Menu

OLYMP 22.20

Top novinky verzie 22.20

>

Legislatíva

 • Nová zložka mzdy 336 – Prekážky v práci počas skrátenej práce.
 • Nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu.
 • Nové zložky mzdy pre zadanie nepeňažného príspevku na stravu.
 • Zrušená odvodová úľava na SP a ZP.
>

Nové a aktualizované dokumenty

 • Aktualizovaný Ročný výkaz o úplných nákladoch práce.
 • Nové štvrťročné výkazy o práci (Práca/A 2-04 a Práca/B 2-04).
 • Na dokument Zoznam detí pracovníkov boli doplnené údaje o nároku na daňový bonus za jednotlivé deti a o výške skutočne vyplateného daňového bonusu.

Ostatné novinky verzie 22.20

 • Nová zložka mzdy 336 – Prekážky v práci počas skrátenej práce. Zamestnávateľ ju použije ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnávateľa a zamestnávateľ požiada o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce (tzv. kurzarbeit). Zamestnancovi patrí za čas trvania prekážky náhrada mzdy v sume najmenej 80% priemerného zárobku.
 • Od marca 2022 sa zavádza nové poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce pre zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca v pracovnom pomere a v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu a to v sadzbe 0,5% z vymeriavacieho základu, o ktorú sa znižuje poistenie v nezamestnanosti. Program túto legislatívnu zrážku bude počítať automaticky.
 • V súvislosti s novým Poistným na financovanie podpory v čase skrátenej práce sme do programu zapracovali tieto dokumenty:
  1. Odvody poistenia na financovanie podpory po zamestnancoch (Odvody poistného – Prehľad odvodov – mesačný – Podľa odvodov – Sociálne poistenie)
  2. Prehľad odvodov poistenia na financovanie podpory po zamestnancoch (Odvody poistného – Prehľad odvodov – Ročný po zamestnancoch)
  3. Rekapitulácia odvodov poistenia na financovanie podpory (Odvody poistného – Prehľad odvodov – Ročná rekapitulácia).
 • Od 1.3.2022 sa ruší odvodová úľava pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaného alebo zamestnanca s trvalým pobytom v najmenej rozvinutom okrese. Zamestnancom, ktorí si odvodovú úľavu uplatnili, bude od marca počítané plné poistenie na sociálne a zdravotné poistenie. Program automaticky vytvorí RLFO prihlášku na dôchodkové poistenie a do ZP k 28.2. odhlášku k odvodovej úľave 1W K.
 • V Mzdovej kalkulačke je možné od marca 2022 zohľadniť pri výpočte príslušnú výšku daňového bonusu podľa veku dieťaťa. Taktiež v zmysle platnej legislatívy kalkulačka počíta s novým fondom Financovanie podpory a zároveň nebude počítať s Odvodovou úľavou na SP a ZP.
 • Vo formulári pre Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 sme doplnili možnosť zadať Príjmy oslobodené od dane pre uplatnenie daňového bonusu. Ak zamestnanec nedosiahol výšku zdaniteľných príjmov v riadku 01 aspoň 3 738 eur, na účely douplatnenia daňového bonusu je možné zohľadniť aj príjmy oslobodené od dane, napr. prijaté pandemické ošetrovné či nemocenské.
 • Nový Štvrťročný výkaz o práci v nepodnikateľských subjektoch (Práca / A 2-04) a Štvrťročný výkaz o práci produkčných odvetví v malých podnikoch (Práca / B 2-04) (Štatistiky – Štvrťročný výkaz o práci). Obidva štatistické výkazy sú editovateľné.
 • Aktualizovaný Ročný výkaz o úplných nákladoch práce (ÚNP 1-01) za rok 2021.
 • Pri tlači niektorých typov výplatnej pásky pribudla možnosť uviesť obdobie k finančnému príspevku na stravu. Po označení tejto voľby v tlačovom formulári na záložke Nastavenie dokumentu sa pri finančnom príspevku na stravu uvedie obdobie, za ktoré sa poskytuje a to podľa zvoleného nároku v zložke mzdy 979 a 516 (skutočný, nasledujúci mesiac,..).
 • Nová zložka mzdy 615 – nepeňažný príspevok na stravu. Zložka mzdy slúži na zadanie nepeňažného príspevku na stravu (obedy, stravné lístky) podľa § 152 Zákonníka práce, ktorý je oslobodený od dane a odvodov.
 • Nová zložka mzdy 616 – nepeňažný príspevok na stravu – zdaň. Zložka mzdy slúži na zadanie nepeňažného príspevku na stravu (obedy, stravné lístky) nad rámec Zákonníka práce. Tento príspevok je považovaný za zdaniteľný príjem a odvádza sa z neho sociálne a zdravotné poistenie.
 • Nová zložka mzdy 517 – nepeňažný príspevok na stravu zo SF slúži na zadanie nepeňažného príspevku poskytnutého zo sociálneho fondu.
 • V podkladoch pre priznanie finančného príspevku pre opatrenie 1, 3A a 3B sa od januára 2022 budú do poľa Celkový počet zamestnancov ku koncu vykazovaného mesiaca uvádzať len zamestnanci v hlavnom pracovnom pomere (bez dohôd o prácach vykonávaných mimo prac. pomeru).
 • V zložke mzdy 970 – príspevok na rekreáciu zamestnanca je možné zadať sumu mínusom. V prípade neoprávnene vyplateného príspevku na rekreáciu zamestnanca môžete tento príspevok zraziť  zadaním mínusovej sumy. Program navyše umožní zraziť sumu najviac do výšky vyplatenej sumy.
 • Na dokument Zoznam detí pracovníkov (Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch) boli doplnené údaje o nároku na daňový bonus za jednotlivé deti a o výške skutočne vyplateného daňového bonusu.
 • Podklady pre výkaz do zdravotných poisťovní vytlačíte na novom univerzálnom tlačive (zdravotné poisťovne už nebudú aktualizovať svoje papierové výkazy) a tak ako aj doteraz poslúžia ako pomôcka pri kontrole výkazov do ZP (Odvody poistného – Výkazy – zdravotné poisťovne).
 • Upravené odpočítavanie dní z nároku na stravu v zložkách mzdy 979 a 516. Správne sa odpočítajú všetky neodpracované dni z aktuálneho alebo predchádzajúceho mesiaca aj v prípade, že v danom mesiaci bola z výplaty vymazaná základná zložka mzdy (mesačná, hodinová) z dôvodu, že bol zamestnanec napríklad celý mesiac PN. Po novom sa tieto dni odpočítajú a nie je ich potrebné opraviť ručne.
 • Ak dieťa dovŕši 25 rokov k 1. dňu v mesiaci, za daný mesiac sa mu prizná nárok na daňový bonus ako vo výplate, tak aj v ročnom zúčtovaní dane. Uplatnenie nároku sme zjednotili, doteraz sa daňový bonus vo výplate uplatnil a v RZD nie.
Ďalšie súbory na stiahnutie

Kros FTP uploader – slúži pre servisné potreby na zasielanie databáz na FTP server.

OLYMP licenčný server – lokálny licenčný server pre účtovné firmy.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty