Menu

HYPO 9.00

Ostatné novinky verzie 9.00

 • Nový profesionálny výstup znaleckého posudku Vám ušetrí drahocenný čas pri výslednej úprave posudku. Vďaka kompletne prepracovanému výstupu s možnosťou zadania vlastných nastavení (tabuľky, hlavička, číslovanie strán atď.) budete pracovať efektívnejšie.
 • Zjednotené výpočty pre všetky druhy stavieb zabezpečia vyššiu mieru preskúmateľnosti Vášho posudku.
 • Zatriedenie objektov do klasifikácie stavieb je novo uvádzané vo výstupe už aj pre rodinné domy, chaty, garáže, drobné stavby, byty, ploty a studne.
 • Nová štruktúra výstupu pre stavby a byty je zosúladená s Metodikou ÚSI pri stanovení východiskovej a technickej hodnoty. Vypisovanie vzorca podľa vyhlášky na výpočet východiskovej hodnoty s dosadením a výsledkom.
 • Pomocou automatického upgradu z internetu novú verziu stiahnete a nainštalujte stiskom jedného tlačidla.
 • Zaokrúhľovanie výslednej všeobecnej hodnoty nájmu za pozemky a vecné bremená je zosúladené s vyhláškou v záverečnej časti posudku. 
 • Presunutý popis vo výpočte kombinovanej metódy z podrobného zadávania hrubého výnosu do všeobecného popisu hrubého výnosu.
 • Archivujte jednoduchšie vďaka novému ovládaniu formulára archivácia.
 • Do výpočtu všeobecnej hodnoty porovnávacou metódou bola doplnená možnosť výberu merných jednotiek pre hodnotenú stavbu. Spolu s kontrolou zadania merných jednotiek.
 • Jednotné zaokrúhľovanie a vypisovanie koeficientov vo výstupe pre kCU na 3 desatinné miesta a kM na 2 desatinné miesta.
 • celom výstupe znaleckého posudku sa vypisujú desatinné čiarky ako čiarka. Bolo zrušené používanie bodky ako desatinnej čiarky.
 • Vo formulári Záver bola upravená postupnosť prechádzania cez Enter a Tabelátor medzi jednotlivými zadávacími boxmi.
 • Kontrola počtu objektov v databáze pri vytváraní nového posudku, aby bol každý zadaný objekt pridaný do výstupu iba 1x.
 • Zaokrúhľovanie výslednej všeobecnej hodnoty v závere starých posudkov podľa aktuálnej vyhlášky, ak sa z nich vytvára nový s použitím staršieho.
 • bytoch bola odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala vo výpočte opotrebenia analytickou alebo kubickou metódou, ak boli zadané konštrukcie naviac v koeficiente vybavenosti.
 • iných stavbách bolo opravené vypisovanie zadanej mernej jednotky vo výstupe. Akceptovanie vybranej mernej jednotky používateľom.
 • Vždy aktuálne načítanie hodnoty rozpočtového ukazovateľa pre vodovodné prípojky.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty