Menu

OLYMP 6.80

Novinky verzie 6.80

 • Od 1.7.2007 je maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie nastavený na sumu 28.142. Maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistenie do rezervného fondu je nastavený na sumu 56.283.
 • Zapracované Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006.
 • Do programu boli zapracované aktuálne tlačivá pre podanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – tlačivo A, S-SA, X-XA) spolu s tlačivom Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Potvrdenie o podaní).
 • Zapracovaný dokument Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa o výsledku z RZZP za rok 2006 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Oznámenie inému zamestnávateľovi).
 • Zapracovaný dokument Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca za rok 2006 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Oznámenie zamestnancovi).
 • Zapracovaný dokument Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov za rok 2006 (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Oznámenie zamestnávateľa poisťovni).
 • Aktualizovaný export pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2006 (dávky 541 a 542).
 • Z programu boli odstránené tlačivá Oznámenie o zrážkovej dani a Žiadosť o poukázanie daňového bonusu, ktoré už nie je, pri súčasne platnej legislatíve, potrebné odovzdávať.
 • Pre zdravotnú poisťovňu Union bolo aktualizované tlačivo mesačného výkazu (Dokumenty – Odvody poistného-Zdravotné poistenie – Union zdravotná poisťovňa) a oznámenia o zmene platiteľa (Dokumenty – Oznamovacia povinnosť – Union ZP).
 • Program Olymp sa inštaluje pomocou nového inštalačného nástroja, ktorý odstraňuje problémy s inštaláciou na novších počítačoch.
 • Zjednodušené inštalovanie nových verzií programu. Z internetu stačí stiahnuť len súbor OlympUpgrade.zip, tento si uložiť do adresára, v ktorom je program Olymp nainštalovaný (s najväčšou pravdepodobnosťou do C:\Program Files\Olymp), a následne stačí spustiť program. Nová verzia programu sa nainštaluje sama (automaticky), bez ručného inštalovania užívateľom.
 • Do programu bolo pridané overovanie aktuálnej verzie na internete spolu so zjednodušenou inštaláciou upgradu.
 • Do hlavného menu programu pribudlo nové menu Olymp, do ktorého boli priradené voľby Overenie verzie na interneteStiahnutie aktuálnej verzieHeslo programuCenník a Koniec.
 • Do programu bola pridaná nová zložka mzdy 981 – Ostatné finančné príspevky.
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia bol upravený tak, aby mohol pre jedného pracovníka vytlačiť aj viac ako 13 záznamov (Dokumenty – Odvody poistného-Sociálna poisťovňa – Evidenčný list dôch.poistenia).
 • Z programu boli odstránené tlačivá pre zdravotnú poisťovňu Sideria. V celom programe bol tiež zmenený názov poisťovne Dôvera z “Dôvera +” na “Dôvera”.
 • Program Olymp začal pracovať s novým formátom databázy MS Access 2000.
 • Do programu bol pridaný nový prevodný príkaz pre UniCredit Bank. Pôvodné prevodné príkazy pre HVB Banku a Uni Banku boli z programu odstránené.
 • Tlačivo Potvrdenie o zdaniteľnej mzde bolo upravené tak, aby zobrazovalo celú sumu zaplateného poistného, a to aj v prípade, že zdaniteľný príjem za daný mesiac bol nulový. Napríklad zamestnanec mal len zložku mzdy 80 – mzda za prácu v zahraničí.
 • Do programu bol pridaný nový export prevodných príkazov pre ING online banking.
 • Umožnená hromadná oprava ročných zúčtovaní zdravotného poistenia, podobne, ako je to pri oprave zúčtovaní preddavkov dane.
 • Pri opätovnom generovaní ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa program opýta, či si prajete prepísať zúčtovanie a po potvrdení tlačidlom OK program staré zúčtovanie vymaže a nahradí ho novým.
 • Program bol upravený tak, aby pracovníkovi, ktorý pracuje na dohodu o vykonaní práce a má v personalistike označené, že je štatutár, automaticky vypočítal zdravotné poistenie zo zložky mzdy 260 odmena štatutárnych zástupcov.
 • Na tlačovej zostave Zálohová listina s čiastkami a Zálohová listina bez čiastok (Dokumenty – Zálohy) sa zobrazujú aj zálohy, ktoré majú zadaný spôsob výpočtu “zostatok”.
 • Grafické pozadie na tlačivách Mesačného výkazu poistného a príspevkov pre Sociálnu poisťovňu bolo nahradené novým, s väčším rozlíšením.
 • Upravený výpočet minimálneho vymeriavacieho základu na zdravotné poistenie tak, aby sa pri výpočte nezapočítavala zložka mzdy 311 – preplatené nevyčerpanie dovolenky.
 • Opravený výpočet minimálnej hodinovej mzdy pre zamestnancov, ktorí pracovali na skrátený pracovný úväzok, u ktorých bola minimálna mzda v niektorých prípadoch vypočítaná z dôvodu zaokrúhľovania vo výške 43,8 Sk.
 • Opravené rozúčtovanie zdravotného poistenia odvedeného z príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie, alebo životné poistenie.
 • Opravená chyba v tlačive Evidenčný list dôchodkového poistenia, kde bol uvádzaný nesprávny počet Kalendárnych dní vylúčiteľných dôb v prípade, že zamestnanec bol narodený pred 1.1.1951 a na prelome mesiacov júl / august 2006 mal zadanú zložku mzdy N03 – Nem. dávky – od 11. dňa 55%.
 • Opravená chyba v tlačive Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na rok 2006 pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, kde sa do úhrnu príjmov nezapočítal príspevok zamestnávateľa na životné poistenie a účelové sporenie.
 • Opravená chyba v exporte mesačných výkazov zdravotného poistenia, kde sa celkový počet dní poistenia všetkých zamestnancov v niektorých prípadoch nerovnal súčtu dní poistenia jednotlivých zamestnancov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty