Menu

OLYMP 12.11

Novinky verzie 12.11

  • V hlavnom menu Exporty – Export pre daňový úrad – Prehľad o zraz. preddavkoch bol zapracovaný nový export V. časti (informácie o zamestnancoch) prehľadu o zrazených preddavkoch na daň vo formáte TXT.
  • Program umožní označiť voľbu “Odpočet nezdaniteľnej časti na zamestnanca” zamestnancovi, ktorému bol priznaný predčasný starobný dôchodok, ale v roku 2011 mu bolo zastavené jeho vyplácanie.
  • Upravený export Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň tak, aby bolo možné využiť elektronické podanie prostredníctvom všetkých troch možných vstupov: eTax, eDane a EZU.
  • Opravená chyba pri výpočte ročného zúčtovania dane, kde program sumu nedoplatku RZZP za rok 2010 pripočítal k riadku 00a úhrn poistného na sociálne poistenie a nie k riadku 00a úhrn poistného na zdravotné poistenie. Chyba neovplyvňovala výslednú sumu ročného zúčtovania dane.
  • Opravený export mesačného výkazu preddavkov do zdravotnej poisťovne, kde program pri zamestnancoch s 9 miestnym rodným číslom pridával na konci rodného čísla nulu.
  • Opravená chyba v manažérskych zostavách, kedy pri tlači manažérskej zostavy Vývoj miezd program zobrazoval prázdne tlačivo v prípade, ak ste chceli zobraziť zostavu za viacero rokov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty