Menu

OLYMP 13.00

Novinky verzie 13.00

 • Od 1.1.2013 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 311,32 €/mes.
 • Od 1.1.2013 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 337,70 €/mes.; 1,941 €/hod.
 • Od 1.1.2013 je maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie a sociálne poistenie v jednotnej výške 3 930,00 EUR mesačne.
 • Upravený export Registračného listu FO (RLFO) pre Sociálnu poisťovňu (Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Registračné listy FO). Od 27.12.2012 je potrebné zasielať RLFO na SP už len v novej schéme 2013.
 • Aktualizované tlačivo Registračného listu FO (RLFO) pre Sociálnu poisťovňu (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – Registračný list fyzickej osoby).
 • Všetky typy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov) sa od 1.1.2013 rozlišujú podľa toho, či dohodár má právo na pravidelný mesačný príjem z dohody alebo má právo na nepravidelný príjem. Nakoľko zamestnávateľ musí pri uzatváraní dohody definovať, či ide o dohodu s pravidelným mesačným príjmom alebo s nepravidelným príjmom, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť v pracovných pomeroch v konkrétnej dohode.
 • Prihlasovanie dohôd trvajúcich aj po 31.12.2012 na Sociálnu poisťovňu. U dohôd, ktoré vznikli pred 1.1.2013 a trvajú aj po 31.12.2012, platí pre zamestnávateľa predĺžená lehota na prihlásenie takýchto dohodárov na príslušné poistenia najneskôr do 31.1.2013. Táto „predĺžená“ lehota na prihlásenie „dohodárov“ do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia neplatí pre dohody, ktoré vzniknú po 31.12.2012. V týchto prípadoch zamestnávateľ plní prihlasovaciu povinnosť v lehote pred vznikom povinného poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. V programe je potrebné pri dohodách, ktoré vznikli pred 31.12.2012 a budú pokračovať aj po 1.1.2013 určiť, či sa jedná o pravidelný alebo nepravidelný príjem. Tento údaj nastavíte v pracovných pomeroch, ak vstúpite do už zadanej dohody cez Oprav. Následne do 31.1.2013 odošlete RLFO – prihlášku na Sociálnu poisťovňu. Program pre trvajúce dohody automatický vyplní správny typ zamestnanca. Pre dohody o brigádnickej práci študenta trvajúce aj po 31.12.2012 nezabudnite v pracovných pomeroch označiť aj voľbu, či si študent uplatňuje výnimku z dôchodkového poistenia. Výnimku je možné uplatniť len na jednu dohodu u všetkých zamestnávateľov.
 • Od 1.1.2013 je možné zadať vyňatia Materská dovolenka, Rodičovská dovolenka a Nemoc po 52. týždni aj pre dohodárov.
 • Výnimka z dôchodkového poistenia. Pri dohodách o brigádnickej práci študentov má žiak alebo študent možnosť od 1.1.2013 určiť si jednu dohodu na neplatenie poistného na dôchodkové poistenie, ak mesačný/priemerný mesačný príjem z určenej dohody nepresiahne sumu 66 eur – do veku 18 rokov, alebo sumu 155 eur – ak má študent nad 18 rokov. Výnimku z dôchodkového poistenia je potrebné zadávať v pracovných pomeroch pri zadávaní novej DBPŠ. Ak sa žiak/študent v priebehu trvania DBPŠ rozhodne, že si chce výnimku uplatňovať u iného zamestnávateľa, je potrebné túto skutočnosť vyznačiť na karte Mzdové údaje v Personalistike.
 • Do programu bol zapracovaný nový spôsob zadávania zdravotného poistenia dohodárov. Od 1.1.2013 bude potrebné niektorých dohodárov prihlasovať do zdravotných poisťovní na dni, ktoré skutočne odpracovali. Pri zadávaní zdravotnej poisťovne u dohodárov sa Vám v Personalistike na karte Zdravotné poistenie zobrazí kalendár (samostatne pre každý mesiac), v ktorom si budete vyklikávať dni poistenia (odpracované dni). Na základe týchto dní program automaticky vytvorí prihlášku, resp. odhlášku do zdravotnej poisťovne.
 • Na tlačivo aj do exportu Oznámenia zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie bol doplnený nový kód 2D. V zmysle zákona je potrebné niektorých dohodárov, ktorí majú u zamestnávateľa príjmy iba z dohôd, prihlasovať a odhlasovať pod osobitným kódom 2D. Zamestnávateľ bude kódom 2D nahlasovať zamestnanca pracujúceho na dohodu na tie dni, ktoré reálne odpracuje.
 • Od januára 2013 môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za čas pracovnej cesty mimo rámca rozvrhu pracovnej zmeny peňažnú náhradu alebo náhradné voľno s náhradou mzdy v sume jeho priemerného zárobku. Z toho dôvodu pribudli v programe dve nové zložky mzdy 382 – náhrada za stratu času a A60 – náhradné voľno za stratu času.
 • Od januára 2013 sa dni zadané zložkou mzdy 333 – prekážky v práci – zlá poveternostná situácia započítavajú do počtu dní výkonu práce pre účely nároku na dovolenku.
 • K 31.12.2012 bola z dôvodu zmeny legislatívy ukončená platnosť zložky mzdy A50 – prac. voľno platené.
 • Od 1.1.2013 bol v zmysle novely Zákonníka práce upravený výpočet priemerného zárobku na pracovno-právne účely tak, že do mzdy pre výpočet priemerného zárobku sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (zložka mzdy 45).
 • V zmysle Zákonníka práce bolo vyňatie Poslanec NR SR nastavené tak, aby krátilo dovolenku rovnako ako pri vyňatí Uvoľnenie k výkonu verejnej funkcie.
 • V programe pribudla nová zrážka “dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie”. Touto zrážkou sa do výplaty zadáva suma, ktorú sa zamestnanec rozhodol poukazovať na svoj dôchodkový účet v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (druhý pilier). Sumu príspevkov si môže zamestnanec uplatniť ako nezdaniteľnú časť základu dane pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013, najviac do výšky 2% zo základu dane.
 • Do programu bol zapracovaný nový typ dôchodku “Invalidný výsluhový dôchodok”. Zamestnanci s týmto dôchodkom odvádzajú zdravotné poistenie podľa sadzieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Zadanie tohto dôchodku bude mať pri dohodároch od 1.1.2013 vplyv na odvody sociálneho poistenia.
 • V zmysle novej legislatívy zamestnanec, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a zároveň je poberateľom výsluhového dôchodku, neplatí od 1.1.2013 invalidné poistenie.
 • Pri zadávaní pracovného pomeru – Iný pracovný vzťah (napr. starostovia, poslanci…) s dátumom začiatku od 1.1.2013 a neskôr bolo v programe zrušené zadávanie kódu činnosti. Tento kód bol zrušený z nových Registračných listov fyzických osôb.
 • V Pracovných pomeroch boli z dôvodu novely Zákonníka práce pridané výpovedné dôvody § 63 ods. 1 písm. a) bod 1 “Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu zrušenia zamestnávateľa” a § 63 ods. 1 písm. a) bod 2 “Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu premiestnenia zamestnávateľa”. Do konca roka 2012 sa obidva výpovedné dôvody zadávali pod § 63 ods. 1 písm. a). Z dôvodu vylepšenia evidencie pribudol v programe nový výpovedný dôvod § 67 “Skončenie pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnanca”.
 • V programe pribudlo nové políčko Prerokovanie so zástupcami zamestnancov, ktoré sa zobrazí pri ukončení pracovného pomeru od januára 2013. Zadaný dátum sa prenáša na dokument Ukončenie pracovného pomeru. Nové pole bolo zapracované v zmysle novely Zákonníka práce, kde sa v § 74 uvádza, že výpoveď alebo okamžité skončenie prac. pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.
 • Na prílohu Mesačného výkazu poistného a príspevkov a do exportu Mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu sa budú uvádzať aj spoločníci a štatutári s pravidelným príjmom, ktorí nemajú vygenerovanú výplatu. Vykazujú sa s počtom dní poistenia a s nulovými VZ. Úprava bolo vykonaná na základe vyjadrenia zo SP, že poistenie trvá na základe práva na príjem zo závislej činnosti a nie na reálnom vyplatení príjmu.
 • V dokumente Prehľad o zrazených preddavkoch na daň – časť V. budú uvedení aj zamestnanci, ktorých príjem v mesiaci je mínusový (napr. z dôvodu zrazenia náhrady mzdy za dovolenku). Uvedená zmena vyplýva zo stanoviska Finančnej správy SR, aby bola zabezpečená nadväznosť na r. 0 Zúčtované a vyplatené zdaniteľné príjmy na 2. strane prehľadu, nakoľko suma v r. 0 sa musí rovnať sumám v r. 3 v V. časti prehľadu.
 • V programe bola zrušená možnosť odosielať mesačný prehľad na Daňový úrad prostredníctvom aplikácie EZU z dôvodu ukončenia tejto aplikácie zo strany Finančného riaditeľstva SR. Program bude automaticky vytvárať export na odoslanie mesačného prehľadu prostredníctvom aplikácie eDane alebo portálu eTax.
 • Aktualizovaný číselník pre Treximu – kódy odboru vzdelania pre rok 2012. Kód sa v programe vypĺňa len pre potreby štatistického zisťovania o cene práce.
 • V programe Olymp bol zrušený export prevodného príkazu pre banku Crédit Agricole, nakoľko jej pôsobnosť na Slovensku končí.
 • Do programu sme pridali kalkulačku na prepočet mzdy a odvodov, pomocou ktorej si môžete vypočítať čistú mzdu z hrubej mzdy, ale aj hrubú mzdu z čistej mzdy v závislosti od typu pracovného vzťahu a so zohľadnením rôznych skutočností ako poberanie dôchodku, daňového bonusu, uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane. Kalkulačka Vám zobrazí aj výšky odvodov, daň a cenu práce. Tieto údaje je možné sledovať aj v prehľadných grafoch, ktoré si následne môžete tlačiť alebo ukladať do Vami zvoleného priečinka ako obrázok.
 • Do programu bolo zapracované odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 553/2003 Z. z., ktoré je určené napríklad pre vyššie územné celky, obce, školy. Program teda ponúka možnosť počítať mzdy aj zamestnancom verejnej správy. Odmeňovanie takýchto zamestnancov sa líši oproti odmeňovaniu zamestnancov podľa Zákonníka práce. Z tohto dôvodu boli do programu doplnené nové funkčnosti a výpočty určené pre takýchto zamestnancov, ako napr. nové zložky mzdy v mzdovej osnove, rozdielny výpočet náhrad a príplatkov, možnosť vytlačenia dokumentu Oznámenie o výške a zložení funkčného platu…
 • V mzdovej osnove pribudli nové zložky mzdy určené pre zamestnancov odmeňovaných podľa Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 • Evidencia pracovných pomerov v Personalistike bola upravená do nového a modernejšieho vzhľadu, ktorý prináša ešte jednoduchšie a intuitívnejšie ovládanie pri zadávaní údajov. Políčka na zadávanie užívateľských textov boli zväčšené, aby bolo možné jednoduchšie skontrolovať správnosť zadania jednotlivých bodov pracovnej zmluvy. Rovnako z dôvodu veľkého množstva údajov evidovaných na tomto formulári, boli údaje rozdelené na viaceré prehľadné záložky. Pri zadávaní novej zmeny pracovnej zmluvy sa Vám zobrazia aj pôvodne údaje dohodnuté v jednotlivých bodoch pracovnej zmluvy a umožnia Vám jednoduchšie sa rozhodnúť, ktoré údaje potrebujete meniť.
 • Z dôvodu prehľadnosti a intuitívnejšieho vyhľadávania bol zmenený dizajn tlačového formulára (evidencia Dokumenty). Všetky dokumenty boli zoskupené do prehľadných a logických celkov. Pôvodné profily tlače nájdete na druhej karte tlačového formulára pod názvom Skupiny zostáv. Jednoduchšie je aj vytváranie vlastných skupín, ktoré obsahujú Vami zvolené obľúbené dokumenty.
 • Pri definovaní nového pracovného pomeru si môžete označiť, že bol zamestnanec prijatý na zástup (napr. počas materskej/rodičovskej dovolenky). Podľa Zákonníka práce je totiž možné dohodnúť pracovný pomer na dobu určitú z dôvodu zastupovania zamestnanca. Z dôvodu prehľadnosti si taktiež môžete týchto zamestnancov vytlačiť na dokumente “Zoznam pracovníkov zamestnaných na zástup” (Dokumenty – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Pracovníci v prac. pomere).
 • V prípade, ak Vám nevyhovuje názov niektorej zložky mzdy v mzdovej osnove, môžete od tejto verzie zadávať vlastné názvy zložiek mzdy a to tak, že si vytvoríte kópiu existujúcej zložky mzdy a napíšete vlastný názov. Zamestnancom následne na ich výplatných páskach (napr. Výplatná páska – Výpis zložiek) viete bližšie špecifikovať, podľa názvu zložky mzdy, začo konkrétnu čiastku vyplácate. Funkcia je prístupná len vo verzii Profesionál.
 • Z dôvodu jednoduchšieho a prehľadnejšieho zadávania zmenových kalendárov bol upravený spôsob zadávania zmien tak, aby ste videli hneď informáciu o tom, na ktorý deň a mesiac ste nadefinovali zmenu zamestnanca. Pri vytváraní zmenových kalendárov si môžete zvoliť obdobie, za ktoré chcete kalendár zmien vyhotoviť a po nadefinovaní zmien vidíte, na aký dátum pripadli jednotlivé zmeny zamestnanca.
 • Na výplatných páskach a mzdovom liste sa uvádza samostatne Hrubá mzda a Hrubá mzda vrátane príspevku zamestnávateľa na DDS, účelové sporenie a životné poistenie. Úprava bola vykonaná na základe vyjadrenia z Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR, že príspevok zamestnávateľa za zamestnanca na DDS, ŽP a ÚS sa nepovažuje za mzdu za prácu a z tohto dôvodu nie je zahrnutý ani v cene práce.
 • Na základe metodického usmernenia k vypĺňaniu Evidenčného listu dôchodkového poistenia sa od roku 2009 vykáže nulový vymeriavací základ v tvare 000000,00. Doteraz program uvádzal na ELDP nulový VZ v tvare 0000,00. Nulový VZ do roku 2008 sa bude uvádzať bez zmeny v tvare 000000.
 • Na všetky tlačivá a exporty pre zdravotné poisťovne sa do políčka IČO bude prenášať prvých 8 znakov z variabilného symbolu zadaného v bankovom účte danej poisťovne a nie IČO z podnikových údajov, ako tomu bolo doteraz. Úprava sa urobila z dôvodu, že ZP môže napr. zahraničnej firme priradiť IČO, ktoré sa má uvádzať na výkazy. Takto nemusíte každý mesiac pre účely ZP prepisovať svoje IČO v podnik. údajoch na IČO pridelené od ZP.
 • Na zložke mzdy 160 – príplatok za prácu vo sviatok je možné zvoliť typ tarify „EUR za hodinu“. Takýto typ tarify majú možnosť použiť firmy, ktoré majú dohodnuté pevné tarify (€/hod) za prácu vo sviatok.
 • Pri výpočte zložky mzdy 190 – príplatok za sťažený výkon práce sa okrem počtu hodín v zložkách mzdy 10 – mesačná mzda a 20 – hodinová mzda zohľadňuje aj počet hodín v zložke mzdy 140 – mzda za nadčas. Úprava vyplýva z §124 ods.3 Zákonníka práce, ktorý hovorí, že za každú hodinu práce (teda aj za nadčas) patrí zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia.
 • Automatické ponižovanie počtu dní bolo zapracované aj na zložke mzdy 30 – úkolová mzda – výkonnostná. V prípade, ak ste zadali napr. dovolenku, alebo dočasnú pracovnú neschopnosť, program doteraz automaticky ponižoval len niektoré základné zložky mzdy (napr. ZM_10 alebo ZM_20…).
 • Pri zložkách mzdy 360 – osobné prekážky platené priem., 361 – vyšetrenie al. ošetrenie zamestnanca, 362 – sprevádzanie rod. príslušníka do zdrav. zar. a 363 – sprevádzanie zdrav. postihnutého dieťaťa bolo umožnené, aby sa zobrazili dátumy vo výplate a na výplatných páskach – výpis zložiek a tajný formát.
 • V programe Olymp pribudla možnosť vo vygenerovanej výplate v zrážkach pre odvod na nemocenské, starobné, invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti zadať do jednotlivých druhov poistného vymeriavací základ, ktorý zamestnanec dosiahol u iného zamestnávateľa. Úprava bola zapracovaná z dôvodu, ak má zamestnanec dva pracovné pomery, pričom jeden z nich je u iného zamestnávateľa, je potrebné pri výpočte poistného na sociálne poistenie za zamestnanca prihliadať na maximálne vymeriavacie základy. V zrážkach už teda nie je potrebné VZ v takomto prípade prepočítavať a každý mesiac ho ručne prepisovať.
 • Ak sa pri generovaní výplaty označí voľba Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu a zamestnaneckú prémiu, prenesie sa do výplaty výsledok ročného zúčtovania dane upravený o sumu, ktorá už bola zahrnutá do predchádzajúcich výplat aktuálneho roka. Takýto prípad môže nastať, ak zamestnancovi v RZD vznikne vysoký nedoplatok a zamestnávateľ sa dohodne so zamestnancom, že mu bude tento nedoplatok vysporiadavať postupne počas roka. Doteraz ste si museli rozdelenie nedoplatku ručne zadávať do výplaty každý mesiac. V novej verzii si vie program porovnať celý nedoplatok z RZD s nedoplatkom už zadaným vo výplatách.
 • Z dôvodu väčšej prehľadnosti a lepšej kontroly údajov je možné zadať názov zamestnávateľa z Potvrdení o zdaniteľnej mzde, ktoré zamestnávateľ obdržal od zamestnancov na účely vykonania RZD. Názov zamestnávateľa je možné zadať v evidencii Zúčtovanie preddavkov, na karte Podklady pre zúčtovanie dane priamo vo vygenerovanom RZD.
 • Pri výpočte zrážky stravné a spôsobe výpočtu čiastka na deň sa zohľadňuje aj počet hodín zadaných pri zložke mzdy 140 – mzda za nadčas. Ak má zamestnanec zadanú zložku mzdy 140 – mzda za nadčas na deň mimo pracovného kalendára (napr. cez víkend) a v tento deň odpracuje viac ako 4 hodiny, program pre účely výpočtu stravného zoberie do úvahy aj tento deň.
 • V zrážke stravné pri spôsobe výpočtu „čiastka na deň“ je možné ručne zadať počet dní, za ktoré sa má stravné vypočítať. Doteraz program uvádzal počet dní automaticky podľa toho, či sú dni odpracované. Mohli však nastať prípady, kedy je deň odpracovaný, ale stravné zamestnancovi nechcem vypočítať (napr. služobné cesty, kedy je stravné zúčtované v rámci cestovných náhrad).
 • Dátum zrazených preddavkov na daň v riadku 1 na tlačive aj exporte mesačného Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň je možné zadať v políčku Zrazené preddavky vo vygenerovanej dani v prevodnom príkaze. Tento dátum si totiž doteraz vyplnil program automaticky podľa políčka Dátum určený na výplatu miezd z podnikových údajov. V prípade, ak ste chceli uviesť iný dátum ako je v podnik. údajoch, museli ste ručne prepísať a následne vrátiť späť pôvodný dátum.
 • Od roku 2013 bol upravený spôsob výpočtu nároku na dovolenku pre zamestnancov, ktorí mali počas roka rodičovskú dovolenku. Celoročný nárok bude priradený až po odpracovaní 60 dní.
 • Na prevodnom príkaze pre ČSOB program vypĺňa aj tel. kontakt. Tento údaj sa prenáša z políčka telefón mzdára, ktorý sa nachádza na tlačovom formulári v časti Údaje o vytvorení dokumentu.
 • Z programu Olymp je možné vyhotoviť zahraničný prevodný príkaz. Po zadaní údajov potrebných pre zahraničný prevodný príkaz (IBAN, SWIFT,…v bankových účtoch) si môžete vytvoriť export zahraničného PP vo formáte homebankingu alebo internetbankingu pre banky Volksbank, VUB, Prima banka, Citibank. Taktiež je možné vytlačiť informatívny zahraničný prevodný príkaz (Dokumenty – Prevodné príkazy – Tlačivá prevodných príkazov – ručný výber), na ktorom budú všetky údaje potrebné pre zahraničný PP a môže slúžiť ako podklad pre vyplnenie zahr. PP konkrétnej banky.
 • Pridaná možnosť exportovať tuzemské prevodné príkazy vo formáte multicash pre banky: VÚB, SLSP, Tatrabanka, Volksbank.
 • V evidencii Prevodných príkazov pribudla možnosť generovať zálohy vyplácané cez pokladnicu. Túto funkciu je možné využívať v prípade, ak vyplácate zálohy v hotovosti a z dôvodu kontroly potrebujete, aby Vám sedeli prevodné príkazy a finančná štatistika.
 • Na dokumentoch Odvody poistného – Prehľad odvodov mesačný – Podľa odvodov Sociálne a zdravotné poistenie a Prehľad odvodov – ročný po zamestnancoch sa u zamestnancov s cudzou štátnou príslušnosťou uvádza namiesto rodného čísla Číslo zdravotného poistenia v SR a Číslo sociálneho poistenia v SR. U cudzích štátnych príslušníkov má uvádzanie pridelených čísel od SP a ZP pre mzdárku väčšiu vypovedaciu schopnosť ako rodné číslo.
 • Na dokumentoch Prehľad o zrazených preddavkoch na daň – mesačný a Hlásenie o vyúčtovaní dane je možné triediť zamestnancov v V. časti podľa osobného čísla, priezviska alebo rodného čísla nastavením príslušnej voľby v rozbaľovacom zozname Výstup zotriediť podľa v tlačovom formulári. Možnosť zotriediť si zamestnancov podľa vlastného kritéria umožní mzdárkam lepšiu kontrolu zamestnancov v V. časti.
 • Opravená chyba na reporte Podklady pre krátenie dovolenky, kde program uvádzal duplicitne obdobie PN po 52. týždni v prípade, že táto dlhodobá PN bola zadaná aj cez vyňatie Nemoc po 52. týždni a zároveň aj zložkou mzdy N23 vo výplate.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty