Menu

OLYMP 14.50

Top novinky verzie 14.50

>

Nové funkcie v zostave štandard

Od verzie 14.50 už aj v zostave Štandard máte možnosť využívať nasledovné funkcie:
1/ Rýchlejšie pridávať ďalšie zložky mzdy a zrážky v Personalistike a vo Výpočte mzdy pomocou tlačidla Pridaj ďalšiu.
2/ Pomocou tlačidiel so šípkami prechádzať na predchádzajúceho/nasledujúceho zamestnanca v Personalistike alebo sa prepínať z výplaty zamestnanca na výplatu predchádzajúceho/nasledujúceho zamestnanca bez nutnosti ukladania údajov zamestnanca a otvorenia údajov ďalšieho zamestnanca.
3/ Tlačiť dokumenty Zoznam pracovníkov s ukončeným pracovným pomerom (Dokumenty – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Pracovníci v prac. pomere) a dokument Potvrdenie prevzatia stravných lístkov (Dokumenty – Mzdy – Výplaty a zálohy).

>

Infopanel k výpočtu exekučných zrážok

Vzhľadom na zložitosť výpočtu exekúcií a výživného sme pre Vás pripravili pomôcku v podobe nového infopanela, ktorý prehľadne zobrazuje výpočet uvedenej zrážky. Pomocný infopanel nájdete vo výplate v zrážke nariadenej súdom a výživné pri zvolenom výpočte “po životné minimum” kliknutím na tlačidlo Výpočet. Okrem spôsobu výpočtu zrážky nájdete na paneli aj tip od nás so všeobecným popisom ako je poradie, v akom sa takéto zrážky uspokojujú. Pomocný infopanel s výpočtom je dostupný v zostave Profesionál!

>

Nová evidencia áut

Do programu Olymp sme zapracovali novú evidenciu áut, v ktorej si môžete evidovať služobné vozidlá pridelené zamestnancom na súkromné účely (menu Číselníky – Autá). V novej evidencii si môžete vyplniť evidenčné číslo vozidla, dátum zaradenia vozidla do užívania a vstupnú cenu vozidla (prípadne aj technické zhodnotenie vozidla) a program vypočíta v zmysle platného zákona výšku 1% ceny vozidla. Vozidlo môžete priradiť zamestnancovi v Personalistike alebo priamo vo výplate do zložky mzdy 630 – fiktívny príjem po označení voľby 1% z VC vozidla a program vo výplate automaticky prenesie sumu 1%. Evidencia je prístupná v zostave Profesionál!

Ostatné novinky verzie 14.50

 • Od verzie 14.50 už aj v zostave Štandard máte možnosť využívať nasledovné funkcie:
  1/ Rýchlejšie pridávať ďalšie zložky mzdy a zrážky v Personalistike a vo Výpočte mzdy pomocou tlačidla Pridaj ďalšiu.
  2/ Pomocou tlačidiel so šípkami prechádzať na predchádzajúceho/nasledujúceho zamestnanca v Personalistike alebo sa prepínať z výplaty zamestnanca na výplatu predchádzajúceho/nasledujúceho zamestnanca bez nutnosti ukladania údajov zamestnanca a otvorenia údajov ďalšieho zamestnanca.
  3/ Tlačiť dokumenty Zoznam pracovníkov s ukončeným pracovným pomerom (Dokumenty – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Pracovníci v prac. pomere) a dokument Potvrdenie prevzatia stravných lístkov (Dokumenty – Mzdy – Výplaty a zálohy).
 • Vzhľadom na zložitosť výpočtu exekúcií a výživného sme pre Vás pripravili pomôcku v podobe nového infopanela, ktorý prehľadne zobrazuje výpočet uvedenej zrážky. Pomocný infopanel nájdete vo výplate v zrážke nariadenej súdom a výživné pri zvolenom výpočte “po životné minimum” kliknutím na tlačidlo Výpočet. Okrem spôsobu výpočtu zrážky nájdete na paneli aj tip od nás so všeobecným popisom ako je poradie, v akom sa takéto zrážky uspokojujú. Pomocný infopanel s výpočtom je dostupný v zostave Profesionál!
 • Do programu Olymp sme zapracovali novú evidenciu áut, v ktorej si môžete evidovať služobné vozidlá pridelené zamestnancom na súkromné účely (menu Číselníky – Autá). V novej evidencii si môžete vyplniť evidenčné číslo vozidla, dátum zaradenia vozidla do užívania a vstupnú cenu vozidla (prípadne aj technické zhodnotenie vozidla) a program vypočíta v zmysle platného zákona výšku 1% ceny vozidla. Vozidlo môžete priradiť zamestnancovi v Personalistike alebo priamo vo výplate do zložky mzdy 630 – fiktívny príjem po označení voľby 1% z VC vozidla a program vo výplate automaticky prenesie sumu 1%. Evidencia je prístupná v zostave Profesionál!
 • V programe pribudla možnosť vytvárať v Personalistike – Pracovné pomery kópie z HPP, dohody, zmeny alebo dodatku. Funkciu môžete využiť napríklad u zamestnanca/dohodára, ktorý u Vás pracoval a opätovne ho prijímate. V Personalistike a výplate si môžete taktiež pridávať nové zložky mzdy s kópiou rozúčtovania zo zložky, z ktorej kópiu vytvárate. Prístupné v zostave Profesionál!
 • V evidencii Plán dovoleniek sa v riadku Ročný nárok na dovolenku zobrazí už aj ručne zadaný nárok na dovolenku v prípade, že ste ho predtým zadali v Personalistike – Mzdové údaje. Evidencia plán dovoleniek je dostupná v zostave Profesionál!
 • Upravený výpočet odvodov do Sociálnej poisťovne v prípade, ak žena pracuje na dohodu a zároveň poberá materské, pričom výplata materského jej končí v priebehu kalendárneho mesiaca. Odvody do Sociálnej poisťovne, okrem úrazového poistenia sa platia len z príjmu za dni, keď už nepoberá materské.
 • Upravili sme výpočet zrážky výživné v prípade, ak bude vo výplate zadané bežné výživné čiastkou (t.j. zvolený výpočet “čiastka”) a zároveň aj zrážka výživné alebo zrážka nariadená súdom s výpočtom “po životné minimum”. Program bude prihliadať pri dodržaní životného minima aj na výživné zadané čiastkou. Bežné výživné a dlžné výživné môžete po novom rozlišovať v zrážke výživné aj pri výpočte “po životné minimum”, a to označením príslušnej voľby: bežné výživné a dlžné výživné. Uvedené je v programe nastavené od júna 2014.
 • V mzdovej osnove nájdete novú zložku mzdy K26 – vreckové zdaňované v zahraničí. Zložku mzdy môžete použiť v prípade, že zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu v zahraničí, sa vyplatí vreckové, ktoré sa má zdaniť v zahraničí. Z vreckového sa vypočíta odvod na zdravotné a sociálne poistenie a daň z príjmu v zahraničí.
 • V programe pribudlo nové tlačivo Evidenčný list dôchodkového poistenia – súhrnný (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa – ELDP). Súhrnný ELDP predloží zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý mal u zamestnávateľa uzatvorených viac dohôd, pričom od ukončenia poslednej dohody uplynul max 1 rok a nebola uzatvorená nová dohoda. Pri tlači ELDP – súhrnného je potrebné zvoliť za aké obdobie sa majú dohody na ELDP uviesť, pričom platí, že do dátumu vzniku pracovného pomeru sa uvedie dátum začiatku prvej dohody a do dátumu zániku sa uvedie dátum skončenia poslednej dohody. Obdobia dôchodkového poistenia a vymeriavacie základy sa na ELDP zapíšu za každú dohodu osobitne.
 • Od verzie 14.50 máte možnosť vojsť aj v uzatvorenom mesiaci do konkrétnej zložky mzdy vo výplate a pozrieť si jej rozúčtovanie. Rozúčtovanie zložky si tak môžete skontrolovať bez toho, aby ste odomykali mesiac.
 • Do vypočítaných výplat je možné pomocou funkcie Import jednorazových odmien (Mzdy – Import jednorazových odmien) importovať aj zložku mzdy K20 – cestovné a stravné náhrady.
 • Z programu vytlačíte Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku aj pre zamestnanca pracujúceho na dohodu s pravidelným príjmom v prípade, že PN dohodára vznikla v ochrannej lehote. V prípade PN, ktorá vznikla v ochrannej lehote je potrebné v tlačovom formulári na karte Nastavenia dokumentu označiť voľbu Zobraziť v ochrannej lehote.
 • Ak ste vyplácali podiely na zisku v mesiacoch január až marec 2014 zložkami mzdy 257, 258 a 261 a ide o prípad, že poistné z vyplatených podielov nemá znižovať základ dane, pri tlači Potvrdenia o zdaniteľnej mzde odporúčame označiť voľbu “Nezahŕňať poistné z podielov na zisku za obdobie 1-3 /2014”, kedy sa toto poistné nezapočíta na potvrdení do r. 03 (03a, 03b).
  Pre úplnosť uvádzame, v akých prípadoch sa poistné nemá zahŕňať na potvrdenie:
  1/ zdravotné poistenie vypočítané zo zložky mzdy 258 bez ohľadu na zadaný pracovný pomer okrem konateľa.
  2/ zdravotné a sociálne poistenie vypočítané zo zložky mzdy 257 v prípade, že má zamestnanec pracovný pomer Štatutár alebo Iný pracovný vzťah a nie je konateľom.
  3/ sociálne poistenie zo zložky mzdy 261 v prípade pracovného pomeru Štatutár a Iný pracovný vzťah a nie je konateľom.
  Ak ste podiely na zisku vyplácali v apríli 2014 a neskôr, kedy už bolo upravený výpočet základu dane z dividend, voľba “Nezahŕňať poistné z podielov na zisku za obdobie 1-3/2014” nemá vplyv na tlač Potvrdenia o zdaniteľnej mzde.
 • Opravená chyba, ktorá sa mohla vyskytnúť pri tlači Potvrdenia o zdaniteľnej mzde v prípade, že ste mali v minulosti zamestnanca, ktorému skončili dva pracovno-právne vzťahy v rovnaký deň (dohoda a HPP, dve dohody,..).
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty