Menu

OLYMP 7.00

Novinky verzie 7.00

 • Názov zložky mzdy 190-príplatok za sťažené a zdraviu škodlivé podm. je od 01. 09. 2007 zmenený na názov 190-príplatok za sťažený výkon práce.
 • Počet hodín, ktoré môže zamestnanec pracujúci na Dohodu o vykonaní práce ročne odpracovať sa od 01. 09. 2007 zvyšuje na 350.
 • Personalistike v Evidencii pracovných pomerov je od 01. 09. 2007 umožnené zadávanie pracovného pomeru “Dohoda o pracovnej činnosti”. V programe Číselníky – Mzdová osnova bola od 01. 09. 2007 obnovená platnosť zložky mzdy 58-dohoda o pracovnej činnosti.
 • Zložky mzdy 455-odmena pri pracovnom jubileu (mzdová) 456 – odmena pri životnom jubileu (mzdová) boli od 01. 09. 2007 nastavené tak, aby ovplyvnili priemer na dovolenku v nasledujúcich 4 štvrťrokoch.
 • S účinnosťou od 01. 09. 2007 bol zmenený spôsob zaokrúhľovania minimálneho mzdového nároku. Minimálny mzdový nárok sa u mesačne odmeňovaných zamestnancov zaokrúhľuje na 10 Sk prirodzene a u hodinovo odmeňovaných zamestnancov na 0,1 Sk prirodzene.
 • V programe bol text “Platová trieda” nahradený textom “Stupeň náročnosti pracovného miesta”.
 • V programe (Číselník – Stupeň náročnosti prac. miesta) boli od 01. 09. 2007 v zmysle novej legislatívy doplnené minimálne mzdové tarify k príslušnému stupňu náročnosti práce aj pre mesačne odmeňovaných zamestnancov.
 • S platnosťou od 01. 09. 2007 sa vo formulári Organizácia – Podnik ukončí funkčnosť políčka “dopočítať mzdu do minimálneho mzdového nároku”, lebo program automaticky dopočíta každú mzdu do minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce. Pri mesačne odmeňovaných zamestnancoch sa z dôvodu zmeny legislatívy bude suma určovať podľa mesačnej tarify (Číselník – Stupeň náročnosti prac. miesta) a nie podľa prepočtu na počet hodín v mesiaci, ako to bolo doteraz.
 • Od 01. 09. 2007 pribudli dve nové vyňatia “Mimoriadna služba v období krízovej situácie” a “Alternatívna služba v čase vojny a vojnového stavu”. K tomuto dátumu boli tiež zrušené vyňatia “Základná vojenská služba”, “Náhradná vojenská služba” a “Vojenské cvičenie”.
 • Názov zložky mzdy 350-náhrada pri nástupe ZVS, NVS je od 01. 09. 2007 zmenený na názov 350-náhrada pri plnení brannej povinnosti.
 • V programe (Číselníky – Mzdová osnova) bola zložka mzdy 392-pracovná pohotovosť mimo pracoviska s účinnosťou od 01. 09. 2007 premenovaná na 392-pracovná pohotovosť mimo pracoviska – neaktívna.
 • Do zamestnaneckých zrážok bola pridaná nová zrážka “Náhrada za porušenie výpovednej doby”.
 • Do programu (Číselníky – Mzdová osnova) bola pridaná nová zložka mzdy 309-preplatené nevyčerpanie dovolenky (predošlej).
 • Od 01. 09. 2007 je do programu (Číselníky – Mzdová osnova) pridaná nová zložka mzdy 142-pracovná pohotovosť – aktívna. Táto zložka sa započítava do nadčasov.
 • Zložka mzdy 58-dohoda o pracovnej činnosti sa v dokumentoch Evidencia pracovnej doby zobrazuje samostatne.
 • Personalistike na záložke Zrážky sú od 01. 09. 2007 pridané nové zrážky “Neoprávnene prijatá náhrada príjmu pri dočasnej PN” a “Neoprávnene prijaté odstupné”. Zároveň boli zrušené zrážky “Neprávom prijatá podpora v nezamestnanosti” a “Zrazený preplatok na nemocenských dávkach”.
 • Od 01. 10. 2007 sa mení výška minimálnej mzdy (8 100 Sk/mesačne; 46,60 Sk/hod).
 • Na prílohe mesačného výkazu (Dokumenty – Odvody poistného Sociálna poisťovňa – Mesačný výkaz poistného-príloha) sa “Počet kalendárnych dní” uvádza aj pri pracovníkoch pracujúcich na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • S účinnosťou od 01. 09. 2007 bola ukončená platnosť zložky mzdy 351-vojenské cvičenie.
 • K 31. 08. 2007 bola ukončená platnosť zložky mzdy 391-pracovná pohotovosť na pracovisku. Namiesto nej bola do programu (Číselníky – Mzdová osnova) pridaná nová zložka 45-pracovná pohotovosť na pracovisku – neaktívna.
 • Do Evidencie pracovného pomeru (Personalistika – Pracovné pomery) pribudla možnosť označenia pracovníka pracujúceho na dlhší prac. čas ako 48 hodín. Do skupiny dokumentov bol pridaný nový dokument evidujúci pracovníkov podľa dĺžky pracovného času  (Dokumenty – Personalistika – Zoznam podľa pracovného času).
 • Do programu (Číselníky – Mzdová osnova) bola pridaná nová zložka mzdy 308-náhrada mzdy za dovolenku (predošlá).
 • Dokument Zoznam pracovníkov (Dokumenty – Personalistika – Zoznam pracovníkov) je umožnené tlačiť podľa typu PP tak, že v časti “Vlastnosti dokumentu” označíte políčko “Členiť podľa typu”.
 • Dokument Rekapitulácia výplat podľa pracovníkov (Dokumenty – Rekapitulácia výplat – Rekapitulácia podľa pracovníkov) bol upravený tak, aby ho bolo možné zobraziť aj v členení podľa jednotlivých stredísk.
 • Na každej výplatnej páske (Dokumenty – Výplaty – Výplatná páska) sa zobrazí názov organizácie.
 • Od 01. 10. 2007 minimálny hodinový priemer na dovolenku nesmie klesnúť pod minimálny mzdový nárok pre danú platovú triedu.
 • V exporte mzdových nákladov do programu Alfa (Exporty – Export do Alfy) bude zohľadnená aj položka vráteného preplatku dane z ročného zúčtovania a položka vráteného preplatku daňového bonusu.
 • V podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) bolo políčko “Forma” rozšírené na viac znakov (pre také organizácie, ktoré majú zapísané v OR celý – neskrátený názov právnej formy). Úprava políčka “Forma” sa prejaví aj na originálnych tlačových výstupoch vyžadujúcich uvádzať plný názov obchodného mena podľa výpisu z OR.
 • Pre dokumenty v skupine Rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská bola vo “Vlastnostiach dokumentu” povolená voľba “Členiť podľa typu”. Po jej označení budú zostavy v členení podľa typu pracovného pomeru, pričom prioritu v členení má stredisko a následne typ pracovného pomeru.
 • Dokument Rezerva na nevyčerpanú dovolenku bol upravený tak, aby obsahoval aj informácie o veľkosti rezervy na odvody poistného.
 • Pri mesačnom nároku na dovolenku program od 01. 09. 2007 sleduje hranicu 21 odpracovaných dní (nie 22 ako doteraz).
 • Do programu bola doplnená nová doplnková dôchodková sporiteľňa Aegon.
 • Vrátený preplatok dane z RZ sa zohľadní, ak je v programe Olymp v Prevodných príkazoch vygenerovaná položka “Vrátenie preplatku dane” a “Vrátenie preplatku zrážkovej dane”.
 • vrátený preplatok daňového bonusu sa zohľadní, ak je v programe Olymp v Prevodných príkazoch vygenerovaná položka “Poukázanie daňového bonusu”.
 • Pre zobrazenie prihlášky (odhlášky) je nutné v Personalistike na karte Pracovné údaje, zadať vznik a zánik zdravotného poistenia.
 • Pri pridávaní nového zamestnanca sa program na záložke Mzdové údaje automaticky nastaví do aktuálneho mesiaca.
 • Opravená chyba, ktorá vznikala pri exporte pre ISCP v prípade, že pracovník mal v Personalistike zadané neukončené vyňatie “Neplatené voľno bez náhrady mzdy”.
 • Ak je zamestnávateľom fyzická osoba, ktorej rodné číslo obsahuje len 9 znakov, na Mesačných výkazoch poistného pre VŠZP sa bude toto rodné číslo zarovnávať doľava.
 • Opravená chyba pri zadávaní krátenia dovolenky, keď program prenášal ručne zadané krátenie dovolenky aj do mesiacov, keď už zamestnanec nemal pracovný pomer.
 • Opravená chyba pri výpočte základu dane v prípade, že sú odvody mínusové a výplata obsahuje príspevok zamestnanca na DDS.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty