Menu

OLYMP 14.21

Top novinky verzie 14.21

>

Zmena spôsobu evidencie starostlivosti o dieťa (od verzie 14.21)

Z dôvodu zistenia ďalších skutočností ohľadom obdobia kalendárnych dní vylúčených dôb na výkazoch do SP, sme sa v programe rozhodli zmeniť spôsob evidencie starostlivosti o dieťa

>

Ročné zúčtovanie dane za rok 2013 (od verzie 14.20)

aktualizovaný výpočet a tlačivá
vylepšený výpočet nároku na DB
vylepšené vysporiadanie výsledku RZD u zamestnanca v súbežnom PP

Ostatné novinky verzie 14.21

 • Na základe nových informácií týkajúcich sa starostlivosti o dieťa sme upravili v programe Olymp spôsob zadávania tejto starostlivosti. Obdobie starostlivosti o dieťa do 6 rokov (v prípade ťažko zdravotne postihnutého dieťaťa do 18 rokov veku) je potrebné zadať v Personalistike na karte Rodinné údaje – nová záložka Starostlivosť o dieťa. V dátume začiatku starostlivosti sa zadáva dátum narodenia dieťaťa, v dátume konca starostlivosti sa uvádza dátum predchádzajúci dňu dovŕšenia 6 rokov dieťaťa, resp. 18 rokov. V prípade, že má zamestnanec viac detí, do obdobia konca starostlivosti zadajte koniec starostlivosti o posledné dieťa zamestnanca. Pri zadávaní starostlivosti o dieťa program sleduje vek zamestnanca, nakoľko zamestnancom narodeným po 31.12.1984 sa táto starostlivosť neeviduje, ani sa nevykazujú kalendárne dní vylúčených dôb na výkaze do SP. Nakoľko sa v programe doteraz evidovala starostlivosť o dieťa ako vyňatie v pracovných pomeroch, po stiahnutí verzie 14.21 sa zaevidovaná starostlivosť automaticky prenesie pod novú záložku na Rodinných údajoch, nemusíte teda zadanú starostlivosť ručne prehadzovať.
 • Úpravy týkajúce sa zamestnancov s odvodovou úľavou.
  1/ Program ráta náhradu príjmu pri PN pre zamestnancov vždy z aktuálneho priemeru na dovolenku, aj keď ide o jednu súvislú PN, ktorá prechádza cez viac štvrťrokov. Príklad: Zamestnanec s odvodovou úľavou bude PN od 26. 6. 2014 do 4. 7. 2014. Náhrada príjmu za obdobie od 26. 6. 2014 – 30. 6. 2014 sa bude počítať z priemeru na dovolenku za 1. štvrťrok 2014 a za obdobie od 1. 7. 2014 – 4. 7. 2014 z priemeru za 2. štvrťrok 2014.
  2/ Ak bude zamestnancovi s odvodovou úľavou vyplatený príjem po skončení pracovného pomeru a z tohto príjmu sa bude platiť len odvod na úrazové a garančné poistenie, vymeriavací základ sa nebude rozpočítavať na mesiace trvania pracovného pomeru, ale bude sa vykazovať bez rozpočítania len na kalendárny mesiac, za ktorý sa robia výplaty. Vykázaný bude vo Výkaze poistného a príspevkov s počtom kalendárnych dní 0.
 • Aktualizované tlačivo pre Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013, nakoľko bolo opätovne zverejnené už s doplnenými poliami pre IBAN a BIC.
 • Aktualizované tlačivá pre Dôveru: Oznámenie zamestnávateľa do ZP (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Zdravotné poisťovne) a Výkaz platiteľa dividend (Dokumenty – Odvody poistného – Výkazy zdravotné poisťovne).
 • Vykazovanie údajov na ELDP v prípade smrti zamestnanca. Ak pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca podľa § 59 ods. 4, program v ELDP v rubrike Obdobia dôchodkového poistenia – “do” a “Vymeriavací základ” uvedie dátum a vymeriavací základ do dňa, ktorý bezprostredne predchádza smrti zamestnanca.
 • Na dokumentoch v programe, na ktorých sa doteraz uvádzalo číslo účtu po novom uvádzame IBAN. Úprava súvisí s prechodom bánk na formát SEPA, kde sa namiesto čísla účtu používa účet v tvare IBAN.
 • Na ročnom Hlásení o vyúčtovaní dane za rok 2013 sa na 1. strane v počte zamestnancov pre IV. a V. časť vykáže nula v prípade, že nemáte v IV. alebo V. časti hlásenia žiadneho zamestnanca. Doteraz program neuvádzal nič.
 • Od verzie 14.21 je možné zobrazovať údaj o počte odpracovaných hodín na dokumente Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR (Dokumenty – Potvrdenia zamestnávateľa – Potvrdenie o príjme). Pre zobrazenie počtu odpracovaných hodín je potrebné v tlačovom formulári označiť voľbu “Zobraziť odpracované hodiny”.Zároveň sme upravili vykazovanie hrubej mzdy na dokumentoch Potvrdenie o príjme zo závislej činnosti, Potvrdenie o príjme a Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR. V hrubej mzde neuvádzame doplnkové dôchodkové sporenie – príspevok zamestnávateľa.
 • Doplnili sme možnosť exportovať údaj o Daňovom bonuse pri exporte do Excelu z evidencie Výpočet miezd. Táto možnosť je dostupná v zostave Profesionál. Pre úplnosť dodávame, že vylepšený export do excelu spustíte cez pravé tlačidlo myši, voľba Export do Excelu, stlačením kláves CTRL+E alebo ikony excelu na spodnej lište programu.
 • Zapracovali sme drobné vylepšenie týkajúce sa kontroly zadania stupňa náročnosti práce v Personalistike na Mzdových údajoch. Program do stupňa náročnosti práce umožní zadať maximálne číslicu 6 (v zmysle Zákonníka práce), čím sa predíde možným preklepom pri zadávaní.
 • Opravili sme chybu, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači mesačných výkazov do zdravotných poisťovní.
 • Opravená chyba pri výpočte nároku na daňový bonus v ročnom zúčtovaní dane. Program mohol uviesť nesprávny nárok na daňový bonus v prípade, že sa deti zamestnanca (aspoň dve) pridali do Personalistiky v priebehu roka 2013 a daňový bonus sa neuplatňoval celý rok. Chyba sa nevyskytla v prípade, že sa deti zamestnanca narodili v priebehu roka 2013 a od toho mesiaca sa aj uplatňoval na tieto deti daňový bonus.
 • Opravená chyba pri exporte do programu Alfa / Alfa plus. Na verzii 14.20 program nenačítal do vyexportovaného súboru z vygenerovaného prevodného príkazu sumu na poukázanie daňového bonusu a sumu preddavkovej dane.
 • Opravená chyba súvisiaca s vykazovaním mesiacov v riadku 2 s názvom Zúčtované a vyplatené za mesiace na Potvrdení o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby. Ak mal zamestnanec vo výplate iba zložku mzdy 259 – odmena spoločníkov s.r.o. , 260 – odmena štatutárnych zástupcov, 265 – odmena zahraničných štatutárov alebo od 1.1.2014 zložku 459 – ceny a výhry, program nevykázal tento mesiac do r. 2 na potvrdení. V prípade, že mal zamestnanec vo výplate okrem niektorej z vyššie spomenutých zložiek mzdy aj inú zložku mzdy (napríklad mesačnú mzdu, hodinovú mzdu,..), tak mesiac v r. 2 bol vykázaný správne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty