Menu

OLYMP 11.01

Novinky verzie 11.01

 • Opravená chyba pri výpočte náhrady príjmu počas PN v roku 2011 v prípade, ak mal zamestnanec PN aj v roku 2010.
 • Opravený dokument “Prehľad ceny práce – Po zamestnancoch mesačne”, ktorý zobrazuje hrubú mzdu na stredisku aj v prípade, ak je viac ako 6-miestna.
 • Opravená chyba, ktorá vznikala pri zálohovaní firiem v prípade, ak názov firmy bol veľmi dlhý. Program hlásil, že je záloha poškodená alebo nebola vytvorená programom Olymp.
 • Upravené zaokrúhlenie minimálneho mzdového nároku u zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorí neodpracovali celý mesiac (zaokrúhlenie na najbližších desať eurocentov).
 • Od 01. 01. 2011 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 317,00 €/mes.; 1,822 €/hod..
 • Od 01. 01. 2011 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 296,60 €/mes..
 • Od 01. 01. 2011 sa upravil maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 2 233,50 €/mes..
 • Od 01. 01. 2011 je zrušený minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie. Z tohto dôvodu sa už tiež nebude platiť odvod na zdravotné poistenie z minimálneho VZ zo zložiek mzdy A20_prac. voľno žiadané (neplatené) a A30_neospravedlnená absencia.
 • Od 01. 01. 2011 sa ruší v programe Olymp zrážková daň. To znamená, že aj zamestnanci, ktorí si neuplatňujú nezdaniteľnú časť základu dane ani daňový bonus a majú príjem do 165,97 €, budú mať príjem zdanený preddavkovou daňou.
 • Od 01. 01. 2011 neplatí poistenie v nezamestnanosti zamestnanec, ktorý poberá invalidný dôchodok s invaliditou od 40 % – 70% a zároveň má dovŕšený dôchodkový vek.
 • Od 01. 01. 2011 pribudla nová zložka mzdy “K25_vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste”. Zložka mzdy je zdanená aj s odvodmi na zdravotné a sociálne poistenie.
 • Pracovné pomery “Spoločník bez PP” a “Štatutár bez PP” sú premenované na “Spoločník”, “Štatutár”. V týchto pracovných pomeroch bol pridaný prepínač s dvoma možnosťami a to “pravidelný príjem” a “nepravidelný príjem”. Podľa tohto sa budú títo zamestnanci vykazovať odlišne na výkazoch do Sociálnej poisťovne a tiež sa budú u nich vypočítavať rozdielne odvody na sociálne poistenie.
 • Od 01.01.2011 sa pre spoločníkov a štatutárov s pravidelným mesačným príjmom počítajú odvody na Sociálne poistenie okrem úrazového a garančného poistenia. Pre spoločníkov a štatutárov s nepravidelným príjmom sa počítajú odvody na starobné poistenie, invalidné poistenie a do rezervného fondu solidarity. Odvody pri nepravidelnom príjme sú vypočítané tak, že sa vymeriavací základ rozpočíta na všetky mesiace od začiatku roka, v ktorých ešte nebol odvedený odvod z maximálneho vymeriavacieho základu.
 • Do programu je možné pridávať súbeh typu HPP + Spoločník / Štatutár alebo Dohoda + Spoločník / Štatutár.
 • Zmena určenia rozhodujúceho obdobia pri výpočte náhrady príjmu počas PN od 1.1.2011. Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, či nemocenské poistenie trvalo menej alebo viac ako 90 dní.
 • Vymeriavací základ pri výpočte sociálneho poistenia sa od 01. 01. 2011 zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
 • Odvody do Sociálnej poisťovne sa od 01. 01. 2011 zaokrúhľujú na dve desatinné miesta nadol, t.j. rovnako ako odvody na zdravotné poistenie.
 • Od 01. 01. 2011 sa denný vymeriavací základ pri výpočte náhrady príjmu počas PN zaokrúhľuje na 4 des. miesta nadol (do 31.12.2010 sa zaokrúhľuje na 4 des. miesta nahor).
 • Od 01. 01. 2011 bude vstupovať do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie príjem aj z nasledovných zložiek mzdy: 128_vernostný prídavok baníkom, 259_odmena spoločníka, 260_odmena štatutára, 392_prac. pohotovosť mimo pracoviska – neaktívna, 410_odstupné, 415_odchodné, 455_odmena pri prac. jubileu, 456_odmena pri živ. jubileu, 459_ceny a výhry nad 165,97 EUR, 460_cestovné a stravné nad zákon, 512_príspevok zo SF zdaň. preddavkom, 515_príspevok zo SF pri živ. al. prac. jubileu, 521_nepeňažný príspevok zo SF, 630_fiktívny príjem, 980_finančný príspevok na stravu – zdaň. a 981_ostatné finančné príspevky.
 • Z odmeny vyplatenej za dohodu neplatí od 01. 01. 2011 odvod na zdravotné poistenie ani spoločník.
 • Zložka mzdy “985_vrátené poistné zo SP zapl. bez právneho dôvodu” nevstupuje od 01. 01. 2011 do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie.
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku”. Potvrdenie sa nevyplní v prípade, ak od začiatku pracovného pomeru do dňa vzniku práceneschopnosti uplynulo menej ako 90 dní.
 • Aktualizované tlačivo “Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania).
 • Aktualizované tlačivo “Doklad o výške príjmu a o preddavkoch pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Doklad o výške príjmu).
 • Aktualizovaný dokument “Hlásenie o vyúčtovaní dane” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane).
 • Aktualizované tlačivo “Ročné zúčtovanie dane” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane” za rok 2010 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo “Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb” na rok 2011 (Dokumenty – Personalistika).
 • Aktualizované tlačivá “Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím – ročný výkaz”, “Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (1-01)” a nový podklad pre štatistiku (P1-12) “Podklady k mesačnému podnikovému výkazu v priemysle (P1-12)” (Dokumenty – Štatistiky).
 • Aktualizovaný export tretej časti “Hlásenia o vyúčtovaní dane” za rok 2010 (Exporty – Export pre daňový úrad – Hlásenie o vyúčtovaní dane).
 • V Personalistike na karte “Pracovné údaje – Platiteľ ZP-štát” je od 01. 01. 2011 aktualizovaný zoznam dôvodov, kedy je za zamestnanca platiteľ poistného na zdravotné poistenie štát.
 • Na prvú stranu mzdového listu (Dokumenty – Mzdový list – Personálne a mzdové údaje pracovníka) pribudla informácia o tom, kedy bol za zamestnanca platiteľ poistného na zdravotné poistenie štát.
 • V zložke mzdy “A30_neospravedlnená absencia” bolo doplnené označovacie políčko “účasť na štrajku”, ktoré je potrebné označiť v prípade neospravedlnenej účasti na štrajku. Ak bude políčko označené, na RLFO sa do oddielu 10 do políčka “Dôvod prerušenia” uvedie 9. Ak označené nebude, uvedie sa 3, tak ako doteraz pri neospravedlnenej absencii v práci.
 • Do programu pribudla možnosť zadať nový druh účtu “Sociálna poisťovňa – VPP” (Organizácia – Bankové účty). Na tento účet sa vygenerujú prevodné príkazy s platbami za zamestnancov uvedených na novom tlačive “Výkaz poistného a príspevkov”.
 • Nový dokument “Menný zoznam zamestnancov so zdravotným postihnutím” (Dokumenty – Štatistiky). Odovzdáva sa s “Ročným výkazom o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím”.
 • Príjem zamestnanca zahŕňaný do základu dane vo výške 1 % obstarávacej ceny vozidla sa od 1.1.2011 zadáva zložkou mzdy “630_fiktívny príjem”. Pre účely správneho určenia nároku na zamestnaneckú prémiu je potrebné pri takomto príjme označiť v tejto zložke mzdy aj políčko “1 % z VC vozidla”.
 • Náhrada príjmu počas PN nevstupuje od 01. 01. 2011 do hrubej mzdy.
 • V prípade, že zamestnávateľ poberal na zamestnanca príspevok podľa § 50e Zákona o službách zamestnanosti, je potrebné pri tlači “Potvrdenia o zdaniteľnej mzde” označiť políčko “príspevok podľa § 50e zákona o sl. zamest.”, ktoré sa nachádza na tlačovom formulári pod tlačidlom Nastavenie. Taktiež je potrebné vo vygenerovanom ročnom zúčtovaní dane označiť políčko “príspevok zamestnávateľovi podľa § 50e”. V tomto prípade nemá zamestnanec nárok na zamestnaneckú prémiu.
 • Dokument “Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania ZP” (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania) bol upravený tak, aby sa na ňom uvádzali firemné údaje z posledného mesiaca zadaného v databáze a nie z posledného mesiaca v roku, za ktorý sa má zúčtovanie vykonať.
 • Pri tlači dokumentu “Oznámenie zamestnávateľa poisťovni” (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP) pribudla možnosť (cez Nastavenia v tlačovom formulári) zobraziť bankový účet pre vrátenie preplatku.
 • Aktualizované tlačivo prevodného príkazu pre UNICredit banku.
 • Pridaná možnosť exportovať prevodné príkazy do Internet Bankingu pre Všeobecnú úverovú banku vo formáte TXT.
 • Aktualizovaný cenník programu (Olymp – Cenník) od 1.1.2011.
 • Pri tlači “Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch” (Dokumenty – Odvod dane) s odznačenou voľbou “Uhradené v dobe splatnosti” sa nevyplní ani riadok 4. Je to z dôvodu ručného zadania r.3. Pri tlači “Hlásenia o vyúčtovaní dane” na daňový úrad (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane) s odznačenou voľbou “Tlačiť všetky údaje” sa nevyplní riadok 3 až 10, 14 až 17, B až D, F až H. Je to z dôvodu ručného zadania r.3.
 • Spoločníkovi a Štatutárovi je možné zadávať v Personalistike vyňatia.
 • Do programu je pridaná možnosť poslať databázu na FTP server v prípade, ak ju nie je možné poslať štandardným spôsobom cez e-mail.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty