Menu

OLYMP 17.70

Top novinky verzie 17.70

>

Nový mzdový list podľa vašich prianí

má nové usporiadanie a obsahuje viaceré nové riadky,

údaje sú rozdelené do niekoľkých kategórií,

dá sa členiť na jednotlivé zložiek mzdy – kontrola s inými dokumentmi je tak omnoho jednoduchšia,

umožňuje evidovať aj príjem oslobodený od dane (nová zložka mzdy 982 – ostatný príjem oslobodený od dane).

Ostatné novinky verzie 17.70

 • Prepracovali sme mzdový list podľa vašich prianí. Dokument má nové usporiadanie a obsahuje viaceré nové riadky (napr. Odstupné a odchodné, Sumy oslobodené od dane či samostatné riadky pre odmeny zo zisku). Taktiež pribudla možnosť členiť mzdový list podľa zložiek mzdy. Mzdový list je tak prehľadnejší a jeho kontrola s inými dokumentmi bude pre Vás omnoho jednoduchšia.
 • Nová zložka mzdy 219 – odmena k funkčnému platu na zadanie odmeny vo výške 2 % priznaného funkčného platu zamestnanca v zmysle Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
 • Pri zrážke výživné s výpočtom po životné minimum pribudla možnosť zadať výživné na plnoleté dieťa.
 • Nová zložka mzdy 982 – ostatný príjem nezdaňovaný pre zadanie príjmu oslobodeného od dane, ktorý sa uvedie iba na mzdovom liste. Zložkou mzdy môžete evidovať napr. sumu vynaloženú na doškoľovanie zamestnanca, sumu príspevku zamestnávateľa na stravné lístky, hodnotu nealkoholických nápojov poskytovaných zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku a iné.
 • Nový dokument Rekapitulácia zrážok zadaných v personalistike (Rekapitulácia miezd a prehľad ceny práce – Rekapitulácia zrážok), na ktorom si môžete skontrolovať, aké zrážky a ich nastavenia majú zadané jednotliví pracovníci v Personalistike.
 • V programe sa zjednodušil prístup k priečinku s vyexportovaným súborom. Po kliknutí na cestu umiestnenia v hláške o úspešnom vyexportovaní, program automaticky otvorí priečinok so súborom.
 • Pri pridávaní zrážky nariadenej súdom, výživného a pokuty so spôsobom výpočtu “po životné minimum” alebo “čiastka” so zadaným maximom je pole Popis povinné. Do tohto poľa je potrebné zadať číslo exekučného príkazu, aby sa jednotlivé zrážky spárovali. Pre správny výpočet musí byť Popis zrážky rovnaký počas celého obdobia zrážania.
 • Pri zadávaní zdravotnej poisťovne dohodárovi, ktorý nepracuje 5 dní po sebe bola doplnená informácia o počte označených dní. Pre lepšiu orientáciu označené dni zároveň obsahujú zelený príznak.
 • Pri zakladaní novej firmy sa do názvu databázového súboru preberú začiatočné znaky z názvu firmy. Ľahšie sa tak bude identifikovať databáza príslušnej firmy.
 • V zozname pripojených firiem (Firma – Otvor firmu) bol doplnený stĺpec Čas prístupu, v ktorom sa zobrazuje dátum a čas, kedy bola daná databáza naposledy otvorená z aktuálneho počítača. Umožní vám to zoradiť firmy podľa toho, kedy ste ich spracovávali.
 • Pri založení firmy importom údajov je možné do Personalistiky na kartu Údaje z iných softvérov preniesť aj priemer na dovolenku, priemer na nemoc a údaje ELDP.
 • Zapracované nové Kódy odborov vzdelania na rok 2017 používané v štatistikách pre Treximu.
 • Aktualizované tlačivo prevodného príkazu pre Slovenskú sporiteľňu.
 • Tlač prevodného príkazu pre Prima banku je umožnená aj pre klientov Sberbank (kód banky 3100).
 • Opravená chyba pri exporte Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP pre Treximu. V prípade, že boli v mzdách použité zložky mzdy K25 a K26, mohla byť nesprávne vyčíslená čistá mzda na výkaze.
 • Opravená chyba pri automatickej tlači výkazu pre DDS Stabilita. Výkaz sa nezobrazil v prípade, že firma mala výkazy iba pre túto jednu DDS.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty