Menu

OLYMP 12.50

Novinky verzie 12.50

 • Životné minimum je od 1.7.2012 upravené na 194,58 € a suma daňového bonusu je od 1.7.2012 upravená na 21,03 € mesačne.
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na mesačnom výkaze poistného a príspevkov a nové tlačivo Žiadosť o vrátenie poistného vykázaného na výkaze poistného a príspevkov (Dokumenty – Odvody poistného – Žiadosť o vrátenie poistného).
 • Vykazovanie zamestnancov na Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie bolo upravené tak, aby sa zamestnanec, ktorý čerpá celý mesiac neplatené voľno, alebo má celý mesiac absenciu na výkaze neuvádzal.
 • Aktualizovaný štatistický číselník krajín platný od 1.4.2012.
 • Do základnej tabuľky, v ktorej sú evidovaní zamestnanci v evidencii Personalistika bol doplnený nový stĺpec s orientačným a súpisným číslom z adresy trvalého bydliska. Takáto úprava Vám môže zjednodušiť prácu pri exporte do Excelu a následnej úprave údajov v Exceli.
 • Upravené bočné karty pre všetky evidencie. Informácie zobrazované na bočných informatívnych kartách sa menia podľa toho, v akej evidencii sa nachádzate.
 • Do programu boli zapracované nové tlačivo aj export storna prihlášky pre zdravotné poisťovne (Exporty – Export zdravotného poistenia – Storno prihlášky).
 • Do programu bol zapracovaný nový export storna prihlášky pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Registračné listy FO).
 • Do programu bola zapracovaná nová evidencia Školenia. V evidencii je možné plánovať a evidovať vzdelávacie aktivity. Školenia je možné pridávať samostatne pre každého zamestnanca, napr. už absolvované školenia (Personalistika – Kvalifikácia). Alebo je možné využiť naplánovanie vzdelávacej aktivity s možnosťou hromadného pridania účastníkov školenia (Personalistika – Evidencia školení). Evidencia je prepojená s Pripomienkovačom, kde je možné nastaviť pripomienku dokedy je školenie platné. Taktiež je možné evidovať získané preukazy alebo certifikáty s ich platnosťou. Súčasťou novej evidencie sú aj nové dokumenty ako prezenčná listina a ďalšie. Evidencia Školenia je prístupná len pri licencii Profesionál.
 • V programe je už možné evidovať okrem súbehu hlavného pracovného pomeru a dohody aj súbeh dvoch hlavných pracovných pomerov.
 • Vylepšené zadávanie zamestnancov pri prepájaní do súbežného pracovného pomeru (Personalistika – Pracovné pomery) a vylepšené zadávanie zložiek mzdy v hromadných funkciách. Pri zadávaní stačí v príslušnom políčku začať písať text a program automaticky ponúkne na výber už len názvy alebo mená, ktoré obsahujú vpísané znaky.
 • Pri zadávaní súbežného pracovného pomeru program kontroluje rodné čísla zamestnanca. V prípade, že sa nezhodujú, program Vás na to upozorní, aby ste omylom neprepojili pracovné pomery rozličných zamestnancov.
 • Pri zadávaní súbežného pracovného pomeru, alebo pri vytváraní kópie zamestnanca – súbežný PP sa automaticky označia na karte Mzdové údaje políčka “Prehlásenie o dani” a “Odpočet nezd. časti na zamestnanca” u všetkých zamestnancov v súbehu rovnako.
 • V Personalistike na karte Pracovné pomery pribudla možnosť zobraziť pracovné pomery trvajúce len v aktuálnom roku.
 • V Personalistike na karte Pracovné prostriedky bola pri pridelených pracovných prostriedkoch zmenená maximálna dĺžka výrobného a inventárneho čísla na 25 znakov.
 • Program kontroluje odhlásenie zamestnanca zo zdravotnej poisťovne pred začiatkom rodičovskej dovolenky.
 • Pri pridávaní materskej dovolenky do evidencie pracovných pomerov, program automaticky doplní dátum predpokladaného ukončenia. Vychádza pri tom zo štandardnej dĺžky materskej dovolenky v trvaní 34 týždňov.
 • V prípade, ak ukončujete hlavný pracovný pomer alebo akúkoľvek dohodu v Evidencii pracovných pomerov v Personalistike, program ponúkne automatické ukončenie všetkých zmien alebo dodatkov, uzatvorených k tomuto pracovnoprávnemu vzťahu.
 • V programe bola zmenená maximálna dĺžka políčka na zadanie orientačného/súpisného čísla z 8 na 15 znakov vo všetkých formulároch, kde sa zadávajú adresy.
 • Na dokumente Prehľad vypočítaných miezd (Dokumenty – Mzdový list) pribudla voľba Tlač súhrnného mzdového listu, pomocou ktorej sa mzdové údaje prepojených zamestnancov v súbežnom pracovnom pomere zobrazia súhrnne na jednom mzdovom liste. V zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. je zamestnávateľ povinný viesť mzdový list za zamestnanca v súhrne zo všetkých vyplatených príjmov, ktoré má zamestnanec z viacerých pracovno-právnych vzťahov.
 • Dohodu o hmotnej zodpovednosti je možné uzatvárať aj pre dohodárov a brigádnikov. S touto novou možnosťou súvisí aj úprava dokumentu Dohoda o hmotnej zodpovednosti (Dokumenty – Personalistika), v ktorom sa mení text podľa toho, či táto dohoda patrí k pracovnej zmluve alebo k niektorej dohode mimo pracovného pomeru.
 • Do programu bolo zapracované nové tlačivo Potvrdenie o príjme, ktoré je možné použiť aj pre ÚPSVaR (Dokumenty – Personalistika – Potvrdenie o príjme). Tlačivo je možné tlačiť ako pre zamestnancov v pracovnom pomere, tak aj pre zamestnancov vykonávajúcich práce mimo pracovného pomeru (dohodárov, brigádnikov).
 • Do programu bol zapracovaný nový dokument Rekapitulácia zrazených pohľadávok, (Dokumenty – Rekapitulácia zrazených pohľadávok), pomocou ktorého je možné zobraziť zostatky vo výživnom a zrážkach nariadených súdom. Dokument slúži ako prehľadná tabuľka, kde je možné overiť, aká suma pohľadávky bola už zrazená a aký je jej aktuálny zostatok, ktorý je ešte potrebné zraziť.
 • V evidencii Personalistika a v evidencii Výpočet miezd pribudla možnosť označiť pracovníkov s nepravidelným príjmom.
 • Zložka mzdy 127 – vernostný prídavok baníkom – zo mzdových prostriedkov bola premenovaná na 127 – vernostný prídavok – zo mzdových prostriedkov. Zložka mzdy 128 – vernostný prídavok baníkom – z iných prostriedkov bola premenovaná na 128 – vernostný prídavok – z iných prostriedkov.
 • Pri pridaní zložiek mzdy ZM_Ax – neprítomnosť v zamestnaní do výplaty sa hranice dátumov od – do nastavia len v prípade, že absencia trvala celý deň. V prípade, ak tieto zložky mzdy netrvali celý deň, nechápu sa z pohľadu zákona o sociálnom poistení ako prerušenia. Táto funkcia je zapracovaná pri generovaní miezd od 07/2012.
 • Vo výplate je možné vymazať jednotlivé zložky mzdy nielen pomocou tlačidla Vymaž, ale aj pomocou klávesy DELETE.
 • SQL databázu je možné zálohovať pomocou funkcií SQL servera.
 • V evidencii plán dovoleniek je možné zadať aj 1/2 dňa dovolenky.
 • Program automaticky kontroluje správnosť predčísla a čísla účtu pri zadávaní bankového účtu v Číselníku bankových účtov, Prevodných príkazoch alebo zrážkach.
 • Pri generovaní prevodného príkazu preddavok dane, program užívateľa upozorní, ak nemá zadaný účet daňového úradu.
 • Pri tlači prevodného príkazu a označenej voľbe aktuálny riadok sa na tlačovom formulári zobrazuje obdobie aktuálne vybratého prevodného príkazu v evidencii Prevodné príkazy.
 • Z dôvodu zmeny obchodného mena Dexia banky na Prima banku bol v programe názov Dexia banka Slovensko zmenený na Prima banka Slovensko a pre túto banku boli zapracované aj nové prevodné príkazy.
 • K 1.7.2012 boli aktualizované licenčné podmienky k programu Olymp.
 • Opravené odhlasovanie zo zdravotnej poisťovne, kde program nedával odhlášku v prípade, že sa nemoc po 52. týždni končila v rovnaký deň ako pracovný pomer.
 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri výpočte náhrady mzdy za dovolenku. Chyba vznikla v prípade, ak bol v Personalistike ručne zadaný priemer na dovolenku z iného softvéru (na karte Údaje z iného softvéru) a zároveň bola v prvom mesiaci počítanom na Olympe zadaná ZM_30 úkolová mzda – výkonnostná.
 • Opravená chyba v mesačnom Prehľade o zrazených preddavkoch (Dokumenty – Odvod dane), kde program uvádzal nesprávne sumu na riadku E, pričom táto suma mala byť uvedená na riadku F. Chyba sa mohla vyskytnúť v takom prípade, ak bola v mesiaci nízka alebo žiadna zrazená daň, zároveň bol zrazený daňový bonus (mínusový) a v tom istom mesiaci bola vyplácaná zamestnanecká prémia, ktorá bola nižšia ako zrazený daňový bonus (program chce zamestnaneckú prémiu vysporiadať nielen so zrazenou daňou, ale aj so zrazeným bonusom).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty