Menu

OLYMP 20.00

Top novinky verzie 20.00

>

Legislatíva

Mzdové veličiny platné pre rok 2020 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy, …).

Nová zložka mzdy 971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Maximálne do sumy 275 € ročne je príspevok oslobodený od dane a odvodov.

Vyššia základná výmera dovolenky pre zamestnancov do 33 rokov starajúcich sa o dieťa.

Aktualizované tlačivá Potvrdenie o zdaniteľnej mzde pre rok 2020 a Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO.

>

Ročné zúčtovanie dane

Aktualizovaný výpočet a tlačivo ročného zúčtovania dane za rok 2019.

Aktualizované tlačivá Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane a Hlásenie o vyúčtovaní dane.

>

Športoví odborníci

Zmena v prihlasovaní do inštitúcií a výpočte miezd pre športových odborníkov na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka, ktorá je uzatvorená od 1.1.2020.

>

Vylepšenia

V zložke mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca doplnený dátum, kedy rekreácia začala.

Automatické dopĺňanie dní a hodín pri pridávaní príplatkov.

Možnosť zasielať viaceré dokumenty elektronicky (e-mailom alebo cez MyJob).

Ostatné novinky verzie 20.00

 • Od 1.1.2020 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 580 €/mes. pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a 3,333 €/hod. pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2020 sa menia nasledovné maximálne hranice:
  1. Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 7 091 €.
  2. Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 66,6082 €.
  3. Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2020 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 678,71 €.
  4. Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 60 780 €.
 • Od 1. januára 2020 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 367,85 €/mes. Suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov je vo výške 45,44 €, nad 6 rokov 22,72 €. Ak je od 1. januára 2020 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3 096,95 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane 3 096,96 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Zapracovaná vyššia základná výmera dovolenky pre zamestnancov do 33 rokov starajúcich sa o dieťa. V Personalistike na karte Rodinné údaje pribudla záložka Starostlivosť o dieťa – dovolenka, kam je potrebné zadať obdobie starostlivosti o dieťa. Na základe toho program prizná zamestnancovi vyšší nárok na dovolenku.
 • Aktualizovaný výpočet ročného zúčtovanie dane za rok 2019.
 • V zložke mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca bola doplnená možnosť vyplniť dátum, kedy rekreácia začala. Pokiaľ dátum vyplníte, program sleduje podmienky pre poskytnutie príspevku (úväzok, dĺžka trvania pracovného pomeru) k 1. dňu rekreácie. Ak dátum nie je vyplnený, program použije hodnoty platné k 1. dňu v mesiaci.
 • Zapracovaná nová zložka mzdy 971 – príspevok na športovú činnosť dieťaťa. Príspevok je pre zamestnávateľov dobrovoľný. Pri splnení podmienok daných zákonom je do sumy maximálne 275 € ročne oslobodený od dane a odvodov.
 • Nová zložka mzdy 514 – príspevok zo SF nezdaňovaný. Zložku mzdy môžete použiť, ak vyplatíte zamestnancovi napr. príspevok zo sociálneho fondu na preventívnu lekársku starostlivosť nad rámec zákona. Takýto príspevok je oslobodený od dane.
 • V zmluve o výkone činnosti športového odborníka uzatvorenej od 1.1.2020 pribudla voľba “žiak/študent”, prostredníctvom ktorej je možné označiť, či je zmluva uzatvorená s osobou, ktorá je žiakom resp. študentom.
 • Zmluva o výkone činnosti športového odborníka uzatvorená od 1.1.2020 sa považuje na účely sociálneho poistenia za dohodu o pracovnej činnosti. Znamená to, že zo zmluvy sa platia rovnaké odvody ako z dohody o pracovnej činnosti. Za predpokladu, že je športový odborník aj poberateľom dôchodku, môže si uplatniť aj výnimku z dôchodkového poistenia do 200 €. Poberatelia dôchodku nebudú, rovnako ako dohodári dôchodcovia, platiť ani zdravotné poistenie.
  Pokiaľ bude zmluva o výkone činnosti športového odborníka uzatvorená od 1.1.2020 s fyzickou osobou, ktorá je žiakom strednej školy alebo študentom dennej formy vysokoškolského štúdia a nedovŕšila 26 rokov veku, má na účely sociálneho a zdravotného poistenia rovnaké postavenie ako dohoda o brigádnickej práci študentov. Znamená to, že zo zmluvy sa platia rovnaké odvody ako z dohody o brigádnickej práci študentov. Športoví odborníci – študenti si môžu uplatniť výnimku z dôchodkového poistenia do 200 €. Z takejto zmluvy sa už neplatí zdravotné poistenie, zamestnanca nie je potrebné do zdravotnej poisťovne ani prihlasovať.
 • Nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2020 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizované tlačivá Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane a Zúčtovanie preddavkov na daň (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane).
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín pre ÚPSVaR (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizované tlačivo Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov).
 • Aktualizované tlačivo a export Hlásenia o vyúčtovaní dane za rok 2019.
 • Zmena v zaokrúhľovaní preddavkovej a zrážkovej dane vo výplate matematicky na dve desatinné miesta v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2020.
 • Zmena sadzby poistného na starobné poistenie na 9 % a starobné dôchodkové sporenie na 5 %. Zmena sa týka len sporiteľov v II. pilieri a súvisí s novelou zákona o sociálnom poistení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení zo septembra 2012, podľa ktorej sa od roku 2017 odvody do II. piliera postupne zvyšujú o 0,25 percentuálneho bodu ročne.
 • Po upozornení na pridanie príplatkov za nadčas, sviatok, sobotu a nedeľu program na danej zložke mzdy automaticky doplní aj príslušný počet dní a hodín.
 • Nové funkcie v e-službách pre zdravotnú poisťovňu Dôvera: kontrola zníženej sadzby poistného pri pridávaní invalidity a odosielanie výkazu platiteľa dividend.
 • Nový dokument Dohoda o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami (Tlač – Personalistika – Písomné dokumenty pracovníkov). Slúži na uzatvorenie dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom o doručovaní dokumentov elektronickými prostriedkami. Pred tlačou je možnosť zvoliť si, ktoré dokumenty majú byť v dohode obsiahnuté. Pre tlač dohody o doručovaní prostredníctvom aplikácie MyJob je potrebné zaškrtnúť políčko na záložke Nastavenia dokumentu.
 • Do programu bola doplnená možnosť zasielať ďalšie dokumenty hromadne na e-maily jednotlivých zamestnancov. Okrem výplatných pások bude možné zasielať aj Ročné zúčtovanie preddavkov na daň, Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, Mzdový list, Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane a Potvrdenie o zaplatení dane. Po odoslaní výplatných pások a iných dokumentov e-mailom sa na tlačovej zostave Potvrdenie o doručení dokumentu elektronickou formou zobrazí aj dátum a čas ich doručenia.
 • Cez MyJob pribudla možnosť odoslať jednotlivo každému zamestnancovi aj dokumenty Ročné zúčtovanie preddavkov na daň a Vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Po odoslaní dokumentov cez MyJob sa na tlačovej zostave Potvrdenie o odoslaní dokumentov cez MyJob zobrazí aj dátum a čas ich doručenia.
 • Upravený export prevodných príkazov vo formáte SEPA XML tak, aby vyhovoval aj v prípade, že nie je vyplnený BIC SWIFT kód príjemcu.
 • Opravená chyba pri pridávaní zmeny pracovnej zmluvy a dohody cez hromadné funkcie v Personalistike.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty