Menu

OLYMP 8.01

Novinky verzie 8.01

 • Príloha mesačného výkazu pre Sociálnu poisťovňu bola upravená tak, aby sa políčka “Poistné na IP neplatí” a “Poistné na PvN neplatí” označovali aj v prípade, že v Personalistike je dôchodok zapísaný len na karte “Evidencia dôchodkov”, a nie je označený na karte “Mzdové údaje”.
 • Export mesačných výkazov pre Sociálnu poisťovňu bol upravený tak, aby zamestnancom pracujúcim na Dohodu o pracovnej činnosti uvádzal VýnimkuVZ=0 bez ohľadu na pracovný úväzok.
 • Opravená chyba, keď program pri uzávierke mesiaca pomocou voľby Mzdy – Mesačná uzávierka nepridal do pracovných kalendárov automaticky ďalší mesiac.
 • Opravená chyba výpočtu priemeru na nemoc pri zamestnancoch so zdravotným obmedzením – invalidita od 40-70%, ktorým program v januári 2008 nesprávne vypočítal náhradu príjmu počas PN (program nezohľadnil rozhodné obdobie r.2007).
 • Opravená chyba na tlačive Registračný list fyzickej osoby, kde program uvádzal dátumy “poistné na NP neplatí” a “poistné na IP neplatí” aj u poberateľov dôchodku, ktorí už tieto poistenia od 1.1.2008 platia.
 • Opravená chyba na tlačive Hlásenie o vyúčtovaní dane, na ktorom v prípade, že zamestnávateľ bol “fyzická osoba” program nevyplnil Meno a Titul.
 • Opravená chyba pri zálohovaní cez Firma – Zatvor.
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytla v evidencii Zúčtovanie preddavkov pri zadaní výberovej podmienky pre “Dohody” pomocou pomocou lupy.
 • Opravená chyba na tlačive Zmeny v pracovnej zmluve, kde nebol zobrazený dátum na dobu určitú v prípade, že v Pracovnej zmluve bol uvedený iný dátum ako v Zmene pracovnej zmluvy.
 • Dokument Prehľad o zrazených preddavkoch (Dokumenty – Odvod dane) bol upravený tak, aby sa dátum v riadku “8 – Daň vybraná zrážkou” nezobrazoval, ak nie je v Organizácia – Podnik zadaný deň určený na výplatu miezd.
 • Opravená chyba na reporte Rozúčtovanie mzdových nákladov pre podvojné účtovníctvo, kde sa z Personalistiky prenášalo rozúčtovanie aj pre tie zložky mzdy, ktoré mali iný termín platnosti.
 • Opravená chyba na reporte Potvrdenie o zaplatení dane, kde program hlásil chybu v prípade, že v podnikových údajoch (Organizácia – Podnik) nebol uvedený “Deň určený na výplatu miezd”.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty