Menu

OLYMP 12.10

Novinky verzie 12.10

 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2011.
 • Aktualizované tlačivá ročného zúčtovania dane.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov platné na rok 2012.
 • Aktualizované tlačivo Hlásenie o vyúčtovaní dane.
 • Nové tlačivo Prehľad o zrazených preddavkoch na daň.
 • Aktualizovaný export Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň.
 • Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2011 už nevykonáva zamestnávateľ, ale zdravotná poisťovňa. Z tohto dôvodu boli z programu odstránené tlačivá na RZZP.
 • Do programu bol zapracovaný Výkaz o preddavkoch poistného na zdravotné poistenie pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za r.2011. Nový výkaz slúži ako podklad pre účely vykonania RZZP príslušnou zdravotnou poisťovňou. V programe je výkaz zapracovaný v papierovej forme (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Ročný výkaz preddavkov) aj elektronickej forme – dávka 580 (Exporty – Export zdravotného poistenia – Výkaz preddavkov pre ročné zúčtovanie).
 • Aktualizované tlačivá štatistických výkazov Priem 1-12 na r.2012, UNP 1-01 za r.2011, Povinný podiel zamestnávať občanov so ZPS za r.2011.
 • Pri zadávaní predčasného starobného dôchodku je možné vložiť dátum posledného výplatného termínu predčasného starobného dôchodku. Ak je tento údaj vyplnený, tak na evidenčnom liste bude vymeriavací základ rozdelený do dvoch riadkov: do výplatného termínu dôchodku a od výplatného termínu. Uvedená skutočnosť sa týka len určitej skupiny zamestnancov: ak bola poberateľovi predčasného starobného dôchodku priznaného pred 1. januárom 2011, ktorý bol zamestnaný k 31. decembru 2010 a toto zamestnanie trvá aj po 28. februári 2011, zastavená výplata dôchodku v roku 2011, je potrebné v evidenčnom liste uviesť vymeriavací základ za rok 2011 do dvoch riadkov.
 • Upravený dokument Evidenčný list dôchodkového poistenia. Zamestnancovi s nepravidelným príjmom sa uvedú len tie obdobia, za ktoré má rozpočítaný príjem.
 • Pri exporte Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň a Hlásenia o vyúčtovaní dane sa zobrazuje pri názve súboru aj názov organizácie a obdobie, za ktoré bol exportovaný.
 • Pri exporte Hlásenia o vyúčtovaní dane – XML je možné doplniť dátum vykonania ročného zúčtovania preddavkov na daň. Rovnako je možné doplniť tento dátum pri tlači informatívneho a originálneho tlačiva Hlásenia o vyúčtovaní dane. Tento dátum je možné zadať v tlačovom formulári na karte Podrobnosti (Údaje o vytvorení dokumentu).
 • Zrýchlené otváranie formulára Oprava údajov pracovníka.
 • V Personalistike na karte Mzdové údaje pribudla možnosť označiť, že zdravotné alebo sociálne odvody sú odvádzané v zahraničí. V takomto prípade program nevypočíta slovenské odvody a automaticky pridá zrážky na odvody platené v zahraničí.
 • V Personalistike pri ukončení pracovného pomeru bola pridaná možnosť ukončenia podľa § 59 ods. 4 ZP, kedy pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.
 • V Personalistike na karte Rodinné údaje pribudla možnosť zadať adresu partnera/manžela(ky) v prípade ak nie je totožná s adresou zamestnanca. Adresa manžela(ky) sa uvádza napr. na dokumente Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb.
 • Do programu pribudla možnosť zadať údaje o prijímateľovi, ktoré sa vypĺňajú na dokument Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2% zaplatenej dane. Údaje o prijímateľovi je možné doplniť priamo vo vygenerovanom ročnom zúčtovaní na karte Podklady pre zúčtovanie dane.
 • Vylepšené zadávanie zamestnancov pri pridávaní a oprave zložiek mzdy, zrážok, pracovných zmlúv a nemocí cez hromadné funkcie a v pláne dovoleniek.
 • Do prevodných príkazov pribudol nový export pre FIO banku.
 • Zjednotené usporiadanie záznamov pri tlači a exporte prevodných príkazov podľa kódu banky.
 • Ak používate Microsoft Outlook vo verzii 2007 alebo novší a máte ho nastavený ako predvolený poštový klient, môže Vám pri odosielaní emailu z Olympu vypisovať program Microsoft Outlook hlášku “Nie je nastavený žiadny predvolený poštový klient”. V takomto prípade je potrebné si zvoliť cez menu Olymp – Nastavenia programu – Iné programy nastavenie poštového klienta “Microsoft Outlook 2007 a novší”.
 • Dátumové políčka boli v celom programe nahradené jednotným zobrazením dátumu spolu s novým kalendárom.
 • Pridávanie zmien pracovných zmlúv cez hromadné funkcie bolo upravené tak, aby bolo možné pridať aj zmenu dohody o pracovnej činnosti, dohody o vykonaní práce a dohody o brigádnickej práci študentov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty