Menu

OLYMP 18.00

Top novinky verzie 18.00

>

Legislatíva od 1.1.2018

nová suma minimálnej mzdy

nová suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a suma daňového bonusu

nové maximálne vymeriavacie základy na sociálne poistenie a zdravotné poistenie z dividend

nový maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej PN

>

Rozúčtovanie na zákazky a činnosti

V Personalistike na karte Prac. údaje a prostriedky pribudla možnosť evidovať okrem strediska aj zákazku a činnosť. Údaj o zaevidovanej zákazke resp. činnosti sa pri generovaní miezd v danom mesiaci prenesie do zložiek mzdy vo výplate.

Ostatné novinky verzie 18.00

 • Od 1.1.2018 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 480 €/mes. pre mesačne odmeňovaných zamestnancov a 2,759 €/hod pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2018 sa mení maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 6 384 €, maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 54 720 € a maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 59,9671 €. 
 • Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2018 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky pre uplatnenie odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 611,04 €.
 • Od 1. januára 2018 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 319,17 €/mes. a suma daňového bonusu na 21,56 €. Ak je od 1. januára 2018 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 2 939,01 Eur, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane vyššieho ako 2939,01 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Aktualizované tlačivo Ročný výkaz o plnení povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím za rok 2017 (Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS).
 • Aktualizovaný dokument “Posudok o zdravotnej spôsobilosti” (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie na 9,5 % a starobné dôchodkové sporenie na 4,5 %. Zmena sa týka len sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení zo septembra 2012, podľa ktorej sa od roku 2017 odvody do II. piliera postupne zvyšujú o 0,25 percentuálneho bodu ročne.
 • V Personalistike pribudla možnosť evidovať okrem strediska aj zákazku a činnosť (Personalistika – Prac. údaje a prostriedky). Údaj o zaevidovanej zákazke resp. činnosti sa pri generovaní miezd v danom mesiaci prenesie do zložiek mzdy vo výplate.
 • Ak má zamestnanec viac platiteľov mzdy, exekútor môže každému z nich osobitne určiť, akú časť nepostihnuteľnej sumy použiť pri výpočte exekúcie. Pre tento prípad pribudla v Personalistike od januára 2018 možnosť zaevidovať, aká časť nepostihnuteľnej sumy v % má byť použitá pri výpočte exekúcie. Nastavenie je prístupné pre zrážku nariadenú súdom, výživné a pokutu so zvoleným výpočtom po životné minimum.
 • Pri importe odmien, stravného a RZZP (Mzdové funkcie – Import do miezd) je doplnená možnosť zobraziť náhľad importného súboru. Ak súbor nie je zvolený, zobrazí sa šablóna pre daný import, podľa ktorej je súbor možné vytvoriť.
 • Aktualizovaný číselník dosiahnutého vzdelania v Personalistike.
 • Opravená chyba v tlačovej zostave Zoznam pracovníkov podľa pracovnej pozície. V určitých prípadoch sa nesprávne vyplnil dátum dokedy bola pracovná pozícia pridelená.
 • Odstránená chyba pri tlači Rekapitulácie miezd podľa pracovníkov, ktorá sa mohla vyskytnúť v prípade, že sa tlačilo príliš veľa údajov za dlhšie obdobie.
 • Opravená chyba – v prípade, že zamestnanec pracuje a poberá materské a má prečerpanú dovolenku zadanú zložkou mzdy 312, program z tejto zložky vypočítal mínusové odvody.
 • Opravená chyba, kedy nebolo možné do výplaty ručne pridať ďalšiu zrážku Preddavková daň.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty