Menu

OLYMP 22.01

Top novinky verzie 22.01

>

Legislatíva

 • Aktualizovaný export mesačného výkazu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
 • Mzdové veličiny platné pre rok 2022 (minimálna mzda, nezdaniteľná časť, daňový bonus, maximálne vymeriavacie základy…).
 • Aktualizovaný výpočet zrážok po životné minimum (výživné, zrážka nariadená súdom, pokuta) od 1.1.2022.
 • Aktualizovaný výpočet dodatočného týždňa dovolenky za starostlivosť o dieťa u zamestnanca do 33 rokov.
 • Nová zložka mzdy 614 Nepeňažné plnenie – oslobodené.
 • Aktualizované dokumenty Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane, Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2022, Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím.

Ostatné novinky verzie 22.01

 • Od 1.1.2022 sa mení výška minimálnej mzdy na sumu 646 €/mes. pre zamestnancov odmeňovaných mesačnou mzdou a 3,713 €/hod. pre hodinovo odmeňovaných.
 • Od 1.1.2022 sa menia nasledovné maximálne hranice:

  1/ Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie = 7 931 €.

  2/ Maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti = 74,4986 €.

  3/ Zamestnanec, ktorý bol evidovaný na úrade práce a v roku 2022 nastúpi do HPP a zároveň splní všetky podmienky odvodovej úľavy na SP a ZP, môže dosahovať sumu mesačného príjmu do výšky 759,11 €.

  4/ Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie z dividend = 67 980 €.

 • Od 1. januára 2022 sa upravuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na sumu 381,61 €/mes. Suma daňového bonusu na dieťa do 6 rokov je 47,14 €, od 6 do 15 rokov je 43,60 € a nad 15 rokov je vo výške 23,57 €.
 • Ak je od 1. januára 2022 základ dane zamestnanca nižší alebo rovný ako 3 212,75 €, uplatní sa sadzba dane vo výške 19 %. Od základu dane 3 212,75 sa uplatní progresívna daň vo výške 25 %.
 • Od 1.12.2021 bola zrušená karanténna PN, a teda sa v Personalistike na karte Evidencia neprítomností už nezobrazuje voľba “Karanténna PN” pri PN, ktoré začali po 30.11.2021.
 • Aktualizovaný výpočet dodatočného týždňa dovolenky za starostlivosť o dieťa u zamestnanca do 33 rokov. Dodatočný týždeň dovolenky sa prepočíta podľa obdobia starostlivosti o dieťa zadaného v Personalistike na karte Rodinné údaje – Starostlivosť o dieťa – dovolenka.
 • V súvislosti s výpočtom dovolenky za starostlivosť o dieťa u zamestnanca do 33 rokov pribudla v podnikových nastaveniach (Organizácia – Podnik – Nastavenia) voľba “Priznať dovolenku za dieťa v plnom rozsahu”. Označením voľby sa zamestnancovi do 33 rokov, ktorý sa v priebehu roka začne alebo prestane starať o dieťa, prizná dovolenka za starostlivosť o dieťa v plnom rozsahu. Tzn. dodatočný týždeň dovolenky za starostlivosť o dieťa sa neprepočíta podľa obdobia starostlivosti.
 • Aktualizovaný výpočet zrážok po životné minimum (výživné, zrážka nariadená súdom, pokuta) od 1.1.2022. Bola upravená výška nepostihnuteľných súm a zmenila sa suma, nad ktorú sa zvyšok čistej mzdy zrazí bez obmedzenia na 3-násobok 140% životného minima.
 • Počet vyživovaných osôb sa prenáša zo Mzdových údajov v Personalistike pre prednostné pohľadávky z políčka “Výživné a pred. zrážky” a pre neprednostné pohľadávky z políčka “Iné zrážky”.
 • Nová zložka mzdy 614 Nepeňažné plnenie – oslobodené platná od januára 2022. Toto nepeňažné plnenie je na strane zamestnanca oslobodené od dane v úhrnnej sume najviac 500 EUR, ak zamestnávateľom vynaložené prostriedky na toto nepeňažné plnenie nie sú uplatnené ako výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Predmetom dane, vymeriavacím základom na zdravotné a sociálne poistenie je len čiastka, ktorá presiahne sumu 500 EUR ročne.
 • Od 1.1.2022 je možné zadať vo formulári pracovného pomeru IČPV (identifikačné číslo pracovného vzťahu) aj pre pracovný pomer Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu.
 • V prípade Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu je možné od 1.1.2022 vytvoriť oznámenia do zdravotnej poisťovne (prihlášky, odhlášky a zmeny).
 • Aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie zúčtovania dane (Tlač – Ročné vyúčtovanie – Preddavkov dane). Tlačivo vytvorené pre jedného zamestnanca má editovateľné polia, po jeho uložení resp. odoslaní môže zamestnanec tlačivo vyplniť a odoslať naspäť mzdárke.
 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zdaniteľnej mzde za rok 2022 (Tlač – Potvrdenia zamestnávateľa).
 • Aktualizovaný dokument Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím – ročný výkaz pre rok 2021 (Tlač – Štatistiky – Zamestnávanie občanov so ZPS). Po zobrazení dokumentu na obrazovku je možné jednotlivé polia upravovať, nakoľko program nemá dostatok informácií potrebných na vyplnenie všetkých údajov. Výpočtové riadky program po úprave dopočíta.
 • Opravená chyba pri exporte oznámení 2N do zdravotnej poisťovne v prípade, že bola použitá zložka mzdy napr. A15, A20, A30 na celý deň a v iný dátum na menej ako celý deň. V niektorých takýchto prípadoch sa export kódu 2N nevytvoril.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty