Menu

OLYMP 6.40

Novinky verzie 6.40

 • V Personalistike na záložke Mzdové údaje pribudla nová voľba pre označenie pracovníkov, ktorí sú poberateľmi invalidného dôchodku (voľba sa sprístupní len v prípade, že zamestnanec má invaliditu s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40% do 70% a pri invalidite o viac ako 70%)
 • Generovať výplatu na základe naimportovaných údajov z dochádzkového systému je možné len po zakúpení licencie. Cena modulu je v zmysle cenníka platného od 1.8.2006.
 • Na tlačovom formulári pribudlo políčko Počet kópií, čím sa umožní zadanie potrebného počtu kópií už priamo z tohto formulára. Toto platí len v prípade, že Výstupné zariadenie je nastavené ako Tlačiareň (využijete v prípade, že pred tlačou si nezobrazujete dokument aj na obrazovke, ale dokument tlačíte hneď na tlačiareň).
 • V skupine dokumentov Ročné zúčtovanie ZP (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Sumárny prehľad podľa pracovníkov) bol zapracovaný nový dokument Ročný prehľad zúčtovania preddavkov na zdravotné poistenie podľa pracovníkov za rok ….
 • V hlavnom formulári boli v záložke Systémové informácie aktualizované údaje o pobočke firmy KROS s.r.o v Bratislave.
 • Odkazy na spúštanie programu Olymp boli presunuté do Štart – Programy – Kros – OLYMP mzdy a personalistika.
 • Aktualizovaný jednoduchý aj hromadný prevodný príkaz pre OTP banku.
 • Aktualizovaný jednoduchý aj hromadný prevodný príkaz pre ČSOB banku.
 • Pri prechode na novú verziu sa zamestnancom, ktorí majú zadané zdravotné obmedzenie “Pokles schopnosti medzi 40-70% ” automaticky označí, že sú poberateľmi invalidného dôchodku. Takýto zamestnanec bude mať minimálnu mzdu vo výške 75% min. mzdy, a minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie vo výške 50% min. mzdy.
 • Invalidné poistenie od 1.8.2006 platí aj invalid s poklesom schopnosti nad 70%, ktorý nepoberá invalidný dôchodok. V prípade, že takýto invalid invalidný dôchodok poberá, z dôvodu novej legislatívy platnej od 1.8.06 (od v.6.40) je nutné túto skutočnosť označiť v Personalistike na karte Mzdové údaje.
 • Nemocenské poistenie od 1.8.2006 neplatí poberateľ starobného dôchodku, poberateľ predčasného starobného dôchodku a poberateľ invalidného dôchodku z titulu invalidity nad 70 %.
 • Poistenie v nezamestnanosti od 1.8.2006 neplatí poberateľ invalidného dôchodku z titulu invalidity nad 70%.
 • Pri zamestnancoch, ktorí nepoberajú invalidný dôchodok (neoznačené políčko “poberá invalidný dôchodok”), ale majú zadané zdravotné obmedzenie “Pokles schopnosti o viac ako 70%” program sleduje plnú výšku minimálnej mzdy (6.900/39,70) a rovnako aj výšku minimálneho vym. základu na ZP a SP.
 • Aktualizované tlačivo registračného listu fyzických osôb pre Sociálnu poisťovňu.
 • V súvislosti s novým papierovým RLFO sa do oddielov do koloniek Štát dopĺňajú dvojmiestne akronymi, napr. pre Slovensko SK, Čechy CZ, atď. Tieto akronymi sú viditeľné aj v zápisniku užívateľských textov.
 • Do Personalistiky na kartu Pracovné údaje sme umiestnili novú tabuľku na Evidenciu dôchodkov, ktoré sú potrebné pri vypĺňaní RLFO pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizovaný export registračných listov fyzických osôb pre elektronické podávanie na Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivo Mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizovaný export mesačných výkazov pre elektronické podávanie na Sociálnu poisťovňu.
 • Pre zamestnancov narodených pred 1.1.1951 sa v Evidenčnom liste dôchodkového poistenia vykoná zápis za rok 2006 osobitne za obdobie do 31.7.2006 a od 1.8.2006.
 • Rozhodné obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu pre účely Sociálnej poisťovne je v zmysle novej legislatívy účinnej od 1.8.06 upravené tak, že prerušenie poistenia už nemá vplyv na vznik a zánik nového rozhodného obdobia (ako to bolo v zmysle pôvodne platnej legislatívy), ale sa už považuje len za vylučiteľnú dobu (doba prerušenia sa odpočíta z počtu dní rozhodného obdobia).
 • Zamestnávateľ bude od 1.8.2006 platiť odvody poistného na garančné poistenie aj za zamestnancov vykonávajúcich práce na základe Dohody o vykonaní práce a Dohody o brigádnickej práci študentov.
 • Minimálny vymeriavací základ na garančné poistenie pre osoby pracujúce na Dohodu o vykonaní práce a dohodu o brigádnickej práci študentov nie je určený.
 • Od 1.8.2006 je pre zamestnancov v zmysle novely Zákona o sociálnom poistení stanovený minimálny vymeriavací základ pre úrazové poistenie v sume 6900 Sk mesačne (tento i naďalej neplatí pre zamestnancov pracujúcich na Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o brigádnickej práci študentov).
 • V Evidencii pracovných pomerov bol pridaný nový typ Vynatia pod názvom Nemoc po 52. týždni a do mzdovej osnovy bola pridaná nová zložka mzdy N23-nemoc po 52. týždni. Týmto spôsobom môžete v programe evidovat nemoc zamestnanca, ktorá je po 52. týždni (od 1.8.06 sa jedná sa o prerušenie – prejaví sa na RLFO a jedná sa o také prerušenie, ktoré sa ani nezapocíta na ELDP).
 • Zložka mzdy 258 – odmena zo zisku po zdanení vstupuje od 1.8.2006 do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.
 • V podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) pribudlo nové označovacie políčko Dopočítať mzdu do minimálneho mzdového nároku. Po jeho označení bude program sledovať už nielen doplatok do minimálnej mzdy, ale naviac aj doplatok do minimálneho mzdového nároku (§120 ZP). V tejto súvislosti bola do mzdovej osnovy pridaná nová zložka mzdy 951-doplatok do min. mzdového nároku.
 • Aktualizované tlačivo Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely nároku na nemocenskú dávku.
 • Opravená chyba pri zrážkovej dani, ktorá nastala v prípade, že zamestnávateľ prispieval zamestnancovi na DDS, kedy program tento príspevok na DDS zrážkovou daňou nezdaňoval.
 • Opravená chyba pri generovaní mzdy, ktorá sa vyskytla len za istých okolností pri pracovníkovi, ktorého nástup bol v priebehu mesiaca a ktorý mal zároveň pracovný pomer na skrátený úväzok.
 • Opravená chyba 1-2410-13 Type mismatch, ktorá sa vyskytla pri generovaní exportu pre zdravotnú poisťovňu (prihlášky, odhlášky, zmena platiteľa) v prípade, keď v podnikových údajoch firmy nebol zadaný kód PF.
 • Dokumenty Rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská a Rozúčtovanie mzdových nákladov na zákazky boli upravené tak, aby zamestnancovi nezapočítavalo preplatok poistného z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za pracovníka do mzdových nákladov.
 • Ak bola vo výplate zadaná zložka mzdy A20 – prac.voľno žiadané (neplatené) – so ZP, program za istých okolností nezapočítal dni, za ktoré bola táto zložka zadaná do počtu dní za ktoré sa platí poistenie na výkazy do zdravotných poisťovní.
 • Opravená chyba pri generovaní zmenových pracovných kalendárov, ktorá sa vyskytla pri generovaní zmien na dni v týždni pri dvojtýždňovom pracovnom cykle, kedy program negeneroval v druhom týždni zmenu na posledný deň.
 • Opravená chyba 1-121-20544, ktorá sa vyskytla pri hromadnej tlači v prípade, keď bol označený aj dokument Zmena platiteľa zdrav. poist. – automatická tlač.
 • Opravená chyba v exportnom súbore pre štatistické vykazovanie ceny práce (Exporty – Export ISCP), kde bol údaj Percento skrátenia pracovného úväzku uvádzaný nesprávne (namiesto 100% ako 1,00 a 78% ako 0,78).
 • Odstránená chyba prepočítavania počtu hodín pracovného týždňa v pracovných pomeroch. Pri ručne zadanom pracovnom úväzku program nesprávne zaokrúhľoval počet hodín, na základe čoho nesprávne vypočítal doplatok do minimálnej mzdy. Program odteraz umožňuje zadať a počítať úväzok aj počet hodín s presnosťou na 4 desatinné miesta.
 • V dokumente Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo bol text Daň vypočítaná podľa osobitnej sadzby zmenený na text Daň vyberaná zrážkou.
 • Tlač Registračného listu fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu bol vylepšený tak, že ak v tlačovom formulári označíte voľbu Tlačiť všetky údaje, na reporte bude označené, či sa jedná o prihlášku, odhlášku alebo prerušenie, ak políčko nebude označené, na reporte nebude označené, či sa jedná o prihlášku, odhlášku alebo prerušenie (môžete využívať pri niektorých zmenách a pri zrušení prihlásenia).
 • Pri generovaní prevodných príkazov nebude označená voľba Odvody do sociálneho fondu a v podnikových údajoch v príslušnom mesiaci zároveň nebude vyplnený účet pre SF, program nebude tento účet generovať.
 • Pri generovaní výplaty po označení voľby “Pridať zúčtovanie zdravot. poistenia” program pridá do miezd aj zúčtovania, ktorých výsledok bol menší ako 100 Sk.
 • Zaktualizovanie tých reportov, na ktorých sa zobrazuje cena práce tak, aby sa do nej zahrnul aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za organizáciu. Tento nedoplatok bude zahrnutý v zdravotnom poistení. Zmena sa dotkla všetkých výplatných pások, rekapitulácie výplat a prehľadov ceny práce. Taktiež boli zaktualizované všetky dokumenty v skupine Rozúčtovanie mzdových nákladov. Na týchto dokumentoch sa nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zobrazuje samostatne pod údajom zdravotného poistenia
 • Export pre zdravotné poisťovne (prihlášky, odhlášky, zmena platiteľa) sa upravila podľa nového vydaného metodického usmernenia.
 • Pridanie novej položky “druh, družka” do rozbaľovacieho zoznamu Rodinný stav na karte Osobné údaje v evidencii Personalistika.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty