Menu

OLYMP 10.00

Novinky verzie 10.00

 • V programe bolo aktualizované ročné zúčtovanie dane pre rok 2009 aj s výpočtom zamestnaneckej prémie.
 • Nový dokument “Zoznam zamestnancov podľa nároku na zamestnaneckú prémiu” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo “Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde” za rok 2009 bolo aktualizované podľa pokynov DR SR.
 • Aktualizované tlačivo “Ročného zúčtovania dane” za rok 2009.
 • Aktualizované tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo “Sumárny prehľad zamestnancov pre ročné zúčtovanie dane” za rok 2009.
 • Pridaná nová zložka mzdy “Z16_zamestnanecká prémia”, ktorá sa použije v prípade, ak zamestnancovi vznikol v ročnom zúčtovaní dane na zamestnaneckú prémiu nárok.
 • Aktualizované tlačivo aj export “Hlásenia o vyúčtovaní dane” za rok 2009 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane resp. Exporty – Export pre daňový úrad – Hlásenie o vyúčtovaní dane.
 • Aktualizované tlačivo “Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2009” (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania).
 • Od 1.1.2010 sa mení výška minimálnej mzdy (307,7 €/mesačne; 1,768 €/hod).
 • Nezdaniteľná čiastka na daňovníka ostáva aj pre rok 2010 vo výške 335,47 €/mes..
 • Od 01.01.2010 je zrušený minimálny vymeriavací základ pre všetky poistenia platené do Sociálnej poisťovne.
 • Od 1.1.2010 sa upravil maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 2 169,09 €/mes a minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa zvýšil na sumu minimálnej mzdy platnej k 1.1.2010, t.j. 307,70 €/mes; 1,768 €/h.
 • Zamestnancom poisteným v zdravotnej poisťovni APOLLO a v Spoločnej zdravotnej poisťovni bude od 01.01.2010 automaticky priradená nová zdravotná poisťovňa – Dôvera alebo Všeobecná zdravotná poisťovňa.
 • Pri zrážkach Výživné Zrážka nariadená súdom je možné použiť nový spôsob výpočtu “po životné minimum”, kedy program vypočíta maximálnu možnú sumu na zrazenie (t.j. použije tretinový systém výpočtu výslednej čiastky zo zvyšku čistej mzdy).
 • Upravený výpočet nároku na dovolenku pri zmenách počtu pracovných dní zamestnanca.
 • Od januára 2010 bol upravený výpočet vzniku nároku na dovolenku pre zamestnancov pracujúcich podľa iného ako 5-dňového pracovného týždňa. Pre splnenie podmienok vzniku nároku na dovolenku je považovaný takýto zamestnanec akoby pracoval 5 prac. dní v týždni, aj keď jeho prac. čas je rozvrhnutý na iný počet prac. dní.
 • Pridaná nová zložka mzdy “979_ finančný príspevok na stravu – nezdaňovaný”. Zložka sa pridá takému zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ poskytne finančný príspevok na stravu z dôvodu, že zamestnanec nemôže zo zdravotných dôvodov využiť žiadny zo spôsobov stravovania zabezpečených zamestnávateľom.
 • Pridaná nová zložka mzdy “312_zrazenie náhrady mzdy za dovolenku”, ktorá sa použije v prípade, ak sa zamestnancovi zráža náhrada mzdy za dovolenku, na ktorú stratil nárok. Táto zložka mzdy poníži odvody na zdravotné poistenie a daň.
 • Na “Registračný list fyzickej osoby” je možné pridať nový kód pre výkon práce v štáte a to “EU”.
 • Na “Zápočtovom liste” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) sa do započítaných rokov počíta iba obdobie po 18-tom roku veku zamestnanca.
 • Výpočet priemeru na dovolenku bol upravený tak, aby do úhrnu vypočítaných miezd program nepočítal základné zložky mzdy v prípade, že boli zadané mimo trvania hlavného pracovného pomeru.
 • Na dokumenty “Rekapitulácia uhradenej dane”, “Rekapitulácia zrazenej dane” a “Mzdový list” bola doplnená zamestnanecká prémia.
 • Bol pridaný nový nástroj pre vytváranie vlastných reportov – “Manažérske zostavy”. Tu si môže užívateľ upravovať prostredníctvom MS Office Excel už existujúce zostavy alebo vytvárať nové. Manažérske zostavy je možné využívať len pri licencii Profesionál.
 • Do programu bola zapracovaná možnosť evidovať súbežné pracovné pomery typu “Hlavný pracovný pomer + Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru”.
 • Pribudla možnosť prenášať označenie medzi evidenciami “Personalistika”, “Výpočet miezd” a “Zúčtovanie preddavkov”. Prenos je možný pri označovaní (tlačidlo “plus”) cez voľbu “Označený”.
 • Vylepšená archivácia (zálohovanie) o možnosť pripájania časového údaja vytvorenia zálohy k názvu súboru, čo zabezpečí neprepisovanie záloh. Tiež je možné nastaviť automatické vymazávanie starších záloh, prípadne aby program z vymazaných záloh ponechával jednu za zvolené obdobie.
 • Pri zálohovaní databázy si môže užívateľ zmeniť názov zálohovaného súboru.
 • Pri licencii Profesionál si program pri zálohovaní údajov zapamätá umiestnenie poslednej zálohy pre každého užívateľa zvlášť.
 • Previazanie programu Olymp s “KROS účtom”. Užívateľ sa môže prostredníctvom voľby Olymp – KROS účet prihlásiť na svoje konto, kde môže objednávať nové moduly alebo služby alebo rozšírenia aktuálnej licencie. Prostredníctvom voľby Olymp – Stiahnutie licenčného súboru je možné stiahnuť aktuálnu licenciu cez internet.
 • Nový prevodný príkaz “Zálohy prevodom”, ktorým je možné vygenerovať samostatne v priebehu mesiaca prevodné príkazy pre zálohy.
 • V tlačovej zostave “Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo” a v Exporte predkontácií do PÚ je možnosť skumulovať účtovné zápisy do SP za rovnaké účty v rámci jedného dokladu.
 • Na informatívnu kartu “Údaje pracovníka” bola pridaná informácia o zdravotnej poisťovni, v ktorej je zamestnanec poistený v aktuálnom mesiaci.
 • Na informatívnu kartu “Údaje pracovníka” boli pridané informácie o začiatku a konci pracovného pomeru zamestnanca.
 • Na tlačovom formulári pribudla možnosť zvoliť evidenciu, podľa ktorej sa majú zobraziť údaje na príslušný dokument (napr. či sa majú vytlačiť údaje pre zamestnancov označených v personalistike, vo výpočte miezd alebo v zúčtovaní preddavkov).
 • V menu Dokumenty sa pri nových a upravených dokumentoch zobrazuje dva mesiace po vydaní verzie zelené “N”.
 • Dokumenty a exporty súvisiace s prijatím nového zamestnanca do pracovného pomeru resp. s ukončením pracovného pomeru je možné vytlačiť aj bez nutnosti pridania mesiaca do kalendára. Jedná sa o pracovné zmluvy, ukončenia pracovného pomeru, dohodu o hmotnej zodpovednosti, zoznam pridelených prostriedkov, protokol o prevzatí a odovzdaní pracovných prostriedkov, prihlášky a odhlášky do zdravotných poisťovní, registračný list fyzickej osoby.
 • Zapracované automatické zobrazenie upozornenia pri prekročení 150 resp. 400 hodín nadčasov (zložka mzdy 140_mzda za nadčas). Počet sledovaných hodín nadčasov je možné si zvoliť v menu Firma – Nastavenia na záložke “Upozornenia”. Tu je možné zobrazovanie upozornenia aj vypnúť.
 • Zapracované automatické zobrazenie upozornenia pri nesprávnom zadaní príplatkov do výplaty. Upozornenie je možné vypnúť/zapnúť v menu Firma – Nastavenia na záložke “Upozornenia”.
 • V Personalistike po potvrdení pracovníka cez OK, prebehne kontrola zadania zdravotného poistenia. Obdobia zdravotného poistenia sa porovnávajú s obdobiami trvania pracovných pomerov.
 • Zapracované automatické zobrazenie upozornenia pri nedodržaní časového fondu vo výplate. Upozornenie je možné vypnúť/zapnúť v menu Firma – Nastavenia na záložke “Upozornenia”.
 • Zapracované automatické zobrazenie upozornenia na pridelené a neodovzdané pracovné prostriedky v prípade ukončenia pracovného pomeru. Upozornenie sa zobrazí len pri licencii Profesionál a je možné ho vypnúť/zapnúť v menu Firma – Nastavenia na záložke “Upozornenia”.
 • Nový dokument “Rekapitulácia zložiek mzdy – mesačne po zamestnancoch” (Dokumenty – Rekapitulácia zložiek mzdy), na ktorom je tiež možné skontrolovať, z akých zložiek mzdy sa skladá hrubá mzda zamestnanca.
 • V menu Dokumenty – Personalistika boli pridané nové dokumenty “Ukončenie pracovného pomeru” (dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením, v skúšobnej dobe, na dobu určitú) a “Ukončenie dohody” (dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením).
 • Nový dokument Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti (Dokumenty – Personalistika), ktorý je možné tlačiť pre účely zdokladovania príjmu pri žiadosti o úver alebo pôžičku.
 • Nový editovateľný dokument “Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdrav. postihnutím” (Dokumenty – Štatistika – Zamestn. občanov so zdrav. postihnutím).
 • Nové editovateľné dokumenty pre účely štatistiky “Štvrťročný výkaz o práci (2-04)” a “Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01)” (Dokumenty – Štatistiky). Dokumenty sú prístupné len pre Olymp Profesionál.
 • Nové tlačivá “Podklady k výkazu o práci (2-04)” a “Podklady k výkazu o úplných nákl. práce (1-01)” (Dokumenty – Štatistiky).
 • Nový dokument “Zoznam pracovníkov zamestnaných na dobu určitú” (Dokumenty – Pracovníci v prac. pomere).
 • Nový dokument “Sociálne poistenie po pracovníkoch” (Dokumenty – Odvody poistného-mesačné – Podľa odvodov).
 • Nový dokument “Dohoda o zrážkach zo mzdy” (Dokumenty – Personalistika). Dokument sa vytlačí len pre užívateľské zrážky a zrážky pre DDS, ÚS a ŽP, v ktorých je označené políčko “dohoda o zrážkach”.
 • Aktualizované prevodné príkazy pre Poštovú banku.
 • Na dokument “Odvody poistného – mesačné – štandardné” bol doplnený súčet odvodov do Sociálnej poisťovne v členení za organizáciu aj za pracovníka.
 • Na výplatných páskach “Výpis zložiek” a “Tajný formát” bude uvádzaná “Hrubá mzda” aj “Hrubá mzda vrátane DDS, ÚS, ŽP”.
 • Pri importe z dochádzkového systému bolo upravené ponižovanie základných zložiek mzdy aj po hodinách a nie len po dňoch resp. 1/2 dňoch. Funkciu je možné zapnúť resp. vypnúť v menu Firma – Nastavenia.
 • Upravený prenos PN zadaných v personalistike do výplaty. Pri zložke mzdy N02_náhrada príjmu počas PN 55 % sa automaticky označí, že je z minulého mesiaca aj v prípade, že v minulom mesiaci bola zadaná len zložka N01_náhrada príjmu počas PN 25 %.
 • Automatické doplnenie zložky mzdy N05_materské 55% do výplaty v prípade, že je v Personalistike zadané vyňatie “Materská dovolenka”.
 • Prihlášky a odhlášky do ZP (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) program vytlačí na základe údajov zadaných v evidencii zdravotných poisťovní (Personalistika – Pracovné údaje – Vznik a Zánik ZP) a nie na základe pracovných pomerov.
 • Pridaná možnosť vytvoriť opravnú dávku pri exporte prihlášok, odhlášok a zmien platiteľa poistného do zdravotných poisťovní (Exporty – Export zdravot. poistenia – Prihlášky a odhlášky resp. Zmena platiteľa).
 • Pri tlači dokumentu “Zápočtový list” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) je možné zvoliť obdobie (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Bola zrýchlená práca v evidenciách “Výpočet miezd”, “Finančná štatistika” a “Plán dovoleniek”.
 • Do programu OLYMP je možné podľa platného cenníka vkladať užívateľské reporty vyrobené na zákazku podľa individuálnych požiadaviek.
 • Pre dokument “Mesačné odvody – podklady pre odvod podrobné” pribudla možnosť tlačiť pečiatku.
 • V exporte Export pre daňový úrad – Prehľad o zraz. preddavkoch sa riadok 9 exportuje bez znamienka mínus, nakoľko už je na tlačive predvyplnené.
 • V menu Organizácia – Podnik boli zmenené názvy “Sídlo firmy” na “Sídlo PO (Miesto podnikania FO)” a “Korešpondenčná adresa” na “Korešpondenčná adresa PO (Trvalý pobyt FO)”. Jedna z uvedených adries sa vyplní na dokumente “Prehľad o zrazených preddavkoch” (Dokumenty – Odvod dane) a to podľa kódu PF zadaného v podnikových údajoch na záložke “Iné”.
 • Pre dokument “Rekapitulácia zrážok po pracovníkoch” pribudla možnosť členiť na strediská.
 • Na vyšedených (neaktívne) funkciách programu sa zobrazuje informácia, že ide o zakázanú položku.
 • Ak je zamestnanec priradený v Personalistike na nejaké stredisko, vyplní sa na dokument “Vyhlásenie na zdanenie príjmov” do riadku “Adresa môjho pracoviska” adresa tohto strediska a nie adresa firmy.
 • Zmenené vykazovanie počtu dní pri zmenových kalendároch. Ak zamestnanec odpracuje len časť svojej zmeny, do počtu dní na zložke mzdy sa tento čas nezahrnie ako celý deň, ale len ako jeho pomerná časť.
 • Na dokument pre DDS “ING Tatry-Sympatia – rozpis platieb” je možné uviesť namiesto rodného čísla číslo účastníckej zmluvy, ktoré program prenesie z políčka “Poznámka” z danej zrážky DDS.
 • Políčko “Dátum zániku” na “Evidenčnom liste dôchodkového poistenia” sa vyplní len v tom prípade, ak sa tento dokument tlačí v mesiaci zániku pracovného pomeru.
 • Na väčšine formulárov boli zrušené tlačidlá pre minimalizovanie, maximalizovanie a zrušenie formulára. Minimalizovať a
 • maximalizovať formulár je možné dvojklikom na vrchnú modrú lištu.
 • Pre správne vyplnenie tlačiva “Evidenčný list dôchodkového poistenia” (Dokumenty – Odvody poistného – Sociálna poisťovňa) je nutné mať materskú dovolenku zadanú ako vyňatie “Materská dovolenka” v Evidencii pracovných pomerov a nie len zložkou mzdy “N05_materské 55 %” vo výplate.
 • Na dokumente “Rekapitulácia výplat podľa pracovníkov” (Dokumenty – Rekapitulácia výplat) bol zrušený stĺpec “Nákl.”.
 • Dokument “Zálohová listina” (Dokumenty – Zálohy) je možné tlačiť aj pre zamestnanca, ktorý má ukončený pracovný pomer.
 • Pri exporte do programu Alfa sa neprenesú mzdy vyplácané v hotovosti do záväzkov jednou sumou, ale budú rozdelené podľa pracovníkov. Ďalšou úpravou pri exporte do programu Alfa je, že program pripočíta k vyplácanej mzde (v hotovosti alebo na osobný účet) aj hotovostné zrážky (napr. stravné).
 • Na výplatných páskach “Výpis zložiek” a “Tajný formát” bol premenovaný stĺpec “Hodiny” na “Hod/MJ”, nakoľko tu program pri zložke mzdy 30_úkolová mzda-výkonnostná neuvádza počet hodín ale mernú jednotku zadanú v políčku “Výkon”.
 • Pri exporte prevodného príkazu pre Dexia banku do PDF a Wordu bolo opravené zobrazenie variabilného symbolu.
 • Pri tlači dokumentu “Prehľad nemocí mesačný” (Dokumenty – Evidencia nemocí) je možné zvoliť obdobie (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Pri tlači všetkých mesačných odvodov poistného (Dokumenty – Odvody poistného – mesačné) bola dopracovaná možnosť výberu obdobia (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Na dokumente Zoznam detí pracovníkov (Dokumenty – Personalistika) sa po označení voľby “Tlačiť všetky údaje” zobrazia aj mená zamestnancov.
 • Zložky mzdy “980_finančný príspevok na stravu”, “981_ostatné finančné príspevky” a “Z20_zúčtovanie zdravotného poistenia” sa nepripočítavajú do hrubej mzdy, ale uvedú sa až v časti “Iné príjmy”.
 • Bola dopracovaná možnosť nastaviť program Olymp ako jeden z programov určených pre otváranie databázových súborov.
 • Rozpis automatického účtovania je možné v menu Organizácia – Rozpis účtovania špecifikovať aj pre konkrétneho zamestnanca.
 • Pri exporte mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu sa v elemente “VynimkaVZ” vypĺňa aj kombinácia viacerých znakov.
 • Ručne zadaný pravdepodobný mesačný zárobok slúžiaci na výpočet pravdepodobného priemeru na dovolenku sa automaticky prenesie aj do ďalšieho mesiaca v danom štvrťroku.
 • Zrýchlenie výpočtu pri exportovaní súboru pre ISCP (Trexima).
 • Zapracovaný dokument “Prehľad o zrazených preddavkoch na daň” v originálnej podobe vo formáte FDF podľa podkladov DR SR.
 • Na tlačových zostavách bol upravený text v spodnej časti “pečiatka zamestnávateľa a podpis zamestnanca oprávneného konať v jeho mene” na “pečiatka zamestnávateľa a podpis zamestnávateľa príp. zamestnanca oprávneného konať v jeho mene”.
 • V prevodnom príkaze pre Unicredit Bank bolo v pravom dolnom rohu upravené kalibračné číslo (47258).
 • Program Olymp bol upravený pre používanie na Windows 7.
 • Nastavenie zaokrúhľovania dennej a hodinovej priemerky na dovolenku (Firma – Nastavenia) bolo upravené tak, aby boli hodnoty zadané ručne na iné ako predvolené, zobrazené na červeno.
 • Na “Štandardný prevodný príkaz” bola do riadku “Suma slovom” doplnená informácia o centoch.
 • Opravené vypĺňanie druhu práce na “Dohode o hmotnej zodpovednosti”, kedy program vyplnil druh práce z pôvodnej pracovnej zmluvy bez ohľadu na to, že bol tento druh práce zmenený v zmene pracovnej zmluvy.
 • Opravená chyba pri tlači dokumentu “Rekapitulácia zložiek mzdy podľa zákaziek – rozpis rozúčtovania”, ktorá vznikla v prípade, ak bol vo výplate v zložke mzdy ručne zadaný nulový počet dní.
 • Opravený dokument “Osobné údaje – podrobné” (Dokumenty – Personalistika – Osobné údaje), na ktorom mohol program uviesť za určitých podmienok nesprávny dátum ukončenia Rodičovskej dovolenky.
 • Opravený dokument “Čerpanie dovolenky” (Dokumenty – Dovolenky), kde program uvádzal nesprávnu čiastku preplatenej dovolenky.
 • Opravená chyba v RZZP, kedy program neudržal sumu v políčku “Odvodová povinnosť za organizáciu” v prípade, že si RZZP vykonal zamestnanec sám a užívateľ sumu v tomto políčku nezeditoval (t.j. neprepísal na rovnakú resp. na inú ako sumu vypočítanú programom). Chyba nastala len pri zamestnancoch so zdravotným postihnutím.
 • Na Potvrdenie o zdaniteľnej mzde vyplní program adresu zamestnávateľa z posledného mesiaca v kalendári.
 • Opravená chyba na dokumente “Priemerný zárobok” (Dokumenty – Dovolenky), kde program za určitých okolností zamestnancovi nezobrazil priemer.
 • Opravená chyba na tlačivách a v expote “Zmien platiteľa na zdravotné poistenie”. Program uvádzal pri vyňatí Vyšetrovacia väzba a výkon trestu odňatia slobody namiesto kódu 1G kód 1F.
 • Opravená tlač a export “Zmeny platiteľa poistného” do zdravotnej poisťovne. V niektorých prípadoch mohlo vyňatie v Personalistike zadané pre nasledujúci mesiac ovplyvniť tlač a export v aktuálnom mesiaci.
 • Pri kontrole prekročenia počtu dní ošetrení u lekára (zložky mzdy “361_vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca” a “362_sprevádzanie rodinného príslušníka do zdrav. zariadenia”) zohľadňuje program aj skrátený úväzok.
 • Opravená chyba 1 – 1101 – 20515, ktorá vznikala pri tlači dokumentu “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde” v prípade, že neexistoval ani jeden zamestnanec, pre ktorého by sa mal daný dokument vytlačiť.
 • V exporte “Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň” sa formát dátumu nevypĺňa podľa miestnych a jazykových nastavení, ale vždy len vo formáte predpísanom pre tento export (t.j. dd.mm.rrrr).
 • Opravené nesprávne zobrazenie kalendárnych mesiacov na druhej strane “Prehľadu o zrazených preddavkoch” pri použití hromadnej tlače.
 • Upravený export dokumentu RLFO do formátu PDF.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty