tak isto ako ste vyhľadávali doteraz. Takto sa stane databáza posudkov v programe podstatne prehľadnejšou.
  Triediť posudky môžete kliknutím na príslušný stĺpec (číslo, názov, súbor alebo popis) v záhlaví tabuľky. Posudky sa potom zoradia vzostupne podľa vybratého stĺpca.
 • Prepojenie s programom MEMO
  Program HYPO verzia 5.00 a vyššia je úzko prepojená s programom MEMO – znalecký denník a vyúčtovanie.
  V programe HYPO si môžete z hlavného menu cez Nastavenie → Voľby → Spolupráca s MEMO nastaviť spoluprácu programu HYPO s programom MEMO. Užívateľom programu HYPO aj MEMO odporúčame zaškrtnúť všetky ponúkané možnosti.
  V prípade, že zaškrtnete box Spolupracovať s MEMO budete môcť spúšťať vyúčtovanie priamo z programu HYPO a sprístupní sa Vám zaškrtávanie ďalších funkcií.
  Zaškrtnutím boxu Používať na výber zo starších posudkov, si môžete z hlavného formulára programu HYPO cez ikonu Denník vyberať znalecké posudky príp. iné úkony podľa roku vytvorenia na ďalšie spracovanie.
  Zaškrtnutím boxu Používať na vytváranie nových posudkov môžete vytvoriť znalecký posudok, ktorý bude spolupracovať aj s programom MEMO cez ikonu Nový alebo z hlavného menu programu HYPO cez Posudok → Nový. Otvorí sa formulár na zadanie nového znaleckého posudku. Údaje (zadávateľ, druh úkonu…), ktoré zadáte v tomto formulári budú automaticky prenesené do vytvoreného posudku a zároveň aj do znaleckého denníka a vyúčtovania.
  Box Preberať parametre z vytvorenia posudku môžete zaškrtnúť iba v prípade, že máte zaškrtnutý aj box Používať na vytváranie nových posudkov. Zaškrtnutím tohto boxu budú údaje zadané pri tvorbe nového znaleckého posudku automaticky prenesené napr. do úvodnej kapitoly (zadávateľ, druh úkonu, dátum vyžiadania…) posudku.
 • Aktualizované databázy
  Doplnený aktuálny zoznam všetkých obcí SR, ktorý Vám uľahčí prácu pri ohodnocovaní pozemkov. Nebudete už musieť vyhľadávať a následne pridávať obce do zoznamu obcí SR v programe.
 • Aktualizovaná databáza hodnôt ornej pôdy a trvalých trávnatých porastov podľa Zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.582/2004 Z. z.
 • Doplnené tlačidlo „Kópia“ do všetkých objektov, ktoré je možné zadať v programe HYPO. Takto si môžete v jednom posudku kopírovať rovnaké (príp. podobné) objekty, ktoré ešte môžete následne upravovať. Toto tlačidlo Vám ušetrí čas pri zadávaní podobných objektov do jedného znaleckého posudku.
 • Zlučovanie stavieb
  Doplnená možnosť zlučovania všetkých typov zadaných objektov (napr. rodinný dom a studňa) a nielen bytových a nebytových stavieb hodnotených podľa katalógu ÚSI Žilina, ako to bolo v predchádzajúcej verzii. Zlučovať môžete aj stavby hodnotené podľa rôznych katalógov, napr. ÚSI Žilina s CENEKON alebo ÚRS Praha a CENEKON apod.
 • Popisovací formulár
  Popisovací formulár bol doplnený o často používané tlačidlá, ktoré bežne poznáte z profesionálnych editorov napr. WinWord. Pri úvodných a záverečných textoch sa tlačidlá popisovacieho  formulára  zobrazia po nastavení kurzora do popisovacieho boxu. V ostatných formulároch   pri  kliknutí   na  tlačidlo   Popis.  Takto   si môžete sami editovať text (kopírovať, zvýrazňovať, zarovnávať…) podľa vlastných predstáv, priamo pri písaní textu vo formulári.
 • Výnosová hodnota a kombinovaná metóda
  Pre zjednodušenie zadávania kombinovanej metódy bolo vylepšené zadávanie výnosovej hodnoty stavieb. Formulár na zadávanie kombinovanej metódy sa skladá zo štyroch záložiek: základné údaje, hrubý výnos, náklady a kombinácia, takže všetky potrebné údaje zadávate v jednom formulári.
 • Výnosová hodnota a kombinovaná metóda – zadávanie nákladov je možné dvomi spôsobmi: jednoduchým a podrobným. Medzi týmito spôsobmi sa prepínate zaškrtnutím boxu Jednoduché zadávanie v hornej časti tabuľky.
 • Výnosová hodnota a kombinovaná metóda – jednoduché zadávanie
  Pri výbere zadávania nákladov jednoduchým spôsobom sa automaticky v tabuľke zobrazia odporúčané náklady. Následne môžete náklady zadávať priamym vpísaním do tabuľky podobne ako výnosy. Typ nákladu môžete vybrať z rozbaľovacieho menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí myšou do príslušného riadku. Ak chcete zadať náklady priamym vpísaním hodnoty, tak z rozbaľovacieho menu v stĺpci „Z hodnoty“ vyberte položku priame zadanie.
 • Výnosová hodnota a kombinovaná metóda – automatický výpočet z východiskovej hodnoty a hrubého výnosu
  Ak chcete zadať náklady percentuálnym podielom z východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu, kliknite na stĺpec „Z hodnoty“ a vyberte požadovanú položku. Do stĺpca „%“ zadajte hodnotu percenta nákladu z východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu. Kliknutím na tlačidlo Aktualizuj sa vypočíta výsledná hodnota v stĺpci „Hodnota“. Program náklady aktuálne prepočíta aj po následnej zmene východiskovej hodnoty alebo hrubého výnosu.
 • Porovnávacia metóda
  Zásadne prepracovaný výpočet porovnávacej metódy. Zadávanie faktorov porovnateľných stavieb a pozemkov bolo pre väčšiu prehľadnosť oddelené. Formulár pre výpočet VŠH porovnávacou metódou tvoria tri záložky: základné údaje, porovnávanie stavby a porovnávanie pozemku.
  V záložke Základné údaje môžete zadať neobmedzený počet porovnateľných nehnuteľností. Zadávanie už nie je obmedzené programom na tri nehnuteľnosti. K porovnateľným nehnuteľnostiam boli doplnené aj údaje ako druh dokladu (odkiaľ ste čerpali informácie o nehnuteľnosti) a identifikácia dokladu (číslo kúpnej zmluvy, názov inzertných novín…).
  V záložke Porovnávanie stavby môžete hodnotiť faktory ovplyvňujúce nehnuteľnosť nielen pomocou      koeficientov    ale      aj      pomocou percentuálnej prirážky/zrážky. Hodnotenie pomocou percentuálnej prirážky/zrážky je pre znalca pochopiteľnejšie. Prirážka/zrážka má menší vplyv na výslednú cenu ako koeficienty, ktoré môžu spôsobovať príliš veľké, neželané výkyvy hodnôt. Výsledná porovnateľná hodnota stavby je určená aritmetickým priemerom upravených hodnôt porovnateľných stavieb.
  V záložke Porovnávanie pozemku môžete tiež faktory hodnotiť pomocou koeficientov alebo percentuálnej prirážky/zrážky. Výslednú hodnotu pozemku môžete určiť aritmetickým alebo váhovým priemerom upravených hodnôt porovnateľných pozemkov. Výber vhodnej metódy na výpočet výslednej hodnoty pozemku závisí od skúsenosti a rozhodnutia znalca.
 • Zaokrúhľovanie
  Po výbere vhodnej metódy na výpočet všeobecnej hodnoty v závere posudku, program automaticky zaokrúhli výslednú VŠH podľa vyhlášky MS SR č.490/2004 Z. z. Teraz už nemusíte priamo Vy vyberať vhodné zaokrúhľovanie výslednej VŠH.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty