Menu

OLYMP 12.01

Novinky verzie 12.01

 • Bol pridaný nový typ pracovného pomeru Iný pracovný vzťah. Pod týmto typom pracovného pomeru je možné evidovať napríklad: poslancov, konateľov, príkazné zmluvy. Pri pracovnom vzťahu je možné nastaviť, či sa jedná o pravidelný alebo nepravidelný príjem a či sa má počítať aj úrazové poistenie.
 • Od 1.1.2012 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 327,20 €/mes.; 1,880 €/hod.
 • Od 1.1.2012 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 303,72 €/mes.
 • Od 01.01.2012 vzniká nárok na 5 týždňov dovolenky každému zamestnancovi, ktorý dovŕši 33 rokov veku.
 • Nevyčerpaná dovolenka staršia ako dva roky sa do ďalšieho roka prenáša už aj v prípade, že je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo má dlhodobú práceneschopnosť (v programe sa sleduje Nemoc po 52. týždni).
 • Od 1.1.2012 je maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie 1 153,50 EUR, na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity 3 076,00 EUR a maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie je vo výške 2 307,00 EUR mesačne.
 • Ak zamestnanec nastúpi do pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka, nárok na vyšetrenie u lekára a sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zariadenia sa môže napočítavať postupne podľa začatých tretín roka. Túto kontrolu je možné nastaviť samostatne pre každého zamestnanca v Personalistike na karte Mzdové nastavenia.
 • Od januára 2012 bol upravený výpočet vzniku krátenia dovolenky pre zamestnancov pracujúcich podľa iného ako 5-dňového pracovného týždňa. Pre splnenie podmienok vzniku krátenia dovolenky je považovaný takýto zamestnanec akoby pracoval 5 prac. dní v týždni, aj keď jeho prac. čas je rozvrhnutý na iný počet prac. dní (t.j. ak pracovný čas zamestnanca sú 2 dni týždenne a tieto dva dni zamestnanec zamešká, pre účely krátenia dovolenky sa zoberie 5 zameškaných pracovných dní).
 • Na tlačivo aj do exportu Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie bol doplnený nový kód 2Y. Kód sa zobrazuje pri začiatku a konci obdobia kedy zamestnanec nepoberá príjem. Taktiež sa zobrazuje ak má zamestnanec vyplatený príjem mimo pracovného pomeru, počas vyňatia, alebo mu je príjem vyplácaný nepravidelne.
 • Pri pridávaní alebo oprave zložky mzdy je možné zadávať zložku nielen vpísaním jej kódu ale aj názvu.
 • Bolo upravené rozúčtovanie na analytické účty v zložkách mzdy ktoré sa nevyplácajú, ale počítajú sa z nich len odvody a daň (napríklad zložka mzdy 630 – fiktívny príjem).
 • Upravený dizajn Mzdovej osnovy, ktorý prináša väčšiu prehľadnosť jednotlivých zložiek mzdy, ich jednoduchší výber a viac informácií priamo na obrazovke. Vylepšenie tiež tvorí nová bočná karta s popisom a nastaveniami jednotlivých zložiek mzdy.
 • Pri tlači všetkých dokumentov, v ktorých je uvedené stredisko, je možné na tlačovom formulári zvoliť, do akej úrovne stredísk sa má daná zostava rozčleniť.
 • Modernejší vzhľad základných evidencií (Personalistika, Výpočet miezd…). Do základných evidencií Personalistika a Výpočet miezd bola zapracovaná nová väčšia bočná karta s podrobnými informáciami o zamestnancovi. Všetky základné údaje sa zobrazujú na prehľadných záložkách. Základné personálne údaje sú zobrazené aj v evidencii Výpočet miezd, aby nebolo potrebné prepínať sa pri výpočte miezd do evidencie Personalistika.
 • Svieži redizajn formulára Údaje o pracovníkovi v evidencii Personalistika – modernejší vzhľad formulára umožňuje evidovať viac údajov o zamestnancovi (vrátane pripojenej fotografie). Údaje sú usporiadané do logických celkov, ktoré nájdete v novom prehľadnom menu.
 • Pri zložkách mzdy 259 – odmena spoločníkov s.r.o. a 260 – odmena štatutárnych zástupcov pribudla možnosť zvoliť si typ tarify EUR mesačne a EUR za hodinu. Tento spôsob výpočtu umožní automatický výpočet odmeny podľa odpracovaných hodín.
 • Na zložke mzdy 75 – Dohoda o brigádnickej práci študenta je možné zvoliť typ tarify “EUR/mesačne”.
 • Do programu pribudli nové štruktúry do homebankingov pre jednotlivé banky a export prevodných príkazov sa vytvára jednoduchšie. Stačí si zvoliť banku a program Vám ponúkne automaticky dostupné formáty pre konkrétnu banku. Pri štandardnom prevodnom príkaze sa môžete rozhodnúť, či chcete tlačiť tlačivo s uvedením príjemcu alebo nie. Niektoré papierové prevodné príkazy už v programe nenájdete (ING bank, Commerzbank, Komerční banka Bratislava), nakoľko je možné použiť v týchto bankách aj štandardný prevodný príkaz.
 • Dokument Daňový bonus (Dokumenty – Odvod dane – Daňový bonus) je možné tlačiť za viac mesiacov.
 • Pri prechode na program Olymp z iných softvérov pribudla možnosť zadať priemery na dovolenku a podklady o rozhodujúcom období (vymeriavací základ a počet dní RO) potrebné na výpočet priemeru na nemoc priamo do Personalistiky.
 • V tvorbe výplaty bol doplnený k údajom pracovníka aj jeho pracovný kalendár.
 • V tlačovom formulári pribudol krátky popis jednotlivých dokumentov, ktorý pomôže pri výbere hľadaného dokumentu.
 • Do Evidencie pracovných pomerov bol pridaný popis jednotlivých paragrafov ukončenia pracovného pomeru.
 • V programe pribudla možnosť pripojiť rôzne dokumenty, obrázky alebo súbory (napríklad pracovné zmluvy, kartička poistenca, doklad o vzdelaní, …) k zamestnancom. Dokumenty je možné prezerať, ukladať do Vami zvoleného priečinka, alebo priamo odosielať emailom.
 • Do Manažérskych zostáv boli doplnené dokumenty na tvorbu užívateľsky definovateľných pracovných zmlúv a dohôd. Vzory pracovných zmlúv a dohôd je možné si prispôsobiť podľa vlastných potrieb – vkladať si do nich ďalšie texty, body, ujednania a následne tieto vzorové zmluvy tlačiť pre ľubovoľných zamestnancov.
 • Pri zadávaní zrážky zo mzdy v percentách je možné zadať percento až na 4 desatinné miesta.
 • Do Manažérskych zostáv pribudla zostava Prehľad zložiek mzdy po pracovníkoch, pomocou ktorej je možné zobraziť si ľubovoľné Vami zadané zložky mzdy a ich kombinácie, ktoré sú použité v mzdách pracovníkov. Jedná sa o dokument, v ktorom je možné vytlačiť sumy za zložky mzdy podľa vlastného výberu. Túto zostavu je možné, podobne ako ostatné editovateľné manažérske zostavy, skopírovať pod novým menom, upraviť a následne takto upravenú používať.
 • Výpočet odstupného a odchodného (zložky mzdy 410 a 415) bol upravený tak, aby zohľadňoval aj iný ako 5 dňový úväzok a automaticky počítal priemerný počet dní v mesiaci s prihliadnutím na počet pracovných dní v týždni.
 • Vyhľadávanie v programe bolo vylepšené tak, aby bolo možné hľadať aj vo viacerých stĺpcoch súčasne.
 • Nová tlačová zostava Evidencia pracovnej doby – Počet hodín v zdrav. zariadení – Počet hodín v zdravotníckom zariadení. Report slúži na lepšiu kontrolu počtu vyčerpaných hodín na zložkách mzdy 361- vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca, 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zar. a 363 – sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa.
 • Dátumové políčka boli v celom programe nahradené jednotným zobrazením dátumu spolu s novým kalendárom.
 • V prípade, ak sa nachádzajú v názve organizácie nejaké nepovolené znaky (napr. lomítko…), program ich automaticky odstráni z názvu súboru pri exporte akéhokoľvek výkazu.
 • Do textového políčka “Na dobu určitú do” v evidencii pracovných pomerov je možné zadať neobmedzený počet znakov.
 • V evidencii Výpočet miezd bol do základnej databázovej tabuľky pridaný nový stĺpec obsahujúci cenu práce. Tak ako aj ostatné stĺpce z tejto tabuľky je možné ho exportovať do Excelu.
 • V menu Firma – Nastavenia pribudla možnosť zvoliť, či sa po skončení pracovného pomeru má u zamestnancov naďalej držať zvyšok dovolenky, alebo má byť táto vynulovaná. Voľba ovplyvňuje výpočet dovolenky od roku 2012.
 • Opravená chyba pri vytváraní prevodných príkazov, kde program nesprávne nahradzoval zástupné znaky mmrrrr vo variabilnom symbole, ak jeho dĺžka bola väčšia ako 8 znakov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty