Menu

HYPO 7.00

Ostatné novinky verzie 7.00

 • Prechod na eurosoftvér od 1.1.2009: výpočet východiskovej, technickej aj všeobecnej hodnoty, pozemky, stavby na odstránenie, vecné bremená – celý výstup znaleckého posudku v eurách.
 • Zapracovaná nová vyhláška MS SR č. 605/2008 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a vyhláška MS SR č. 534/2008 Z. z.
 • Pozemky
  Pozemky v ZÚO, určené na stavbu – nové východiskové hodnoty pozemkov pre obce a mestá v eurách podľa vyhl. MS SR č. 605/2008 Z. z.
  Poľnoshospodárske pozemky – východisková hodnota ornej pôdy, trvalých trávnatých porastov aj kódov BPEJ bola v programe prepočítaná zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom a zaokrúhlená na 3 desatinné miesta.
  Porasty – hodnota porastov je v programe doplnená podľa vyhl. MS SR č. 605/2008 Z. z.
 • Duálne zobrazovanie vypočítaných hodnôt priamo vo formulároch programu pre lepšiu orientáciu.
 • Výber meny
  Pri vytváraní nových posudkov vo verzii HYPO 7 si v rozbaľovacom boxe Výber meny môžete vybrať menu (euro alebo slovenské koruny), v ktorej budete posudok vytvárať. Vybratú menu už nie je možné počas ohodnocovania, vytvárania posudku meniť.
 • Východisková hodnota
  Katalóg ÚSI – podľa usmernenia, ktoré vydal Ústav súdneho inžinierstva v Žiline k používaniu rozpočtových ukazovateľov uvedených v Metodike výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb sa všetky uvedené rozpočtové ukazovatele rozumejú v jednotke “bod” na príslušnú mernú jednotku. Napríklad 9800 Sk/m2 p. p. = 9800 bodov/m2 p. p., 1250 Sk/bm = 1250 bodov/bm, 150 Sk/kus = 150 bodov/kus atď. Hodnota RU v mene euro sa získa delením RU jeho bodovej hodnoty, číslom 30,1260.
  Ostatné katalógy (ÚRS Praha, Cenekon, Unika) – RU uvedené v týchto katalógoch boli prepočítané konverzným kurzom 1 € = 30,1260 SKK a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
 • Jednotné zadanie dokončenosti pre byty a stavby.
 • Automatické otváranie popisovacieho formulára v úvodných a záverečných textoch posudku.
 • V závere programu bola doplnená možnosť zadať meno znalca.
 • Porovnávacia metóda – doplnené šípky hore a dole na presúvanie koeficientov v záložkách porovnávanie stavby a porovnávanie pozemku, upravený a zároveň zrozumiteľnejší výstup vo Worde.
 • Aplikuj a ukáž – doplnená funkcia do všetkých metód výpočtu všeobecnej hodnoty.
 • Vylepšená archivácia – premenovávanie posudkov, oprava posudkov, otváranie naposledy otvoreného adresára používateľom atď.
 • Vytvorenie prvého znaleckého posudku v novom roku aj s použitím staršieho posudku. Nie je už nutné vytvoriť čistý posudok.
 • Opravené zobrazovanie výstupu rodinných domov vo formáte RTF pre znaky RU, ktoré sa nesprávne zobrazovali pri viacstĺpcovom výpise podlaži.
 • Rodinné domy – správne zobrazovaný popis jednotlivých podlaží pri viacstĺpcovom výpise podlaží vo výstupe posudku.
 • Opravené číslovanie objektov v programe. Opäť je číslovanie všetkých objektov v programe od čísla 1.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty