Menu

OLYMP 6.22

Novinky verzie 6.22

 • Formulár ročného zúčtovania dane bol upravený tak, aby sa do riadkov 02c) zaplatené a uplatnené príspevky na DDS, 02d) zaplatené a uplatnené príspevky na účelové sporenie a 02e) zaplatené a uplatnené životné poistenie dali zadávať celé sumy, aj keď ich súčet je väčší ako 12 000 Sk. V súčtovom riadku 02f) však program započíta a uplatní maximálne 12 000 Sk.
 • Generovanie RLFO sme vylepšili tak, že personálne údaje program kontroluje až v okamihu ich použitia. V prípade chybne zadaných personálnych údajov konkrétneho zamestnanca program zobrazí dialógové okno pre opravu týchto údajov, vrátane popisu chyby. Po oprave údajov je potrebné pokračovanie v exporte RLFO potvrdiť, na čo bude užívateľ programom vyzvaný.
 • Program pri tlači mesačného výkazu poistného pre Sociálnu poisťovňu (vrátane elektronického exportu) nebude do výkazu prenášať počet detí zadaných v Personalistike na karte Mzdové údaje.
 • Odstránené problémy s tlačou dokumentov Odvody poistného – mesačné, kde sa zobrazovala prázdna druhá strana.
 • Odstránené upozornenie na chybne zadaný kód poisťovne SideriaDôvera a Apollo, ktoré vznikalo pri ručnej editácii prevodných príkazov. Program tu akceptoval len pôvodné kódy.
 • Oprava chyby, keď program pri generovaní výplaty podľa niektorých pracovných kalendárov automaticky nepridával náhradu za sviatok.
 • Odstránené ojedinelé problémy pri práci s databázami umiestnenými na sieti.
 • Odstránené problémy pri tlači reportu Mzdový list – Personálne a mzdové údaje pracovníka, ktoré vznikali pri pracovníkoch, ktorí mali pracovný pomer len niekoľko mesiacov počas roku 2005.
 • Odstránený problém s detekciou začiatku pracovného pomeru pri pracovníkoch, ktorí majú súbežný pracovný pomer (HPP + DVP).
 • Ak bol Štandardný pracovný kalendár ručne zmenený, pri ďalšom vstupe do Pracovných kalendárov sa už nezobrazil mesiac, v ktorom bol tento kalendár zmenený.
 • Opravená chyba, ktorá mohla nastať pri zadanom vyňatí Materská dovolenka, ak mal pracovník zároveň zadanú Dohodu o vykonaní práce. Program nesprávne vypočítal odvody na Sociálnu poisťovňu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty