Menu

OLYMP 6.10

Novinky verzie 6.10

 • Jednoduchšie ovládanie pri výbere útvaru v Organizačnej štruktúre. Zároveň sa zmenil spôsob zobrazenia štruktúry.
 • Zálohovú listinu je už možné vytlačiť na základe zrážok, ktoré má zamestnanec vygenerované v Tvorbe mzdy a nie z Personalistiky, ako to bolo v minulosti.
 • Úprava v exporte Mzdy – export sociálneho poistenia, kde všetky hodnoty v sekcii <davkyNP>…</davkyNP> boli vynulované, nakoľko túto sekciu už nie je dôvod na Sociálnu poisťovňu vykazovať.
 • V tlačovom formulári boli pri tlači prevodných príkazov k názvom bánk doplnené kódy bánk.
 • Zautomatizovaný prepočet dní v Tvorbe výplaty. Počet odpracovaných dní sa v každej zložke mzdy upraví automaticky podľa hodín zložky (Ak zamestnanec odpracoval napr. 164 hod. pri 8 hodinovom pracovnom čase, bude mať odpracovaných skutočne 20,5 dní. Doteraz však program vykazoval každý jeden deň ako celý deň, bez ohľadu na to, koľko hodín v tom dni zamestnanec odpracoval, teda pri 164 hod. sa zobrazovalo 21 dní.)
 • V tlačovom formulári bolo v časti Vlastnosti dokumentu označovacie políčko Netlačiť záporné riadky premenované na Tlačiť všetky údaje dokumentu. Tento názov vyhovuje širšej skupine dokumentov a lepšie vystihuje možnosť pri tlači dokumentov.
 • Zrýchlenie tlače Výplatnej pásky – Výpis zložiek.
 • Vrámci zrýchlenia, zjednodušenia a zvýšenia komfortu ovládania programu OLYMP, sa pri dvojitom kliknutí na záznam v ľubovoľnej tabuľke vykoná najčastejšie prevádzaná akcia, ako je “Oprav“, “Prenos“.
 • Vo voľbe Firma – Otvor pribudla možnosť rýchleho vyhľadávania firmy. Výhodne hlavne pre tých, ktorí pracujú s viacerými firmami. Taktiež je možné triediť / zoradiť databázy firiem, podľa rôznych kritérii.
 • Opravená chyba 31 – 1102 – 35602 Key is not unique in collection, ktorá vznikala v Rozpise účtovania. Táto vznikala len v prípade, že DDS bola v bankových účtoch zadaná duplicitne.
 • Na karte Systémové nástroje bolo chybne uvedené telefónne číslo na pobočku v Banskej Bystrici. Správne číslo je 048 / 416 32 66.
 • Opravená chyba pri tlači a exporte výkazov na zdravotné poistenie, keď program pri zamestnancoch na CVS neuvádzal % sadzby poistného.
 • Zložka mzdy 980-finančný príspevok na stravu je nastavená ako sociálny náklad a účtuje sa na účet 527. Doteraz bola nesprávne účtovaná na mzdový účet 521.
 • Opravená chyba vo výplatnej páske Výpis zložiek, na ktorej sa nezobrazila zrážka DDS za zamestnanca, čo nastalo v prípade, keď nexistovala zároveň aj zrážka DDS za zamestnávateľa.
 • Export údajov pre štatistické vykazovanie o cene práce pre spoločnosť TREXIMA (Mzdy – Export ISCP).
 • Licenčný súbor “mzdy.reg” bol premenovaný na súbor “mzdy.lic”. Pri inštalácii sa už neukladá, ako v minulosti, do systémového adrasára (C:/Windows/System), ale priamo do adresára, kde je program OLYMP naištalovaný. Týmto je umožnená viacnásobná inštalácia (viac licencií) programu na jednom počítači, pričom každá inštalácia môže používať inú (vlastnú) licenciu.
 • Zložka mzdy 127-vernostný prídavok baníkom bola premenovaná na 127-vernostný prídavok baníkom – zo mzdových prostried. Zložka mzdy 128-vernostný prídavok baníkom bez odvodov bola premenovaná na 128-vernostný prídavok baníkom – z iných prostried.
 • So zavedením nových funkcií do programu, sú odteraz políčka Štát a Štátna príslušnosť povinné. Tieto údaje je nutné zadať v Personalistike na záložke Osobné údaje v adrese osoby, a v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) v adrese firmy. Táto zmena súvisí so zavedením kódov štátov definovaných OSN, a preto musí štát či štátna príslušnosť zodpovedať tomuto kódu. Dômyselný upgrade urobí množstvo opráv za vás.
 • Export prevodných príkazov pre Ľudovú banku je rozšírený o InternetBanking.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz na úhradu pre SLSP – hromadný aj jednoduchý.
 • Výplatnú listinu s čiastkami, Výplatnú listinu bez čiastok, Zálohovú listinu s čiastkami Zálohovú listinu bez čiatok môžete vytlačiť aj bez rodných čísiel. Ak v tlačovom formulári v časti Vlastnosti dokumentu označíte políčko Tlačiť všetky údaje, dokumenty budú obsahovať aj rodné čísla (ak políčko neoznačíte, dokumenty budú bez rodných čísiel).
 • Upravil sa výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre VŠZP. Pribudlo políčko “Číslo platiteľa” (navrchu hneď pod Kódom poisťovne). Tento údaj sa zadáva v nastavení bankového účtu pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v políčku “Číslo platiteľa poistného“.
 • Nový Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu. Okrem tlačiva sa zmenil aj kód poisťovne z 04 na 21. OLYMP momentálne akceptuje oba kódy.
 • Nový Zápisník užívateľských textov (Číselníky – Zápisník užívateľských textov), s možnosťou výberu podľa Typu textu (Názov štátuNárodnosť, Štátna príslušnosť, …). Zápisník má umožnené triedenie a rýchle vyhľadávanie. Zápisník je zapracovaný predovšetkým z dôvodu prípravy na elektronické zasielanie RLFO.
 • Zložky mzdy 260-odmena štatutárnych zástupcov128-vernostný prídavok baníkom – z iných prostried., 258-odmena zo zisku po zdanení460-cestovné a stravné nad zákon sú od 1.9.2005 započítané do vymeriavacieho základu pre odvod zdravotného poistenia.
 • Odvod na zdravotné poistenie za organizáciu sa od 1.9.05 v zmysle novely zákona o ZP zaokrúhľuje  nahor na celé Sk jednotlivo po zamestnancoch, nie súhrnne, ako to bolo doteraz.
 • Od 1.9.2005 sa odvádza preddavok na ZP aj v prípade, že je nižší ako 100 Sk.
 • Do vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie vstupuje celý príjem podliehajúci zdanieniu vrátena DDS za zamestnávateľa.
 • Od 1.9.2005 sa daňový bonus zvyšuje z 400 Sk/mesačne na 450 Sk/mesačne.
 • Personalistike je na katre Mzdové údaje v políčku Zdravotné obmedzenia možné zadať Preukaz ZŤP. Odvod na ZP je v takomto prípade znížený na 2% za zamestnanca a 5% za zamestnávateľa.
 • Report Mzdový list – Ročný prehľad vypočítaných miezd bol rozšírený o tie údaje, ktoré je zamestnávateľ v zmysle §24 zákona o ZP povinný evidovať. Pribudli položky Počet dní za ktoré sa platí poistné, Minimálny základ pre Zdravotné poistenieZdravotné poistenie za organizáciu.
 • Pri zadaní zložky mzdy A20 a A30 sa v zmysle §13 ods. 16 zákona o ZP minimálny vymeriavací základ na ZP nekráti o časť zodpovedajúcu poskytnutému takémuto voľnu.
 • Na políčko Tlačiť všetky údaje dokumentu sú naviazané následovné dokumenty: Výplatná listina s čiastkami, Výplatná listina bez čiastok, Mincovka výplat so zrážkami, Zálohová listina s čiastkami, Zálohová listina bez čiastok, Rekapitulácia zrážok – po pracovníkoch, Rekapitulácia zrážok – podľa typu, Všetky výkazy do ZP (6 výkazov), ELDP, DDS (Credit Suisse, ING, Stabilita – rozpis príspevkov, TATRY Sympatia), Žiadosť o vrátenie ročného zúčtovania, Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, Vyhlásenie o poúkazaní dane, Zápočtový list, Mesačný výkaz SP aj s prílohou.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty