Menu

OLYMP 10.50

Novinky verzie 10.50

 • Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je od 1.7.2010 zvýšený na
  1 116,75 EUR. Maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je od 1.7.2010 zvýšený na 2978,00 EUR mesačne.
 • Životné minimum je od 1.7.2010 upravené na 185,38 € a suma daňového bonusu je od 1.7.2010 upravená na 20,02 € mesačne.
 • Do “Zápočtového listu” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť) bola doplnená informácia o tom, či bolo zamestnancovi vyplatené odchodné.
 • Upravený spôsob vypĺňania záporného daňového bonusu vo výplate a taktiež na štvrťročnom “Prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch na daň” (Dokumenty – Odvod dane) a na ročnom “Hlásení o vyúčtovaní dane” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • V prípade, že je pri tlači “Potvrdenia o zdaniteľnej mzde” (Dokumenty – Vyúčtovanie dane) označená voľba “Tlačiť všetky údaje” a zároveň neboli zamestnancovi vyplatené príjmy podľa § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona o dani z príjmov, uvedie program krížik do políčka “Nie” v riadku “Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona”.
 • Do programu bola pridaná možnosť zadávať zrážky na zahraničné zdravotné a sociálne poistenie. Tieto zrážky sa prenesú samostatne na výplatné pásky, mzdový list aj prehľady odvodov. Automaticky sú započítané aj do výpočtu ročného zúčtovania dane.
 • Nový dokument “Mincovka záloh zamestnancov” (Dokumenty – Zálohy), na ktorom sú uvedené zálohy vyplácané v hotovosti.
 • Nový dokument “Dovolenkový lístok” (Dokumenty – Dovolenky), ktorý umožňuje hromadnú tlač dovolenkových lístkov pre zamestnancov podľa schválenej dovolenky z evidencie “Plán dovoleniek”.
 • Do programu boli pridané v menu Dokumenty nové tlačové profily uľahčujúce tlač dokumentov pri prijatí a odchode zamestnancov.
 • Do programu bola zapracovaná možnosť označovať pri tlači, či sa jedná o riadny, alebo opravný výkaz. Funkcia bola pridaná pri tlači prihlášok, odhlášok a zmien platiteľa pre zdravotné poistenie, mesačných výkazov pre zdravotné a sociálne poistenie, ELDP, ročnom hlásení na daňový úrad a pri tlači a exporte štvrťročného prehľadu o zrazených preddavkoch.
 • V prípade, že zamestnanec ochorel v ochrannej lehote po ukončení pracovného pomeru, je možné mu vytlačiť “Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku” aj bez pridania zložky mzdy “N03_nem.dávky – od 11. dňa 55%” do výplaty. Stačí, ak pri tlači potvrdenia za mesiac, v ktorom sa pracovný pomer ukončil, označíte na tlačovom formulári voľbu “Tlačiť všetky údaje”.
 • V prípade, že zamestnanec nepoberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 a pri tlači je označená voľba “Tlačiť všetky údaje”, na dokumente “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde” sa označí stĺpec v riadku “Zamestnanec poberal príjmy uvedené v § 32a ods. 1 písm. a) bod 4 zákona”.
 • Prevodné príkazy pre Tatra banku a UniCredit Bank Slovakia budú vypĺňané do tlačív vo formáte PDF.
 • Hromadné oznámenia o zmene platiteľa do zdravotných poisťovní v papierovej aj elektronickej podobe je možné vytvárať aj podľa PN a OČR zadaných len v Personalistike na záložke Pracovné údaje a karte “PN + OČR”. Pred tlačou nie je nutné generovať výplatu.
 • Posielanie tlačových zostáv cez email vo formáte PDF
 • Zložky mzdy “58_dohoda o pracovnej činnosti”, “60_dohoda o vykonaní práce” a “75_dohoda o brigádnickej práci študenta” boli upravené tak, aby sa mohli zadávať aj s typom tarify “EUR za mj.”.
 • Vylepšené zadávanie zmenových kalendárov, v ktorých je možné definovať aj dlhšie referenčné obdobie.
 • Pre dokumenty “Manažérskych zostáv” je možné definovať prístupové práva pre jednotlivých užívateľov. Práva je možné nastavovať aj na strediská.
 • Vylepšené “Manažérske zostavy”, v ktorých sa zrýchlilo napĺňanie údajov do Excelu. Taktiež je možné spájať viacero položiek do jednej bunky, vďaka čomu je možné si svoje dokumenty ešte viac prispôsobiť vlastným predstavám.
 • Pridaná možnosť exportovať prevodné príkazy do Internetbankingu HSBC Bank.
 • Pridaná možnosť exportovať prevodné príkazy pre Československú obchodnú banku do systému W1SE (HB-ČSOB – W1SE).
 • Pridaná možnosť exportovať prevodné príkazy do homebankingu Oberbank.
 • Pri exporte údajov do programu ALFA sa prenesie tvorba Sociálneho fondu do záväzkov aj v prípade, ak nie je v bankových účtoch nadefinovaný žiadny účet pod druhom sociálny fond.
 • Pri exporte údajov do programu Alfa sa v jednotlivých účtoch budú zamieňať zástupné znaky aj v špecifickom symbole.
 • Pri exporte ISCP (štvrťročný výkaz o cene práce) pre Treximu je možné exportovať aj osobné čísla, ktoré obsahujú iné znaky ako čísla.
 • Upravený import z dochádzkového systému tak, aby v prípade, že sa importuje zložka mzdy “N04_ošetrovanie člena rodiny 55%” za viac ako 10 dní, program automaticky pridával aj zložku mzdy “N22_ošetrovanie člena rodiny neplatené”.
 • Pri definovaní alebo oprave bankového účtu program automaticky vyplní peňažný ústav podľa zadaného kódu banky.
 • V menu Olymp – Nastavenia programu pribudla možnosť zadať ručne cestu k programu Acrobat Reader na otváranie PDF dokumentov. Túto možnosť využite v prípade, že ju nie je možné automaticky zistiť pri tlači PDF dokumentov.
 • Opravená chyba pri výpočte vymeriavacieho základu na invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Program nesprávne zaokrúhlil vymeriavací základ na celé eurá u zamestnancov, ktorým bol v danom mesiaci priznaný dôchodok.
 • Do programu je zapracované vylepšené sťahovanie aktualizácií z internetu (Olymp – Over/Stiahni verziu z internetu), ako aj automatická kontrola aktualizácií na internete (Olymp – Nastavenia programu).
 • Opravená chyba “1-129-13 Type mismatch”, ktorá sa zobrazovala pri tlači “Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň” v prípade, ak program vygeneroval prevodný príkaz “Poukázanie zamestnaneckej prémie”, aj keď nebol v bankových účtoch pridaný účet Daňového úradu.
 • Opravená chyba, ktorá sa mohla objaviť pri tlači dokumentu “Zápočtový list” v prípade, ak sa zamestnanec narodil 29.2.
 • Opravená chyba Invalid use off null, pri generovaní mzdy zamestnanca. Chyba nastala v prípade, že bola pridaná zrážka so spôsobom výpočtu “po životné minimum” a suma v nej bola ručne vymazaná.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty