Menu

OLYMP 8.00

Novinky verzie 8.00

 • Od 1.1.2008 bol upravený maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie na sumu 56 283 Sk (z pôvodnej sumy 51 822 Sk) a minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa zvýšil na sumu minimálnej mzdy platnej k 1.1.2008, t.j. 8 100 Sk (popr. 46,60 Sk/h).
 • Od 1.1.2008 sa v zmysle novej legislatívy zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na 8 208 Sk mesačne (Číselníky – Nezdaniteľné čiastky).
 • Personalistike v Evidencii pracovných pomeroch bolo ukončené vyňatie “Civilná vojenská služba”. Jeho pridávanie bolo možné len do 31.12.2007.
 • Personalistike v Evidencii pracovných pomeroch bolo ukončené vyňatie “Neplatené voľno po ďalšej materskej dovolenke”. Jeho pridávanie bolo možné len do 31.12.2007.
 • Od 1.1.2008 bol upravený výpočet ročného nároku na dovolenku. Zamestnanec má za každých 21 odpracovaných dní nárok len na 1/12  z celkového ročného nároku. Plný ročný nárok mu je pridelený až po odpracovaní 60 dní. Tento spôsob výpočtu platí v roku, kedy bol zamestnanec prijatý do pracovného pomeru, alebo v roku, kedy bol pracovný pomer ukončený.
 • Formulár pre výpočet ročného zúčtovania preddavkov na daň za r.2007 (Mzdy – Zúčtovanie preddavkov) bol upravený podľa nového tlačiva pre Ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmov fyzickej osoby.
 • Od 1.1.2008 sa pri zadaní zložky mzdy A40-účasť na štrajku neplatia za tieto dni odvody na SP. Na ELDP sa tieto dni uvádzajú v stĺpci “Kalendárne dni vylúčiteľných dôb”.
 • Maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je od 1.1.2008 zvýšený na 75 044 Sk mesačne.
 • Od 1.1.2008 sa ruší zálohová tvorba sociálneho fondu. V podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) je políčko “Zálohová tvorba sociálneho fondu” od 1.1.2008 neaktívne.
 • Personalistike v Evidencii pracovných pomerov bola pridaná nová zmena pracovnej zmluvy –  “Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca”.
 • Program automaticky alikvotizuje vymeriavací základ pre invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti podľa dňa priznania dôchodku (v prípade, ak je starobný dôchodok priznaný v priebehu mesiaca).
 • Od 1.1.2008 musia invalidi nad 70% – poberajúci invalidný dôchodok platiť nemocenské aj invalidné poistenie. Dôchodcovia poberajúci starobný dôchodok budú platiť aj nemocenské poistenie.
 • Od 1.2.2008 sa ruší nižšia minimálna mzda (75%, resp. 50% minimálnej mzdy) pre invalidov poberajúcich invalidný dôchodok a pre mladistvých. Takíto zamestnanci budú mať minimálnu mzdu v plnej výške.
 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zaplatení dane (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Potvrdenie o zaplatení dane).
 • Aktualizovaný dokument Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde).
 • Aktualizovaný dokument pre Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Zúčtovanie preddavkov na daň a Zúčtovanie dane – 2. stránka).
 • Aktualizovaný dokument Vyhlásenie na zdanenie príjmov FO zo závislej činnosti (Dokumenty – Personalistika – Vyhlásenie na zdanenie príjmov).
 • Aktualizovaný dokument Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Žiadosť o vykonanie zúčt. dane).
 • Aktualizovaný dokument Hlásenie o vyúčtovaní dane (Dokumenty – Ročné vyúčtovanie dane – Hlásenie o vyúčtovaní dane).
 • Pre správny výpočet je nutné zadať dôchodok do Personalistiky na záložku Pracovné údaje karta Evidencia dôchodkov.
 • Táto funkcia sa automaticky zapne až 1.7.2008. V prípade, ak chcete na dokumentoch zobraziť EURO menu skôr, je potrebné si jej zobrazenie zapnúť v užívateľských nastaveniach (Firma – Nastavenia –          Prechod na EURO).
 • V užívateľských nastaveniach (Firma – Nastavenia) je možné bližšie špecifikovať o koľko dní má program krátiť dovolenku pri neospravedlnenej absencii (1 až 2 dni).
 • V prípade PN vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá, sa dovolenka nekráti. Túto skutočnosť je možné zvoliť priamo pri zadávaní PN (ZM_N01,  N02, N03) a to označením políčka “PN podľa § 144 odst.4” v týchto zložkách mzdy.
 • Zapracovaný nový dokument na sledovanie priemerného zárobku na pracovnoprávne účely (Dokumenty – Ostatné dokumenty – Priemerný zárobok).
 • Do výplatných pások bol doplnený priemer na dovolenku.
 • Pri používaní panelu “Vyhľadávanie” (Nástroje – Vyhľadávanie) po zadaní hľadaného textu už nie je potrebné kliknúť myšou na lupu, ale stačí potvrdiť klávesou ENTER a program vyberie danú podmienku.
 • Do programu bola zapracovaná sieťovosť – možnosť súčasného spracovávania jednej firmy viacerými užívateľmi. (dostupné v zostave OLYMP Profesionál)
 • Prístupové práva – možnosť pridávať užívateľské práva. Prístupové práva predstavujú súbor nastavení, ktoré môžete použiť pre nastavenie konkrétneho užívateľa, čím zabezpečíte čiastočne alebo úplne obmedzenie prístupu k niektorým funkciám programu. Prístupové práva môžete zadávať pod voľbou Firma – Užívatelia. Po výbere tejto voľby sa zobrazí formulár so zoznamom všetkých zadefinovaných užívateľov, ktorí majú k danej firme zadefinované prístupové práva a kde môžete pridávať ďalších užívateľov a ich oprávnenia.
 • V evidencii Personalistika na záložke Zložky mzdy je možné pre jednotlivé zložky mzdy zadať aj obdobie, v ktorom sa majú prenášať do výplaty (políčka “Použiť od” a “Použiť do”). Ak chcete vidieť len tie zložky mzdy, ktoré sa týkajú aktuálneho obdobia, môžete si označiť voľbu “Len aktuálny mesiac”.
 • Pri výpočte ročného zúčtovania dane pribudla možnosť zadať údaje z jednotlivých Potvrdení o zdaniteľnej mzde od iných zamestnávateľov. Údaje je možné zadávať pri editácii ročného zúčtovania dane na karte “Potvrdenia o zdan. mzde”. Takto zadané údaje automaticky vstupujú do výpočtu ročného zúčtovania dane rovnako, ako keby boli vypočítané programom.
 • Upravená práca s pracovnými kalendármi. Pracovné kalendáre je možné naplánovať na celý rok.
 • V evidenciách je možné pomocou klávesovej skratky CTRL + E exportovať všetky zobrazené údaje do súboru a automaticky ich zobraziť v programe Excel. V prípade, že na počítači nie je nainštalovaný program Excel, dáta sa zobrazia v Notepade (poznámkovom bloku). Dáta sú uložené v adresári OLYMP\Temp\Data.txt. Tento súbor sa pri každom exporte prepisuje. V prípade, že si chcete dáta odložiť, je nutné ho premenovať a skopírovať do iného adresára.
 • Nárok na dovolenku bol upravený tak, aby sa automaticky aktualizoval po každom výpočte mzdy podľa aktuálneho počtu odpracovaných dní.
 • Inštalácia programu Olymp bola upravená tak, aby sa program dal bez problémov nainštalovať aj na Windows Vista 64-Bit.
 • V užívateľských nastaveniach (Firma – Nastavenia) bola doplnená nová karta Prechod na Euro na ktorej sú nadefinované údaje potrebné pre prechod na EURO. Jedná sa najmä o: “predpokladaný dátum prechodu na Euro”, “predbežný konverzný kurz”, “duálne zobrazenie súm v dvoch menách” s nastavením dátumu platnosti.
 • Doplnené niektoré dokumenty (výplatné pásky, výplatná a zálohová listina) o zobrazovanie EURO meny.
 • Z dokumentu Rezerva na nevyčerpanú dovolenku (Dokumenty – Ostatné dokumenty – Rezerva na nevyčerp. dovolenku) bola zrušená veta “Čiastky sú zaokrúhľované a neslúžia ako podklad pre zaúčtovanie”.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Volksbank Slovensko (pôvodná Ľudová banka).
 • V programe OLYMP bol zaktualizovaný cenník programu (Olymp – Cenník).
 • Export mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne bol upravený tak, aby rodné čísla prenášal aj s počiatočnou nulou (pre ľudí narodených po roku 2000).
 • Niektoré užívateľské nastavenia boli presunuté z Firma – Nastavenia do Olymp – Nastavenia programu. Tieto nastavenia  neovplyvňujú len firemnú databázu, ale celý program. Jedná sa o tieto nastavenia: “Výber nastavenia vzhľadu programu”, “Zobrazovať názov súboru”, “Kód útvaru v org. štruktúre”, “Zachovať pozíciu stĺpcov”, “Vyhľadávať priebežne”, “Označovať aj nezobr. riadky”.
 • Pri číslovaní strán sa môže zadať aj voľba zobrazovania celkového počtu strán. Táto voľba sa nachádza v tlačovom formulári, kde pri označení “Individuálne nastavenia” môžete označiť políčko “Počet strán” v časti Automatické číslovanie.
 • V programe v evidencii Personalistika na záložke Mzdové údaje nie je možné od 1.1.2008 nastaviť v políčku “Sviatok platiť” možnosť mesačnou náhradou.
 • Generovanie výplat bolo upravené tak, aby aj zamestnancovi pracujúcemu na skrátený úväzok prepočítal program automaticky počet hodín na zložkách mzdy prenášaných z pracovného kalendára. To však platí len v prípade, ak tento pracovník má označené políčko “Hodiny prepočítať podľa úväzku pracovníka”.
 • Dokument Registračný list fyzickej osoby bol upravený tak, aby vyňatie z pracovného pomeru “Poslanec NR SR” bol uvádzaný ako prerušenie a dôvod prerušenia bol “2”.
 • Pri výpočte priemeru na dovolenku bol výraz “Predpokladaný” nahradený výrazom “Pravdepodobný”. V prípade, že zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval potrebný počet hodín pre výpočet skutočného priemeru na dovolenku, ale odpracoval aspoň 1 hodinu, je mu vypočítaný pravdepodobný priemer podľa jeho mzdy v rozhodujúcom období.
 • Export registračných listov FO pre Sociálnu poisťovňu bol upravený tak, aby bolo možné exportovať údaje len za časť mesiaca. Obdobie je možné definovať cez Exporty – Export pre Sociálnu poisťovňu – Registračné listy FO v políčku “Za obdobie”.
 • Vyhľadávanie v evidenciách pomocou panela “Vyhľadávanie” bolo upravené tak, aby bolo možné intuitívne používať vyhľadávacie podmienky <, >, <=, >=, =.
 • V exporte mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu (XML) sa automaticky uvedie v časti “RozsahSp” číslo 2 (opravy za predchádzajúce obdobia) pri zrážkach, ktoré boli vo výplate ručne pridávané.
 • Zložka mzdy 335-prekážky v práci-nútená dovolenka bola upravená tak, aby na ju bolo možné preplácať aj tarifou vyššou ako 60%.
 • Na informatívnej karte “Systémové informácie” boli aktualizované kontaktné údaje pre firmu KROS.
 • Registračný list fyzickej osoby pre Sociálnu poisťovňu (papierový) bol upravený tak, aby sa označovanie typu registračného listu (prihláška, odhláška, prerušenie) zobrazovalo len vtedy, ak je označená voľba  “Členiť podľa typu” v tlačovom formulári. Ak je označená voľba “Tlačiť všetky údaje”, na prihláške sa vyplní oddiel 5 – Korešpondenčná adresa zamestnanca (ak je zadané “Prechodné bydlisko” na záložke Osobné údaje v Personalistike), a oddiel 6 – Bankové spojenie (ak je v Personalistike zadaná zrážka “Osobný účet”.)
 • Na úvodnej obrazovke po prihlásení sa do Olympu je v spodnej časti zobrazený text “Balík služieb zákazníckej podpory platí do:”. Dátum je zobrazený zelenou farbou v takom prípade, ak systémový dátum v PC je menší prípadne rovný dátumu platnosti licencie. Ak bude systémový dátum väčší ako dátum platnosti licencie, tak dátum platnosti balíka bude zobrazený červenou farbou.
 • Do programu v evidencii Personalistika na záložke Mzdové údaje  bolo zapracované automatické krátenie nároku na dovolenku (políčko “Krátenie”) podľa § 109 Zákonníka práce.
 • Personalistike je na záložke Pracovné údaje pridaná nová karta “Údaje ELDP”, kde je  možné zadávať ručne údaje, ktoré sa majú zobrazovať na ELDP, ale program si ich nemôže zistiť z aktuálnej databázy (napríklad v danom období bol zamestnanec v pracovnom pomere, ale výplaty ešte neboli spracovávané programom OLYMP).
 • Dokument Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch (Dokumenty – Odvod dane – Prehľad o zrazených preddavkoch)  bol zaktualizovaný tak, aby správne zobrazoval aj výsledok ročného zúčtovania daňového bonusu v prípade, ak sa jedná o daňový bonus na vybratie (neoprávnene prijatý daňový bonus).
 • Pri vytváraní zálohy (Firma – Zálohuj) bola do programu pridaná vizualizácia zálohovania a test správnosti vytvoreného súboru. Test správnosti prebieha automaticky po vytvorení záložného súboru.
 • Pri zadávaní údajov do Evidencie pracovných pomerov (zmena, vyňatie) bola do programu pridaná kontrola, ktorá sleduje existenciu hlavného pracovného pomeru.
 • V užívateľských nastaveniach (Firma – Nastavenia) bola pridaná možnosť “Automatické číslovanie pracovníkov”, ktorá zabezpečuje vloženie nasledujúceho osobného čísla pri pridaní pracovníka. Pri tejto voľbe je možné definovať aj počet cifier osobného čísla.
 • Pri zadávaní zložiek mzdy ZM_A15 – prac.voľno zákonné (neplatené) – bez ZPZM_A20 – prac. voľno žiadané (neplatené) – so ZPZM_A30 – neospravedlnená absencia je sprístupnená možnosť označiť políčka “Z min. mesiaca” a “Neukončené”. Označením týchto políčok sa zabezpečí správne zobrazenie prerušenia v exporte RLFO pre Sociálnu poisťovňu (dátum vzniku a dátum zániku prerušenia).
 • Opravený export mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, ktorý v druhej vete dávky (sumárne údaje z 1.strany mesačného výkazu) neuvádzal správne údaje v prípade, že v danom mesiaci bol zamestnanec so záporným odvodom (vrátené poistné).
 • Opravený výpočet minimálnej sumy náhrady mzdy pri zložkách mzdy: 45-pracovná pohotovosť neaktívna – na pracovisku180-príplatok za prácu v noci190-príplatok za sťažený výkon práce a 392-pracovná pohotovosť neaktívna – mimo pracoviska, pri ktorých program nesprávne vypočítal minimálnu sadzbu. Jednalo sa len o prípad, ak mala firma ustanovený iný ako 40 hodinový týždenný pracovný čas.
 • Opravená chyba v rozúčtovaní mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo, ktorá vznikala v prípade, že v Personalistike mal zamestnanec zadanú zložku mzdy 320-náhrada mzdy za sviatok aj s čiastkou. Jej čiastka sa preniesla do rozúčtovania aj v prípade, že vo výplate táto zložka mzdy nebola potrebná.
 • Opravená chyba pri výpočte zdravotného poistenia pre spoločníka pracujúceho na “Dohodu o pracovnej činnosti”. Spoločník je pre zdravotné poistenie považovaný za zamestnanca a teda má odvádzať zdravotné poistenie aj zo zložky mzdy 58-dohoda o pracovnej činnosti.
 • Opravená chyba pri tlači Evidenčného listu dôchodkového poistenia, kde program nesprávne uvádzal obdobia dôchodkového poistenia v prípade, že dátum nástupu na Rodičovskú dovolenku bol rovnaký, ako dátum nástupu do zamestnania.
 • Opravená chyba pri tlači Potvrdenia na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku. V prípade, ak mal zamestnanec v období 52 týždňov pred PN, 6 až 12 PN, tieto sa nezobrazovali v druhom riadku oddielu č.7.
 • Opravené reporty Rozúčtovanie mzdových nákladov – Na pracovníkov mesačne a Rozúčtovanie mzdových nákladov – Na pracovníkov ročne. Na reportoch sa nezobrazovala suma na účelové sporenie a životné poistenie.
 • Export mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu (XML) bol upravený tak, aby pre cudzincov, ktorý majú v Personalistike vyplnené “Číslo povolenia k pobytu”, uvádzal namiesto rodného čísla, číslo povolenia k pobytu.
 • Opravený report Odvody poistného – mesačné – Podklady pre odvod – podrobné, na ktorom boli pri životnom poistení uvedené nesprávne medzisúčty za jednotlivé poisťovne.
 • Opravená chyba na tlačivách mesačných výkazov pre zdravotné poisťovne, kde bol na prvej strane uvedený nesprávny počet dní poistenia v prípade, že bol odvod poistenia za zamestnanca nulový, ale bol nenulový doplatok.
 • Opravená chyba na reporte Mincovka výplat so zrážkami, kde bol zobrazený nesprávny počet mincí v prípade, že výsledná suma obsahovala haliere.
 • Opravený chybný prenos predošlej dovolenky pri pridávaní januára do pracovných kalendárov.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty