Menu

OLYMP 14.20

Ostatné novinky verzie 14.20

 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovania dane za rok 2013.
 • Aktualizované tlačivá “Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2013” a “Vyhlásenie o poukázaní dane do výšky 2 % (3 %) zo zaplatenej dane” (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Tlačivá je potrebné odovzdať do 30.4.2014.
 • Aktualizované tlačivo Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2013 a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2013 vo formáte xml.
 • Zaktualizovaný export IV. a V. časti ročného hlásenia o vyúčtovaní dane na daňový úrad v txt formáte (Exporty – Export pre daňový úrad – Hlásenie o vyúčtovaní dane).
 • Aktualizované tlačivá pre Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013, Ročný výkaz o úplných nákladoch práce za rok 2013 a Štvrťročný výkaz o práci za rok 2014.
 • Zamestnancovi s odvodovou úľavou sa obdobie od 11. dňa PN, celé obdobie OČR a materskej dovolenky nemá vykazovať do ZP kódom 1O, pretože v tomto období nepoberá nemocenské, ošetrovné alebo materské, a preto nie je poistencom štátu. Počas týchto období je potrebné zamestnanca zo zdravotnej poisťovne odhlásiť. Po ukončení ZP v Personalistike program vytvorí odhlášku do ZP kódmi 2K a 1WK. Pri PN po 10.dni ukončí aj kód 1O. Pri ukončení obdobia PN, OČR alebo materskej dovolenky je potrebné zamestnanca opätovne prihlásiť do zdravotnej poisťovne.
 • Do programu sme zapracovali podklady k vyplneniu modulu 304 Zamestnanci a mzdy pre štatistický Ročný výkaz vo veľkých podnikoch Roč Zav 1-01 (Dokumenty – Štatistiky).
 • Dokument Podklady k výkazu o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 je možné tlačiť aj v členení na strediská.
 • Vylepšený výpočet nároku na daňový bonus pre zamestnanca, ktorý si douplatňuje daňový bonus v ročnom zúčtovaní. Ak ste začali robiť mzdy na programe v priebehu roka 2013 a v údajoch o dieťati máte uvedené, že sa má daňový bonus uplatňovať celý rok, program v ročnom zúčtovaní v r. 10 automaticky uvedie nárok na daňový bonus za 12 mesiacov. Program vypočíta nárok v r. 10 v ročnom zúčtovaní aj po ručnom zadaní počtu detí a počtu mesiacov. Pre správny výpočet nároku na daňový bonus je však potrebné vyplniť počet mesiacov zvlášť pre 1. polrok a zvlášť pre 2. polrok roku 2013 (cez lupku pri políčku počet mesiacov v RZD), a to z dôvodu, že výška daňového bonusu sa každoročne mení k 1.7. Zároveň platí, že v prípade nároku daňového bonusu na viac detí, sa do počtu mesiacov zadáva súčet kalendárnych mesiacov za všetky deti.
 • Preplatky a nedoplatky z ročného zúčtovania dane je možné preniesť do výplaty ktoréhokoľvek osobného čísla daného zamestnanca v súbežnom pracovnom pomere. Stačí pri generovaní výplaty označiť voľbu “Pridať zúčtovanie preddavku na daň, zúčtovanie daňového bonusu ..”.
 • Do programu sme pridali novú zložku mzdy 261 – odmena zo zisku po zdanení bez ZP. Použiť ju môžete pre zadanie podielu na zisku vyplateného zamestnancovi bez účasti na základnom imaní spoločnosti za účtovné obdobia do 31.12.2012 (pokiaľ sa jedná o podiel na zisku za účtovné obdobie od 1.1.2013, je potrebné použiť zložku mzdy 257 – odmena zo zisku po zdanení).
 • Pri zadaní zložky mzdy 312 – zrazenie náhrady mzdy za dovolenku program pri zadaní počtu dní alebo hodín automaticky doplní mínusový počet.
 • Aktualizované Potvrdenie zamestnávateľa na účely nároku na dávku v nezamestnanosti (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizované Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (Dokumenty – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Pri tlači opravného Prehľadu o zrazených preddavkoch na daň je možné v tlačovom formulári zadať Dátum zistenia opravy, ktorý sa prenesie v prehľade do poľa Dátum zistenia skutočnosti na podanie opravného prehľadu.
 • Pri pridávaní nového dieťaťa v Personalistike sa kontroluje jeho rodné číslo kontrolou na modulo 11. Voľbu je možné vypnúť v nastaveniach firmy na záložke Upozornenia.
 • V bankových účtoch je možné pod druhom doplnkové dôchodkové sporiteľne zadať viac účtov pod 1 kódom. Úprava sa robila z dôvodu, aby bolo možné v rámci jednej sporiteľne zadať účty pre viac fondov.
 • Doplnené tlačivo a export príkazu na úhradu vo formáte SEPA pre Privatbanku a tlačivo príkazu na úhradu pre Prima Banku.
 • Opravená chyba pri výpočte zrážky výživné. Program mohol nesprávne vypočítať sumu výživného, ak nebol vyplnený počet vyživovaných osôb pre iné zrážky (v Personalistike na Mzdových údajoch) alebo bol v tomto poli zadaný počet osôb nižší ako v počte osôb pre výživné. Od verzie 14.20 je výpočet nastavený tak, aby už program nepozeral na počet vyživovaných osôb pre iné zrážky, iba na počet vyživovaných osôb pre výživné.
 • Opravená chyba týkajúca sa vykazovania zamestnancov na tlačive Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa do ZP Union. Program na tlačivo neuviedol vždy v poradí 6. zamestnanca. Export oznámenia do ZP Union bol správny.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty