Menu

OLYMP 13.20

Novinky verzie 13.20

 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2012.
 • Aktualizované tlačivo Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012 a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2012 vo formáte xml.
 • Zapracovaný export IV. a V. časti ročného hlásenia o vyúčtovaní dane na daňový úrad v txt formáte (Exporty – Export pre daňový úrad – Hlásenie o vyúčtovaní dane).
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2012” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizované tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Tlačivo umožňuje uviesť aj sumu do výšky 3 %.
 • Aktualizované tlačivo “Evidenčný list dôchodkového poistenia” (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa). Od roku 2013 sú v ňom zahrnutí aj zamestnanci pracujúci na dohodu, z ktorej sú dôchodkovo poistení.
 • Aktualizované tlačivá pre Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2012, Štvrťročný výkaz o práci za rok 2013 a Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2012.
 • Do programu boli doplnené tlačivá Rozpisu dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) pre jednotlivé dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré odvádza zamestnávateľ za viacerých zamestnancov v jednej sume (Dokumenty – Odvody poistného – Dobrovoľné starobné dôchodkové sporenie – rozpis). Zapracovaný je aj export rozpisu príspevkov vo formáte xml (Exporty – Export pre DSS (dobrov. II. pilier)).
 • Pre osoby pracujúce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je obmedzené používanie zložiek mzdy skupín mzdovej osnovy: 3## – Náhrady mzdy a A## – Neprítomnosť v zamestnaní.
 • Do programu bolo zapracované evidovanie konta pracovného času. V menu Firma – Nastavenia bola pridaná nová záložka Konto pracovného času, kde si zamestnávateľ eviduje jednotlivé vyrovnávacie obdobia. V prípade, že má zamestnanec iné vyrovnávacie obdobie alebo už z minulosti má nenulový stav na konte pracovného času, je ho možné evidovať v Personalistike na karte Mzdové nastavenia. Bola pridaná zložka mzdy 997 – vyrovnanie konta pracovného času slúžiaca na vyplatenie mzdy z nadpracovaných hodín na konci pracovného pomeru alebo na konci vyrovnávacieho obdobia. Zamestnanec si môže overiť stav svojho konta pracovného času na výplatnej páske. Zamestnávateľovi na to slúži nový dokument Konto pracovného času (Dokumenty – Evidencia pracovnej doby – Konto pracovného času).
 • Aktuálne tlačivo Výkazu preddavkov na poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne (Dokumenty – Odvody poistného – Výkazy-zdravotné poisťovne).
 • Aktuálne tlačivo Výkazu preddavkov na poistné do Unionu (Dokumenty – Odvody poistného – Výkazy-zdravotné poisťovne).
 • Nový dokument “Zoznam pracovníkov na DoBPŠ podľa uplatnenej výnimky” (Dokumenty – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov). Dokument obsahuje zoznam pracovníkov na DoBPŠ s informáciou o tom či si v jednotlivých mesiacoch zvoleného roka uplatnili, resp. neuplatnili výnimku z dôchodkového poistenia.
 • Bolo opravené vykazovanie dohodárov s nepravidelným príjmom na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov (MVPP) do SP. Program nesprávne uviedol takéhoto dohodára na MVPP v prípade, že mal v Personalistike – Pracovné pomery v januári 2013 zmenený “pravidelný príjem” na “nepravidelný príjem”.
 • Opravené rozúčtovanie dobrovoľného starobného dôchodkového sporenia na jednotlivé zložky mzdy tak, aby bola zaúčtovaná správna výška dobrovoľného starobného dôchodkového sporenia na účet 331/336.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty