Menu

HYPO 9.10

Ostatné novinky verzie 9.10

 • Do nastavení programu bola doplnená možnosť zvolenia hrúbky čiar a výšky riadkov v tabuľkách vo výstupe znaleckého posudku.
 • Vo výstupe stavieb a bytov bola upravená tabuľka na výpočet koeficientu vybavenosti (zrušené farebné podfarbenie, premenované konštrukcie naviac a iné).
 • Celý výstup znaleckého posudku bol rozdelený do menších blokov, ktoré je možné upravovať samostatne (každý nadpis, podnadpis aj odsek je samostatný blok).
 • Kontrola aktuálnej verzie programu HYPO na internete bola spravená na voľbu v nastaveniach programu.
 • Do výstupu znaleckého posudku bola dopracovaná rekapitulačná tabuľka za výpočet VŠH metódou polohovej diferenciácie pre byty a nebytové priestory.
 • Do formulára vonkajších úprav bol doplnený informatívny interval rozpočtového ukazovateľa pre položku 1. Vodovod a kategóriu 7. Domáce vodárne.
 • Vo výpočte VŠH porovnávacou metódou sa zobrazuje výsledná hodnota na MJ pre lepšiu prehľadnosť iba v poslednej tabuľke.
 • Medzery vo výstupe znaleckého posudku medzi textami sa vypisujú takej veľkosti, akou veľkosťou je prednastavený obyčajný text v štýloch písma.
 • Vo výstupe znaleckého posudku sa už nepíše posledný riadok znaleckej doložky šikmým písmom.
 • Doplnené vypisovanie dokončenosti pre nedokončené rodinné domy, chaty, garáže a drobné stavby.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri viacnásobnom použití funkcie Aplikuj a ukáž. Teraz je možné otvoriť viac dokumentov súčasne.
 • Odstránená chyba, ktorá sa zobrazovala pri vytváraní posudku vo Worde, v prípade zadania pozemku mimo ZÚO bez koeficientov.
 • Opravené zobrazenie záverečnej rekapitulácie v prípade zadania objektov so spoluvlastníckym podielom rôznym od 1/1.
 • Správne zobrazovanie hrubého výnosu stavby v kombinovanej metóde vo výstupe pre Office 2000.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty