Menu

OLYMP 6.00

Novinky verzie 6.00

 • Do programu bola zapracovaná podpora pre Štatistické vykazovanie o cene práce. Exportné súbory sa vytvárajú v menu Mzdy – Export ISCP.
 • Zrýchlenie prvého spúšťania a prvého generovania na operačnom systéme WinXP.
 • Aktualizácia licenčných podmienok pri inštalácii programu.
 • V číselníku Mzdová osnova boli zaktualizované názvy stĺpcov (gar.fond. premenovaný na garanč.poist., fond zamest. na poist.v nezam. a poist. za škody na úraz.poist.).
 • Zapracovaný nový výkaz pre platenie preddavkov poistného na zdravotné poistenie pre poisťovňu Sideria-Istota.
 • Aktualizovaný jednoduchý aj hromadný prevodný príkaz na úhradu pre Ľudovú banku.
 • Aktualizovaný jednoduchý aj hromadný prevodný príkaz na úhradu pre Istrobanku.
 • V prípade, že v Podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) máte vyplnenú Korešpondenčnú adresu, program ju prenesie na dokument Mesačný výkaz pre Sociálnu poisťovňu, dokument Prehľad o zrazených preddavkoch (štvrťročný) ako aj na dokument Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročné).
 • Vo formulári Údaje pracovníka je na záložke Mzdové údaje premenovaný údaj Kategória DDP na Kategória DDS.
 • Úprava časového fondu v pravom hornom rohu formulára Tvorba výplaty. Časový fond odpracovaných hodín je kontrolovaný vždy pre pracovný kalendár priradený konkrétnemu pracovníkovi.
 • Zapracovaný nový dokument Súhlas dotknutej osoby k použitiu osobných údajov (Dokumenty – Personalistika – Súhlas dotknutej osoby).
 • Zapracovaný nový výkaz pre platenie preddavkov poistného na zdravotné poistenie pre poisťovňu Dôvera.
 • Tvorbe výplaty je po pridaní špecifických zložiek mzdy príslušného mesiaca (nemoc, dovolenka, absencia,…) zautomatizované ponižovanie dní zo základných zložiek mzdy.
 • Bankových účtoch pri druhu zdravotné poistenie bolo políčko Číslo Klienta premenované na Číslo Platiteľa poist.. Slúži na zadanie čísla platiteľa poistného pre tie poisťovne, ktoré tento údaj požadujú vykazovať v inom políčku, ako je Variabilný symbol. Pre poisťovne ktoré vyžadujú tento údaj i naďalej uvádzať ako Variabilný symbol, je nutné nechať vyplnené aj pole Variabilný symbol.
 • Nový formulár Rozpis automatického účtovania (Organizácia-Rozpis účtovania), ktorý slúži na hromadné pridávanie položiek účtovného rozpisu pre podvojné účtovníctvo.
 • Zrýchlenie inštalácie programu pre operačný systém WinXP.
 • Ak zamestnanec nemá v Evidencii pracovných pomerov zaevidovaný pracovný pomer (neukončený), program nedovolí pridať vyňatie z pracovného pomeru (vyňatie z PP).
 • Homebanking – upravený formát exportu prevodu úhrad pre Tatrabanku tak, aby sa aj VS a ŠS preniesli na stranu debetu.
 • Zložka mzdy 620-fiktívny príjem za použitie služobného vozidla bola premenovaná na 620-fiktívny príjem.
 • Na zložke mzdy 470-vedľajšie príjmy bola ukončená platnosť k 30.6.2003.
 • V dokumentoch bol text poistenie do rezervného fondu (PdRF) nahradený novým termínom poistenie do rezervného fondu solidarity (PRFS).
 • V hlavnom formulári boli v záložke Systémové informácie aktualizované údaje o pobočkách firmy KROS s.r.o.
 • V tlačovom formulári je možné dokument vytlačiť nielen pomocou tlačidla OK, ale aj dvojklikom na vybraný report. Funkcia je aktívna len vtedy, ak sa tlačí jeden dokument, nie pri hromadnej tlači.
 • Opravená chyba pri exporte elektronických výkazov zdravotného poistenia na prázdnu disketu, kedy program nesprávne upozornil, že adresár “A:\” neexistuje i napriek tomu, že disketa bola v mechanike vložená.
 • Odstránená chyba Disk not ready, ktorá vznikala pri exportoch na disketu “A:\” (export predkontácií, výkaz pre Sociálnu posťovňu, výkaz pre zdravotné poisťovne), ktorá sa vyskytla vtedy, ak bol predošlý export vytvorený na disketu a pri súčasnom exporte diskata v mechanike nie je vložená.
 • Opravená chyba pri elektronickom zasielaní výkazov na zdravotné poisťovne, ktorá vznikala v prípade, že vo výkaze sa nachádzal zamestnanec so zdrav. obmedzením (pokles schopnosti medzi 20 a 40%), lebo program v exportovanom súbore aj takéhoto zamestnanca začlenil nesprávne medzi zamestnancov bez zdrav. obmedzenia.
 • Opravená chyba 10-4-5 Invalid procedure call, ktorá vznikala pri obnove údajov z 2 a viac diskiet.
 • umožnilo sa tým jednou zložkou mzdy pridávať do výplaty aj iný fiktívny príjem, nie len fiktívny príjem za použitie služobného vozidla (úroky z poskytnutej firemnej pôžičky,…).
 • Hodiny uvedené “čiernou” farbou signalizujú, že časový fond zodpovedá pracovnému kalendáru, hodiny uvedené “modrou” farbou signalizujú, že časový fond nezodpovedá pracovnému kalendáru a je preto potrebné odkontrolovať pridané zložky mzdy (na 1 deň a ten istý deň sú zadané 2 zložky mzdy). V prípade nadčasov sa za týmto údajom naviac zobrazí počet hodín nadčasu. V prípade zadania nemoci počas víkendov (S a N) sa naviac zobrazí aj počet hodín tejto nemoci, ktorý sa z dôvodu prehľadnosti uvádza “červenou” farbou.
 • Vyššie uvedené je len za predpokladu, že zamestnanec má v danom dni odpracovaný plný počet hodín podľa jemu priradeného pracovného kalendára.
 • Na všetkých typoch pások sa zjednotila a zlepšila prehľadnosť. Suma odvádzaná na Doplnkové dôch.sporenie bola presunutá zo sekcie Odvody do samostatnej sekcie Dopln.dôchod.sporenie, kde je v osobitnom členení na sumu za organizáciu a za pracovníka.
 • Od 1.7.2005 nastavená nová výška maximálnych vymeriavacích základov pre odvody poistného na Sociálnu poisťovňu (z 43.095 na 47.475 a z 21.548 na 23.738).
 • Od 1.7.2005 program rodičovskú dovolenku považuje pre účely Sociálnej poisťovne za prerušenie pracovného pomeru (vyňatie z PP – Ďalšia materská dovolenka).
 • Všeobecná zdrav.poisťovňa Spoločná zdrav. poisťovňa majú po pretransformovaní pridelené nové kódy, ktoré je pre funkčnosť nového (univerzálneho) výkazu potrebné v Bankových účtoch zmeniť. Pre VŠZP – zadajte nový kód 25, pre Spoločnú ZP – zadajte nový kód 21.
 • Úprava na dokumente Registračný list FO, kde pri vyňatí Ďalšia materská dovolenka (rodičovská dovolenka), ak je dátum nižší ako 1.7.2005, program do odd. 10 políčka Dátum vzniku prerušenia uvedie dátum 1.7.2005. Ak bude dátum začiatku vyňatia Ďalšia materská dovolenka po 1.7.2005, program do políčka uvedie skutočný dátum začiatku tohto vyňatia. Do políčka Dôvod prerušenia uvedie program číslo 1.
 • Úprava na dokumente Evidenčný list dôchodkového poistenia, kde pri vyňatí Ďalšia materská dovolenka dni od 1.7.05 neuvádza na ELDP osobitne do jednotlivých riadkov, ako bolo doteraz (znak poistenia bol RD). Od 1.7.05 budú tieto dni len pripočítané v políčku Kal.dni vylúčiteľných dôb.
 • Údaj Cena práce na všetkých typoch výplatných pások je s účinnosťou od 1.7.2005 zobrazovaný v zmysle novej legislatívy.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty