Menu

OLYMP 15.51

Top novinky verzie 15.51

>

História stredísk

Nová záložka Stredisko na karte Prac. údaje a prostriedky v Personalistike, kde je možné zadať obdobie, počas ktorého bol zamestnanec pridelený na určité stredisko. Uvidíte tak celú históriu stredísk aj s obdobiami, počas ktorých bol na ne zamestnanec pridelený. Na tlačových zostavách, ktoré sa členia na strediská bude zamestnanec zobrazený na tom stredisku, na ktorom bol pridelený v období, za ktoré sa dokument tlačí.

>

Rozúčtovanie

Zjednodušené zadávanie rozúčtovania pre podvojné účtovníctvo. Bol zmenený vzhľad aj spôsob zadávania rozúčtovania. Rozúčtovanie, ktoré bolo možné zadať na bankovom účte (Organizácia – Bankové účty) bolo presunuté do samostatného menu Organizácia – Rozpis účtovania – Základné rozúčtovanie. Tu môžete zadať predkontácie napr. pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pod. Syntetické účty sú preddefinované a zobrazené sivou farbou. Zložitejšie rozúčtovanie na základe určitej podmienky zadáte v menu Organizácia – Rozpis účtovania – Rozúčtovanie s podmienkou (predtým Organizácia – Rozpis účtovania). V ľavej časti zadáte podmienku a v pravej zadáte rozúčtovanie, ktoré sa má v prípade splnenej podmienky použiť.

>

Evidencia neprítomností

Záložka PN a OČR v Personalistike má nový názov Evidencia neprítomnosti. V zostave Profesionál je možné okrem PN a OČR evidovať aj ďalšie dôvody neprítomnosti: náhradné voľné (A10), neplatené prac. voľno zákonné (A15), neplatené voľno žiadané (A20), neospravedlnená absencia (A30), osobné prekážky (paragraf) (360), celodenný lekár – zamestnanec (361), celodenný lekár – sprievod (362), sprevádzanie dieťaťa so ZP (363). Zadané obdobia neprítomnosti v práci program automaticky prenesie do výplat pri generovaní. Na základe evidencie v Personalistike je možné vytlačiť alebo vyexportovať aj príslušné oznámenia do zdravotnej poisťovne a RLFO.

Ostatné novinky verzie 15.51

 • Záložka PN a OČR v Personalistike má nový názov Evidencia neprítomnosti. V zostave Profesionál je možné okrem PN a OČR evidovať aj ďalšie dôvody neprítomnosti: náhradné voľné (A10), neplatené prac. voľno zákonné (A15), neplatené voľno žiadané (A20), neospravedlnená absencia (A30), osobné prekážky (paragraf) (360), celodenný lekár – zamestnanec (361), celodenný lekár – sprievod (362), sprevádzanie dieťaťa so ZP (363). Zadané obdobia neprítomnosti v práci program automaticky prenesie do výplat pri generovaní. Na základe evidencie v Personalistike je možné vytlačiť alebo vyexportovať aj príslušné oznámenia do zdravotnej poisťovne a RLFO.
 • Nová záložka Stredisko na karte Prac. údaje a prostriedky v Personalistike, kde je možné zadať obdobie, počas ktorého bol zamestnanec pridelený na určité stredisko. Uvidíte tak celú históriu stredísk aj s obdobiami, počas ktorých bol na ne zamestnanec pridelený. Na tlačových zostavách, ktoré sa členia na strediská bude zamestnanec zobrazený na tom stredisku, na ktorom bol pridelený v období, za ktoré sa dokument tlačí.
 • Pri zmene strediska cez Hromadné funkcie sú dostupné dve voľby Prepísať pôvodné stredisko bez zmeny obdobia a Ukončiť pôvodné stredisko a pridať nové od zvoleného obdobia. Táto funkcia súvisí s novou evidenciou stredísk v Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky. Len pre úplnosť uvádzame, že Hromadné funkcie sú dostupné v zostave Profesionál.
 • Zjednodušené zadávanie rozúčtovania pre podvojné účtovníctvo. Bol zmenený vzhľad aj spôsob zadávania rozúčtovania. Rozúčtovanie, ktoré bolo možné zadať na bankovom účte (Organizácia – Bankové účty) bolo presunuté do samostatného menu Organizácia – Rozpis účtovania – Základné rozúčtovanie. Tu môžete zadať predkontácie napr. pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a pod. Syntetické účty sú preddefinované a zobrazené sivou farbou. Zložitejšie rozúčtovanie na základe určitej podmienky zadáte v menu Organizácia – Rozpis účtovania – Rozúčtovanie s podmienkou (predtým Organizácia – Rozpis účtovania). V ľavej časti zadáte podmienku a v pravej zadáte rozúčtovanie, ktoré sa má v prípade splnenej podmienky použiť.
 • Vo formulári Oprava položky rozpisu rozúčtovania (na záložke Rozúčtovanie vo formulári pre opravu / pridanie zložky mzdy) pribudol stĺpec Nastavenie rozúčtovania, kde si môžete skontrolovať, odkiaľ program prenáša určitú predkontáciu (základné rozúčtovanie, rozúčtovanie s podmienkou, ručne zadané).
 • Pri tlači Rozúčtovania mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo je možné na karte Nastavenia dokumentu zvoliť, či sa majú Preniesť aj sumy bez zaúčtovania (os. účet, …) podobne ako je to možné pri tvorbe Exportu predkontácií.
 • Pri tlači Rozúčtovania mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo a pri Exporte predkontácií pribudla voľba Členiť iba nákladové účty. Pri zapnutej voľbe sa rozúčtovanie na strediská, zákazky, činnosti a pracovníkov zobrazí len pri predkontáciách, ktoré obsahujú nákladové účty (tzn. účty z účtovej triedy 5).
 • Nový číselník Texty pre rozúčtovanie, pomocou ktorého môžete nadefinovať vlastný text pre jednotlivé položky, ktoré sa zobrazujú na dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo a v Exporte predkontácií. Voľba je prístupná len pre Olymp Profesionál.
 • Dokument Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo je možné tlačiť za viac mesiacov, čo môžete využiť napr. pri kontrole zaúčtovania miezd v podvojnom účtovníctve.
 • V menu Olymp – Nastavenia programu na karte Aktualizácie pribudla možnosť zvoliť zdroj pre stiahnutie novej verzie programu – z internetu alebo zo sieťového priečinka. Túto možnosť využijete, ak pracujete s programom na viacerých počítačoch. Pri aktualizácii z Internetových stránok firmy Kros je možné nastaviť, aby sa inštalačný súbor skopíroval do zvoleného sieťového priečinka. Následne môžete na ostatných počítačoch v sieti nastaviť zdroj na stiahnutie aktualizácie Sieťový priečinok. Výhodou je, že súbor z internetu stačí stiahnuť raz, pričom sa použije na aktualizáciu programu na všetkých ostatných PC v sieti.
 • V pláne dovoleniek pribudla možnosť cez tlačidlo Hromadné funkcie pridať dovolenku viacerým zamestnancom naraz. Využijete ju najmä pri plánovaní celozávodnej dovolenky. Funkcia je prístupná v zostave Profesionál.
 • Nový dokument Vysporiadanie ročného zúčtovania ZP v mzdách (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie – Zdravotného poistenia), ktorý môžete využiť na kontrolu nedoplatkov resp. preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zadaných v mzde pomocou zložky mzdy Z20 alebo zrážky Zúčtovanie zdravotného poistenia. Dokument je možné členiť podľa zdravotnej poisťovne.
 • Nový dokument Menný zoznam odovzdaných ELDP – súhrnný (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Sociálna poisťovňa). Obsahuje menný zoznam dohodárov, ktorý sa odovzdáva spolu s ELDP. Pracovníci sú na dokumente zobrazení za každú dohodu, ktorej dátum vzniku spadá do zadaného obdobia.
 • Nový spôsob prihlasovania užívateľa k databáze, ktorý vám umožní už pri otvorení programu vybrať, údaje ktorej firmy chcete aktuálne spracovávať. V prípade, že sa firma otvára bez zadávania mena a hesla, formulár sa nezobrazí a firma sa otvorí automaticky tak, ako doteraz.
 • Aktualizované tlačivo Informačná karta o PPV občana EU (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť).
 • Pri zložkách mzdy 163 – Príplatok za prácu v So, Ne, 166 – Príplatok za prácu v sobotu a 168 – Príplatok za prácu v nedeľu program zohľadní už aj nižšiu tarifu ako 25 %, nakoľko takéto mzdové zvýhodnenie už bolo zo Zákonníka práce dávnejšie vypustené.
 • V prípade, že má zamestnanec vo výplate viackrát zrážku stravné s obdobím aktuálneho mesiaca, zobrazí sa na dokumente Potvrdenie prevzatia stravných lístkov viackrát s každou zrážkou stravné v samostatnom riadku. Ak je v zrážke stravné zadané iné obdobie ako obdobie aktuálneho mesiaca, na dokumente sa táto zrážka nezobrazí.
 • Na dokumentoch Rekapitulácia zrážok po pracovníkoch a Rekapitulácia zrážok podľa typu sa rovnaká zrážka rozdelí do viacerých riadkov, ak je v Popise uvedený rozdielny text.
 • V personalistike pri voľbe Kópia aktuálneho zamestnanca – súbežný PP sa prekopírujú okrem základných údajov aj ďalšie personálne a mzdové údaje (fotografia, obdobia starostlivosti o dieťa, štatutár s 50% účasťou, dôchodky, zdravotné obmedzenia a zrážka osobný účet).
 • V evidencii Personalistika a Výpočet miezd na paneli nástrojov pribudla možnosť vyfiltrovať a označiť/odznačiť zamestnancov s typom pracovného pomeru Iný pracovný vzťah.
 • V evidencii Výpočet miezd pribudol stĺpec Súbeh, v ktorom je zobrazené osobné číslo základného PP v rámci súbežných pracovných pomerov toho istého zamestnanca. Údaje o súbehu je možné preniesť aj do excelu pri použití funkcie export do excelu.
 • Na dokumente Rekapitulácia zložiek mzdy mesačne po zamestnancoch (Dokumenty – Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zložiek mzdy – Mesačne po zamestnancoch) sa zobrazujú aj zložky mzdy bez čiastky: N03, N04, N05, N22, N23, A10, A15, A20, A30, A40.
 • Na dokument Denný vymeriavací základ po zamestnancoch (Dokumenty – Evidencia nemocí) program uvádza už aj spoločníkov, štatutárov a zamestnancov s iným pracovným vzťahom s pravidelný príjmom.
 • Pri zadaní pracovného úväzku v Dohode o brigádnickej práci študenta program sleduje, či nepresiahne maximum 20 hodín týždenne a nie polovičný úväzok.
 • Pri tlači manažérskej zostavy Prehľad zložiek mzdy po pracovníkoch pribudla na záložke Nastavenia dokumentu voľba Členiť údaje podľa stredísk. Ak je voľba zapnutá a počas zvoleného obdobia došlo u zamestnanca k zmene strediska, jeho údaje sa zobrazia za každé stredisko zvlášť.
 • V programe bol zmenený názov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ING Tatry – Sympatia na NN Tatry Sympatia a tiež ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. bola zmenená na NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 • Pri tlači Dohody o pracovnej činnosti a Dohody o brigádnickej práci študentov pribudla na záložke Nastavenia dokumentu nová voľba „Neuvádzať slovo „maximálna“ v dĺžke pracovného času“. Ak bude pri tlači voľba zapnutá, na dohode sa uvedie text „Dohodnutá dĺžka pracovného času…“ namiesto „Dohodnutá maximálna dĺžka pracovného času…“.
 • V prípade, že na stránke daňového úradu, zdravotnej alebo sociálnej poisťovne je priložený exportný súbor, pri opakovanom exporte toho istého súboru program upozorní, že ho nie je možné prepísať, nakoľko je otvorený v inom programe a stránku je potrebné najskôr zavrieť.
 • Pribudol nový link na Úvodnej obrazovke – Pomocné tabuľky, pomocou ktorého sa rýchlo dostanete k užitočným a aktuálnym pomôckam.
 • Nová zložka mzdy 961 peňažné plnenie zdaňované zrážkou (19%) na zadanie peňažného plnenia, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od vymedzeného okruhu osôb – tzv. „držiteľa“ podľa § 8 písm. l) Zákona o dani z príjmov.
 • Nový dokument Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (Dokumenty – Odvod dane), ktorý predkladá platiteľ dane na Daňový úrad v prípade, že vypláca peňažné plnenia zdaňované zrážkovou daňou.
 • Nový export Oznámenie o zrážkovej dani (Exporty – Export pre daňový úrad), ktorý elektronicky zasiela platiteľ dane na Daňový úrad v prípade, že vypláca peňažné plnenia zdaňované zrážkovou daňou.
 • Aj v prípade, že je na karte Údaje z iného softvéru zadaný Priemer na nemoc vyšší ako maximálny denný vymeriavací základ, program vypočíta náhradu mzdy pri PN z aktuálne platného maximálneho denného vymeriavacieho základu.
 • Na dokumente Potvrdenie na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku je opravené vykazovanie dátumu vzniku pracovného pomeru tak, aby sa na dokumente vyplnil aj v prípade, že v Ročnom kalendári nie je pridaný mesiac začiatku pracovného pomeru.
 • V štatistických tlačivách (Dokumenty – Štatistiky) bol opravený výpočet v poli Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný u zamestnancov pracujúcich na plný úväzok s rôznym týždenným pracovným časom (napr. 40 h, 38,75 h alebo 37,5 h). Do počtu zamestnancov sa zamestnanec s plným úväzkom započíta ako 1 bez ohľadu na týždenný pracovný čas.
 • Opravená chyba pri výpočte Praxe v aktuálnom PP na dokumente Započítaná prax u zamestnancov vo verejnej správe. V prípade, že bola zamestnancovi pridaná zmena prac. zmluvy, program napočítal roky praxe v aktuálnom PP len od poslednej zmeny. Pre opravu stačí vstúpiť do jednotlivých zmien pracovnej zmluvy a potvrdiť OK, čím sa údaje o praxi aktualizujú.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty