Menu

OLYMP 6.71

Novinky verzie 6.71

 • Opravená chyba verzie 6.70, kde program pracovníkom pracujúcim na Dohodu o vykonaní práce a Dohodu o brigádnickej práci študentov neuplatnil vo vygenerovanej výplate nezdaniteľnú čiastku, napriek tomu, že títo pracovníci mali v Personalistike označené políčko Prehlásenie o dani a Odpočet nezd. časti na zamestnanca.
 • Opravená chyba pri tlači prevodných príkazov, keď program za určitých okolností neponúkal na tlač všetky obdobia, v ktorých boli prevodné príkazy generované.
 • Opravená chyba na dokumente Zápočtový list, kde program do riadkov pre zápočet predchádzajúcich období PN neuvádzal dni zložky mzdy N23-nemoc po 52. týždni.
 • Opravená chyba na dokumente Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, kde program za určitých okolností uvádzal nesprávny počet mesiacov, za ktoré si daňovník uplatňoval nezdaniteľnú čiastku.
 • Opravené údaje na Oznámení o zmene platiteľa poistného na ZP pre osoby vylúčené z nemocenského poistenia (poberatelia starobného, predčasného starobného dôchodku alebo poberatelia invalidného dôchodku z dôvodu invalidity nad 70 %), u ktorých program správne vytlačí už len obdobie počas prvých 10 dní pracovnej neschopnosti (zložky mzdy N01 a N02).
 • Opravený prevodný príkaz pre UniBanku tak,  aby zobrazoval len údaje z aktuálneho prevodného príkazu.
 • Aktualizované tlačivo na poukázanie 2 % z dane (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Vyhlásenie na poukázanie dane).
 • Aktualizované tlačivo Oznámenie o zmene platiteľa poistného na zdravotnú poisťovňu Dôvera + (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Zmeny platiteľa zdrav. poist.).
 • Aktualizované tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Žiadosť o vykonanie zúčtovania).
 • Aktualizovaný dokument Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň, o dani vyberanej zrážkou a o daňovom bonuse (Dokumenty – Odvod dane – Prehľad o zrazených preddavkoch), súčasťou ktorého je aj Potvrdenie o podaní tlačiva prehľadu.
 • Aktualizovaný dokument Doklad o výške príjmu k ročnému zúčtovaniu zdravotného poistenia (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Doklad o výške príjmu), aby sa dal použiť aj pre rok 2006.
 • Zapracovaný nový dokument Ukončenie pracovného pomeru (Dokumenty – Personalistika – Ukončenie pracovného pomeru).
 • Do Personalistiky, na záložku Pracovné údaje bola pridaná nová evidencia – Vznik a zánik ZP. V tejto je možné evidovať obdobia, v ktorých bol zamestnanec poistený v jednotlivých zdravotných poisťovniach. Evidencia sa pri prechode na aktuálnu verziu automaticky naplní podľa údajov z Pracovných pomerov a zo záložky Mzdové údaje.
 • V súvislosti so zlúčením bánk Unibanka a HVB banka bola do programu pridaná nová banka UniCredit Bank s bankovým kódom 1111.
 • Na tlačovom formulári bolo v skupine dokumentov Ročné vyúčtovanie dane zmenené poradie dokumentov Potvrdenie o zaplatení dane Vyhlásenie o poukázaní dane.
 • Na Mzdovom liste program sumu príspevkov na DDS, Účelové sporenie Životné poistenie už uvádza v samostatných riadoch. To platí ako pre príspevky zamestnanca, tak aj pre príspevky zamestnávateľa.
 • Ak zamestnanec nemá v mesiaci žiaden zdaniteľný príjem (celý mesiac je napr. na PN), v tom mesiaci sa mu nezdaniteľná čiastka nezobrazí ani vo výplate, ani na Mzdovom liste a ani na Potvrdení o zdaniteľnej mzde.
 • Z dôvodu potreby generovania mzdy aj zamestnancom, ktorí požiadajú zamestnávateľa o neplatené voľno bez náhrady mzdy, s účinnosťou od 1.1.2007 bola v Pracovných pomeroch ukončená platnosť vyňatia “Neplatené voľno bez náhrady mzdy“.

Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty