Menu

HYPO 8.50

Ostatné novinky verzie 8.50

 • Nová vyhláška MS SR č. 254/2010 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. – zlúčenie východiskovej hodnoty obcí s počtom obyvateľov do 2000 a do 5000 obyvateľov, zmena percentuálnych podielov pri určovaní východiskovej hodnoty obce z dôvodu zvýšeného záujmu vyplývajúceho z iného sídelného útvaru, zmena posudzovania druhu pozemkov a ich infraštruktúry (bez členenia podľa druhu), rozdelenie koeficientu kz na dva samostatné koeficienty kz a kr (povyšujúcich a redukujúcich faktorov), ktoré majú upravený spôsob ich hodnotenia.
 • Poľnohospodárske pozemky mimo ZÚO – zosúladenie zadávania koeficientu polohovej diferenciácie s vyhláškou.
 • Nová štruktúra výstupu východiskovej a technickej hodnoty – vo výslednom znaleckom posudku bola zosúladená nelogická štruktúra výstupu s Metodikou ÚSI pri stanovení východiskovej a technickej hodnoty pre rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby.
 • Nové usporiadanie kapitoly II. Posudok časti 3. Všeobecná hodnota výsledného znaleckého posudku – v časti 3. Všeobecná hodnota sme rozdelili vypisovanie vypočítanej všeobecnej hodnoty na stavby a pozemky. Najskôr je vo výstupe uvádzaná VŠH stavieb v poradí metóda polohovej diferenciácie, porovnávacia metóda, kombinovaná metóda a na záver výber vhodnej metódy pre stavby. Po stavbách následuje VŠH pozemkov v poradí metóda polohovej diferenciácie, porovnávacia metóda, výnosová metóda a na záver výber vhodnej metódy pre pozemky.
 • Vo výslednej rekapitulácii všeobecnej hodnoty znaleckého posudku je uvádzaná výmera každej parcely aj celková výmera pozemkov spolu. 
 • Aktuálne znalecké predpisy – do programu boli doplnené všetky aktualizované vyhlášky od roku 2004, vrátane vydaných inštrukcií MS SR, usmernení Ústavu súdneho inžiniersta v Žiline k Metodike ÚSI aj základné zákony potrebné k znaleckej činnosti – stavebný zákon, katastrálny zákon, zákon o bytoch a nebytových priestoroch.
 • Práva a závady – upravili sme zadávací formulár práv a závad v súlade s vykonávacím predpisom. Po vybratí typu vecného bremena (právo alebo závada) sa prednastaví formulár na zadanie vstupných údajov. Od novej verzie už môžete zadávať pre časovo obmedzené obdobie aj nekonštantný bežný hrubý príjem pre závady a nekonštantné zadanie zistenia výhody pri právach či už rôznym nájomným pre rôzne roky alebo geometricky sa zvýšujúcim nájomným o inflačný koeficient.
 • Možnosť pripájania zlúčených stavieb k vybratému posudku cez funkciu Pripoj posudok.
 • Dopracované vypisovanie východiskovej hodnoty dokončenej stavby (v prípade nedokončenej stavby) pri plotoch a vonkajších úpravách.
 • V RTF výstupe sme zarovnali vypisovanie technického stavu a technickej hodnoty tak, aby lícovali desatinné čiarky pod sebou.
 • Doplnená možnosť postupného prechádzania údajmi vo formulári cez klávesu Enter, nie iba cez Tabelátor.
 • Opravená chyba, ktorá pri RD, chatách, garážach a drobných stavbách vo výstupe ZP pri prvkoch upravených Kzp a počte väčšom ako 1 kus zobrazovala vo viacstĺpcovom výstupe hodnotu o 1 bod vyššiu.
 • V nastavení štýlov písma opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri pokuse o zmenu štýlu písma. Odstránením chyby je možné meniť všetky preddefinované texty na ľubovoľné štýly písma.
 • V nastavení programu si už môžete vybrať ľubovoľný vzhľad programu z preddefinovaných štýlov. Nedostatky súviace so štýlmi Office 2003 a Style 3D boli odstránené.
 • Vonkajšie úpravy – oprava vypisovania kódu KS vo výstupe pre vodovodné prípojky, elektrické rozvody a vonkajšie a predložené schody.
 • Chaty – opravené zachovanie zadaného znaku číslo 14. fasádne omietky pre konkrétne podlažie.
 • Opravené vypisovanie jednotlivých parciel aj pozemkov vo výstupe podľa údajov zobrazených vo formulári programu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty