Menu

OLYMP 13.10

Novinky verzie 13.10

 • Zapracovaný výpočet odvodov na sociálne poistenie pre zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o brigádnickej práci študentov.
 • Zapracovaný výpočet odvodov na zdravotné poistenie pre zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti, okrem poberateľov starobného dôchodku, invalidného dôchodku pre pokles schopnosti od 40%, invalidného výsluhového dôchodku a výsluhového dôchodcu, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.
 • V programe Olymp je od 1.1.2013 zavedená progresívna sadzba dane. Ak je zdaniteľná mzda zamestnanca nižšia alebo rovná ako 2 866,81 Eur, sadzba dane je 19 %. Ak je suma zdaniteľnej mzdy vyššia ako 2 866,81 Eur, tak zdaniteľná mzda, ktorá presiahne túto sumu, sa zdaní sadzbou dane 25 %.
 • Od januára 2013 je zamestnávateľ povinný plniť oznamovaciu povinnosť do ZP pod novým kódom 2N v prípade neplateného voľna (zložky mzdy A15 a A20), neospravedlnenej absencie (zložka mzdy A30) a účasti na štrajku (zložka mzdy A40). Vyplýva to z metodického usmernenia č. 3/4/2009.
 • Od 1.1.2013 je maximálny denný vymeriavací základ na výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 1,5 násobku všeobecného vymeriavacieho základu. Pre rok 2013 to je suma vo výške 38,7616 EUR/deň.
 • Zapracovaný výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti pre dohodárov, ktorí platia nemocenské poistenie (ide o dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom za predpokladu, že nepoberajú dôchodok pri ktorom sa neplatí nemocenské poistenie).
 • V zmysle zákona od 1.1.2013 program sleduje výšku odmeny pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorá nesmie byť nižšia ako minimálna mzda. Ak bude odmena nižšia, program automaticky dopočíta doplatok do minimálnej mzdy.
 • Mzdová kalkulačka na prepočet mzdy a odvodov, pomocou ktorej si môžete vypočítať čistú mzdu z hrubej alebo hrubú mzdu z čistej mzdy, bola zaktualizovaná na legislatívu platnú pre rok 2013. Zároveň umožňuje prepočítať mzdu aj pre všetky typy dohôd s pravidelným príjmom.
 • Zmena určenia rozhodujúceho obdobia pri výpočte náhrady príjmu počas PN od 1.1.2013. Rozhodujúce obdobie sa určí podľa toho, či obdobie, za ktoré sa platí nemocenské poistenie trvalo menej alebo viac ako 90 dní. Z uvedeného vyplýva, že od počtu 90 dní sa v zmysle zákona odpočítavajú dni prerušenia poistenia a vylúčiteľné doby.
 • Pri exporte RLFO pribudla možnosť doprihlásiť na dôchodkové poistenie dohodára o brigádnickej práci študentov s nepravidelným príjmom vyplateným pri skončení PP. Ide o prípad, keď je dohodárovi, ktorý si uplatňoval výnimku čo i len jeden mesiac, pri skončení dohody vyplatená odmena, ktorá po rozpočítaní na mesiace trvania dohody presahuje hranicu príjmu (66 Eur/155 Eur) a je ho potrebné spätne doprihlásiť na dôchodkové poistenie.
 • V programe je zapracované nahlasovanie obdobia PN, OČR, materskej dovolenky alebo nemoci po 52. týždni zamestnancov pracujúcich na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti do zdravotnej poisťovne kódmi 1O a 2D.
 • Aktualizované tlačivo a export “Mesačný výkaz poistného a príspevkov” pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivo a export “Výkaz poistného a príspevkov” pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti” (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa) s možnosťou tlače aj pre dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom ak nepoberajú dôchodok.
 • Dokument Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku je možné tlačiť aj pre dohodárov, ktorí si platia nemocenské poistenie. Konkrétne ide o dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti s pravidelným príjmom a za predpokladu, že nepoberajú dôchodok pri ktorom sa neplatí nemocenské poistenie.
 • Aktualizované tlačivo “Registračný list zamestnávateľa” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa).
 • Od 1.1.2013 sa v tlačive aj exporte Výkazu preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie uvádzajú aj zamestnanci pracujúci na dohodu o vykonaní práce a dohodu o pracovnej činnosti.
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre účely ročného zúčtovania za rok 2012 už zamestnávatelia nie sú povinní zasielať do zdravotných poisťovní.
 • Do programu bol zapracovaný nový editovateľný dokument “Údaje na účely platenia sociálneho poistenia a na účely platenia zdravotného poistenia za rok 2013” (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde). Toto tlačivo odovzdá zamestnávateľ zamestnancovi spolu s Potvrdením o zdaniteľnej mzde v prípade, ak príjmy v ňom uvedené zamestnávateľ v roku 2013 zamestnancovi vyplatil.
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013” (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizované tlačivo “Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti” (Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Aktualizované tlačivo a export Prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň platného od januára 2013. Z prehľadu bola vypustená V. časť – úhrn príjmov poskytnutých jednotlivým zamestnancom za príslušný kalendárny mesiac.
 • Aktualizované tlačivo “Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2012” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • V programe pribudla nová zložka mzdy 996 – konto pracovného času, ktorú môžu použiť zamestnávatelia so zavedeným kontom pracovného času. Zložka mzdy je evidenčná, zamestnávateľ v nej eviduje rozdiel medzi počtom hodín z pracovného kalendára a počtom hodín, ktoré zamestnanec skutočne v určitý deň odpracoval. Program automaticky vypočíta pomernú časť základnej zložky mzdy zodpovedajúcu zadanému počtu hodín. Stav konta sa vykazuje na výplatných páskach – výpis zložiek a tajný formát.
 • Nová zložka mzdy A70 – náhradné voľno za prácu vo sviatok. Zložka mzdy je určená pre zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní mesačnou mzdou a čerpajú si náhradné voľno za prácu vo sviatok. V zmysle zákona sa čas čerpania náhradného voľna za prácu vo sviatok považuje za odpracovaný čas, za ktorý patrí zamestnancovi mzda.
 • V programe pribudli dve nové zložky mzdy. Zložka mzdy 611 – nepeňažný príjem bez soc. poistenia sa použije ak zamestnávateľ poskytne nepeňažné plnenie bývalému zamestnancovi, ktorý je poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, poberateľom výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo osobe, na ktorú prešlo právo na tieto plnenia. Zložka mzdy 960 – peňažný príjem bez soc. poistenia slúži v prípade poskytnutia odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára.
 • Ceny a výhry, ktoré získa zamestnanec v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom, sú nezdaňované do výšky 350 EUR (suma sa zvyšuje z pôvodných 165,97 EUR). Z tohto dôvodu sa upravili názvy príslušných zložiek mzdy 458 – ceny a výhry do 350 EUR a 459 – ceny a výhry nad 350 EUR.
 • V menu Firma – Nastavenia – karta Upozornenia a v Personalistike na karte Mzdové nastavenia boli upravené hodnoty pre sledovanie nadčasov. Doplnených bolo 250 hodín nadčasu, nakoľko zdravotníckym pracovníkom možno nariadiť prácu nadčas v rozsahu 250 hodín ročne. Zároveň bola zrušená hodnota 550 hodín, keďže vedúci zamestnanci už nebudú môcť vykonávať prácu nadčas v takomto rozsahu.
 • V programe pribudol nový dokument “Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov” (Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Dokument bude slúžiť ako oznámenie a čestné vyhlásenie o tom, že sa konkrétna dohoda určuje ako dohoda, na základe ktorej nebude dohodár povinne dôchodkovo poistený.
 • Pri tlači dokumentu Rozpis pracovnej doby podľa prac. kalendára – po zamestnancoch (Dokumenty – Evidencia pracovnej doby) je umožnené zvoliť si, za ktorých zamestnancov sa má dokument vytlačiť (s vypočítanou mzdou, v hlavnom pracovnom pomere, všetci zamestnanci,..).
 • Zrušené upozorňovanie na nezadanú zdravotnú poisťovňu v personalistike u zamestnancov pracujúcich na dohody o prácach mimo pracovného pomeru, ktorí sú poberateľmi dôchodku.Zároveň bol export a tlač prihlášok a odhlášok do ZP pre dohodárov nastavený tak, aby prihliadal na dôchodok. To znamená, že ak má dohodár (ktorý je poberateľ dôchodku) zadanú zdravotnú poisťovňu s vyklikanými dňami, kedy pracoval, program nevytvorí ani prihlášku, ani odhlášku do ZP.
 • Opravené sťahovanie licencie v programe Olymp v menu Olymp – Stiahnutie licenčného súboru.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty