Menu

HYPO 7.10

Ostatné novinky verzie 7.10

  • Vyhláška MS SR č. 33/2009 Z. z. – upravená kostra znaleckého posudku – úvodné texty, texty k VŠH metódou polohovej diferenciácie a prílohy k znaleckému posudku. V databáze textov nájdete nové vzory označené pod názvom Vzor podľa 33/2009.
  • Vyhláška MS SR č. 605/2008 Z. z. – lesné pozemky a lesné porasty – kompletne upravené na menu euro.
  • Databáza vlastných rozpočtových ukazovateľov bola prevedená na eurá a nové rozpočtové ukazovatele už môžete pridávať v mene euro.
  • Kontrola zadávania kategórie pre všetky znaky pre stavby a byty pri výpočte všeobecnej hodnoty metódou polohovej diferenciácie.
  • Opravená chyba, ktorá vznikala pri rozdelení objektov do skupín a následnom výpočte VŠH metódou polohovej diferenciácie pre prvú skupinu.
  • Správne zobrazovanie východiskovej hodnoty na MJ pri pozemkoch pre všetky obce a mestá.
  • Opravená chyba v závere, ktorá súvisela so zapísaním miesta vypracovania. 
  • V programe aj vo výstupe bol zmenený text “základná úroková sadzba NBS” na “základná úroková sadzba ECB”.
  • Lesy – výmera lesných pozemkoch sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta. Možnosť zadania aj menších plôch do 100 m2.
  • Vytváranie nového posudku – pri výbere staršieho posudku je vždy predvolený na výber posudku aktuálny rok podľa systémového dátumu v počítači.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty