Menu

OLYMP 16.10

Top novinky verzie 16.10

>

Ďalšie legislatívne zmeny od 1.1.2016:

nová výška max. DVZ pre náhradu príjmu počas PN

výpočet mzdy a vykazovanie zamestnancov s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutých okresov

zohľadňovanie príjmu starostov a primátorov pri tvorbe sociálneho fondu 

>

Aktualizované dokumenty a exporty pre DÚ:

Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň za rok 2016

Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO na rok 2016

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2016

Žiadosť o vykonanie RZD za rok 2015

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

Ostatné novinky verzie 16.10

 • Upravený maximálny denný vymeriavací základ na nemoc pre rok 2016 na sumu 42,3123 €.
 • Aktualizované tlačivo a export Prehľad o zrazených preddavkoch na daň pre rok 2016.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2016.
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb na rok 2016.
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane za rok 2015 (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane).
 • Aktualizované tlačivo a export Oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou pre rok 2016.
 • Zapracovaný výpočet mzdy pre zamestnanca s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutého okresu. V mesiaci, kedy končí odvodová úľava z dôvodu, že zamestnanec prestane mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese, sa odvody na sociálne poistenie (okrem ÚP a GP) vypočítajú iba za tie dni, kedy už zamestnanec nemal nárok na odvodovú úľavu.
 • Dopracované vykazovanie zamestnanca s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutého okresu na Mesačnom výkaze poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu. Vykazovanie je upravené aj pre prípad, že sa zamestnanec presťahoval a prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.
 • Pri tlači a exporte Registračného listu fyzickej osoby bolo dopracované doprihlásenie zamestnanca s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutého okresu v prípade, že sa presťahoval a už nemá trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese. Ide o kód 16 (papierový RLFO) resp. ZECDNNPDPPVN (export).
 • Pre zamestnanca s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutého okresu bola dopracovaná odhláška do zdravotnej poisťovne kódom 1W K v prípade, že sa zamestnanec presťahoval a prestal mať trvalý pobyt v najmenej rozvinutom okrese.
 • Zapracované vykazovanie zamestnanca s odvodovou úľavou z najmenej rozvinutého okresu na Evidenčnom liste dôchodkového poistenia.
 • V prípade, že je v podnikových údajoch zvolená právna forma 801 – Obec (obecný úrad), zobrazí sa pri pracovnom pomere Iný pracovný vzťah označovacie políčko Počítať sociálny fond. Toto políčko je potrebné zapnúť v prípade, že ide o starostu obce resp. primátora mesta, nakoľko od 1.1.2016 sa starostovia obcí a primátori miest považujú za zamestnancov na účely tvorby a použitia sociálneho fondu.
 • V Personalistike na zrážke Doplnkové dôchodkové sporenie je možné evidovať, či zamestnanec podpísal novú zmluvu na DDS po 31.12.2013, alebo podpísal dodatok k zmene uzatvorenej zmluvy po 31.12.2013. Na základe tohto nastavenia sa zrážky DDS uplatnia ako nezdaniteľná časť v ročnom zúčtovaní dane.
 • Doplnený export vo formáte SEPA XML pre banky FIO banka, Commerzbank a Citibank.
 • Nový prevodný príkaz pre ČSOB (Dokumenty – Prevodné príkazy) platný od 25.1.2016.
 • Nový prevodný príkaz pre Slovenskú sporiteľňu (Dokumenty – Prevodné príkazy) platný od 30.1.2016.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre OTP banku a VÚB banku (Dokumenty – Prevodné príkazy).
 • Opravená chyba v rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo, kedy sa mohli sumy na niektorých položkách zdvojnásobiť. Vzniknutá situácia sa upraví prepočtom výplat (Mzdy – Prepočet výplat).
 • Na dokumente Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2015 bolo upravené zobrazenie krížikov v riadku 11, ktoré sa mohli vytlačiť mimo príslušných políčok.
 • Opravená chyba pri exporte Evidenčného listu dôchodkového poistenia. Nevyexportoval sa názov organizácie v prípade, že išlo o fyzickú osobu, ktorá má v podnikových údajoch zadané iba meno a priezvisko bez názvu – obchodného mena.
 • Opravená chyba pri exporte eELDP v prípade cudzinca, ktorý má zadané namiesto rodného čísla Iné ID a pridelené Číslo sociálneho poistenia v SR. Program vo vyexportovanom eELDP namiesto čísla sociálneho poistenia v SR uviedol iné ID.
 • Opravená chyba v štatistickom výkaze Štvrťročný výkaz o práci (2-04) a Podklady k štvrťročnému výkazu v školstve (1-04) kedy sa do riadkov počet hodín a odmeny z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uviedli aj údaje zo zložky mzdy zadanej v pracovnom kalendári.
 • Opravená chyba, pri ktorej sa po upgrade programu na vyššiu verziu vymazali nadefinované profily generovania prevodných príkazov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty