Menu

OLYMP 17.50

Top novinky verzie 17.50

>

Legislatíva

máte zamestnancov s exekúciami? Pozor na zmenu životného minima od 1.7.2017, ktorá má vplyv na ich výpočet.
>

Editor tlačových zostáv (len pre Profesionál)

nový nástroj na úpravu dokumentov, pomocou ktorého zmeníte formu aj obsah,

vytvoríte si tak vlastné prehľady personálnych alebo mzdových údajov, výplatnú pásku či pracovnú zmluvu.

>

eSlužby Dôvery

umožňujú zasielať výkazy a oznámenia priamo z programu,

automaticky overujú poistný vzťah a nárok na odpočítateľnú položku už pri zadávaní zamestnanca,

jedným klikom získate kompletný prehľad nahlásených kódov.

Ostatné novinky verzie 17.50

 • Zapracovali sme do programu elektronickú komunikáciu so zdravotnou poisťovňou Dôvera. Odteraz môžete priamo z programu odoslať hromadné oznámenia a mesačné výkazy. Nové služby Vám umožnia overiť nárok zamestnancov na odpočítateľnú položku alebo preveriť ich príslušnosť k tejto zdravotnej poisťovni. Okrem toho ľahko získate prehľad, pod akými kódmi sú Vaši zamestnanci prihlásení v zdravotnej poisťovni Dôvera.
 • Do programu bol zapracovaný nový nástroj na úpravu tlačových zostáv. Vo vybraných zostavách môžete meniť formát písma, zarovnanie, vkladať údaje a obrázky (napr. logo alebo pečiatku), mazať údaje, meniť šírku stĺpcov a výšku riadkov. Od verzie 17.50 môžete upravovať už tieto dokumenty: Zoznam pracovníkov, Pracovná zmluva, Výplatná páska – výpis zložiek, Rekapitulácia miezd podľa pracovníkov. Funkcia je prístupná v zostave Profesionál s platným Balíkom podpory.
 • V Personalistike na karte Rodinné údaje – záložka Deti môžete evidovať obdobia, počas ktorých si zamestnanec uplatňoval daňový bonus. Uvidíte tak kompletnú históriu uplatňovania daňového bonusu na každé dieťa.
 • Zapracovaná kalkulačka na účely výpočtu príspevkov zamestnanca a zamestnávateľa na stravné lístky, pomocou ktorej môžete optimalizovať výšku hodnoty poskytovaných stravných lístkov.
 • Zjednodušili sme pre Vás zadávanie výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia (Mzdové funkcie – Import RZZP). Do vypočítaných výplat môžete hromadne naimportovať výsledky RZZP prostredníctvom excelovskej šablóny, do ktorej si vyplníte údaje v preddefinovanej štruktúre.
 • Nový dokument Počet pracovníkov (Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch) umožňuje zistiť k zadanému dňu počet zamestnancov členených podľa typu pracovného pomeru. Dokument je možné tlačiť aj v členení podľa stredísk a podľa vyňatia a dôchodku.
 • Nové tlačivo Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín pre ÚPSVaR (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Vo výpočte miezd Vás program upozorní na už splatené exekúcie s možnosťou automatického ukončenia týchto zrážok v Personalistike.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Poštovú banku.
 • Cez Import stravného pribudla možnosť importovať počet dní do zrážky stravné s výpočtom čiastka na deň. Program následne vypočíta celkovú sumu zrážky stravné = počet dní * čiastka na deň.
 • Pri pridávaní zmeny pracovného pomeru, v ktorej sa mení zamestnancovi dohodnutá mzda, program upozorní na to, že je potrebné vykonať zmenu aj na záložke Zložky mzdy.
 • Životné minimum je od 1.7.2017 upravené na sumu 199,48 €.
 • Aktualizované tlačivo Informačná karta o PPV občana EÚ (Tlač – Oznamovacia povinnosť).
 • Aktualizovaný dokument Podklady k štvrťročnému výkazu o práci v školstve (Tlač – Štatistiky).
 • Upravený popis v zložke mzdy N05 materské. Od 1.mája 2017 sa výška materského zvýšila zo 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 %.
 • Na základe usmernenia Finančnej správy k účtovaniu preplatkov zamestnávateľa z RZZP sme upravili predkontáciu do podvojného účtovníctva na 336/648.
 • Opravená chyba od verzie 17.10 vo vykazovaní poistného a príspevkov v Potvrdení o zdaniteľnej mzde (riadky 05a, 05b a 05c) v prípade, že mal zamestnanec príjmy zdaňované v zahraničí a zároveň si uplatňoval daňový bonus iba časť zdaňovacieho obdobia.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty