Menu

OLYMP 9.00

Novinky verzie 9.00

 • Po nainštalovaní novej verzie programu Olymp v. 9.00 je možné v programe Olymp spracovávať ako údaje v mene SKK (do 1.12.2008), tak už aj v mene EUR (od 01.01.2009 – t.j. po pridaní mesiaca január 2009). Pri spracovávaní miezd za obdobie pred zavedením eura t.j. do mesiaca 12/2008) je ponechané pôvodné nastavenie pre spracovanie miezd v slovenských korunách a pri spracovaní miezd po zavedení eura (t.j. od mesiaca 01/2009) bude program pracovať s nastaveniami platnými pre menu euro. Program už za mesiac január 2009 pracuje s menou euro a to s aktuálnymi minimálnymi mzdovými nárokmi, minimálnymi a maximálnymi vymeriavacími základmi, zaokrúhľovaním platným pre menu EUR a pod.. Nové sumy v EUR (minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, minimálne a maximálne vymeriavacie základ, daňový bonus, nezdaniteľné čiastky,…) platné od 01.01.2009 nájdete v Helpe programu v časti Základné parametre pri výpočte mzdy od 01. 01. 2009. Spôsoby zaokrúhľovania súm v EUR od 01.01.2009 nájdete v Helpe programu v časti Zaokrúhľovanie.
 • Preddavky poistného na zdravotné poistenie sa od 01.01.2009 zaokrúhľujú na celé eurocenty nadol. Preddavky poistného na sociálne poistenie sa od 01.01.2009 zaokrúhľujú na celé desiatky eurocentov nadol.
 • Od 1.1.2009 je suma životného minima upravená zo sumy 5.390 Sk na 178,92 EUR.
 • Od 1.1.2009 sa mení zložka mzdy 458_ceny a výhry do 5000 Sk na 458_ceny a výhry do 165,97 EUR a zložka mzdy 459_ceny a výhry nad 5000 Sk na 459_ceny a výhry nad 165,97 EUR.
 • Od 1.1.2009 je maximálny vymeriavací základ pre nemocenské a garančné poistenie 1003,09 EUR a pre starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond 2674,90 EUR.
 • V programe bola pridaná nová zložka mzdy 257_odmena zo zisku po zdanení – bez zdravotného poistenia (ZP) pre vyplatenie odmeny zo zisku po zdanení, bez odvodov na ZP.
 • Na všetkých tlačových zostavách bol text “Konverzný kurz SKK/EUR = 30,1260” nahradený textom “Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK”.
 • Od decembra 2008 je upravený výpočet úrazového poistenia. V prípade, že zamestnancovi bola počas prerušenia pracovného pomeru (napr. rodičovská dovolenka) vyplatená odmena, neodvádza sa žiadne poistné z tejto odmeny do sociálnej poisťovne (t.j. ani na úrazové poistenie).
 • Pre zamestnancov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40 % – 70 %, zamestnancov s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % a mladistvých zamestnancov je od 01. 01. 2009 minimálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie vo výške plnej minimálnej mzdy platnej k 01. 01.2009.
 • Od 01.01.2009 sa pri výpočte minimálneho vymeriavacieho základu na sociálne poistenie nezohľadňuje zdravotné obmedzenie “pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť od 40 % – 70% alebo nad 70%” ani vek zamestnanca.
 • Od 01. 01. 2009 sa zložka mzdy 457_odmena pri odchode do starobného dôchodku zahŕňa do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie.
 • V prípade, že ste v roku 2008 použili zložku mzdy 258_odmena zo zisku po zdanení – so ZP a vymeriavací základ, prípadne odvod na ZP ste si upravili ručne, je z dôvodu ročného zúčtovania ZP za rok 2008 potrebné vo výplate nahradiť túto zložku zložkou 257_odmena zo zisku po zdanení – bez ZP.
 • V prípade, ak má zamestnanec prečerpanú dovolenku, je nutné túto zadať zrážkou “Zrážka vyplatenej náhrady za dovolenku”.
 • V menu Firma – Nastavenia bola pridaná možnosť “Zákazu vymazania pracovníka z personalistiky”, ktorému už bola aspoň raz vygenerovaná mzda alebo mu vznikol pracovný pomer.
 • V hlavnom menu Firma – Užívatelia v “Nastaveniach práv užívateľa” bol doplnený Pripomienkovač.
 • V programe boli upravené nastavenia zaokrúhľovania EUR a SKK v nastaveniach (Firma – Nastavenia).
 • Do programu bola doplnená nová funkcia – “Komprimácia databázy”, ktorá  slúži na údržbu databázy. Je možné ju spustiť priamo z hlavného menu Firma – Servis – Komprimácia databázy alebo nastaviť jej automatické spúšťanie cez Firma – Nastavenia záložka “Nastavenia” rozbaľovací zoznam “Automatická komprimácia”.
 • V programe v menu Organizácia – Podnik bolo zrušené pole “Zálohová tvorba sociálneho fondu” s platnosťou od 01. 01. 2009.
 • Personalistike v Pracovných pomeroch bola doplnená možnosť pripomenúť prostredníctvom pripomienkovača ukončenie pracovného pomeru uzatvoreného na dobu určitú. Pripomienkovač zároveň ponúkne predĺženie pracovnej zmluvy.
 • Personalistike v Pracovných pomeroch pri dohode o brigádnickej práci študenta je možné si zvoliť maximálne polovičný pracovný úväzok.
 • Personalistike v Pracovných pomeroch bola doplnená záložka Dohoda o hmotnej zodpovednosti. Túto dohodu je možné pridať ku každej pracovnej zmluve. Dohoda o hmotnej zodpovednosti je zapracovaná aj ako tlačová zostava.
 • Personalistike na záložke Pracovné údaje bola doplnená záložka Pracovné prostriedky. Slúži na evidenciu priraďovaných pracovných prostriedkov pracovníkom. Vo verzii profesionál je táto evidencia prepojená s modulom Pripomienkovač.
 • Personalistike na záložke Mzdové údaje bolo zrušené priraďovanie zdravotnej poisťovne. Zdravotnú poisťovňu priradíte zamestnancovi na záložke Pracovné údaje – Vznik a zánik ZP. Pri otvorení databázy na novej verzii priradí program zdravotné poisťovne automaticky.
 • Doplnený nový dokument obsahujúci podklady pre výpočet priemeru na nemoc (Dokumenty – Evidencia nemocí – Denný vymeriavací základ po pracovníkoch).
 • Doplnené nové dokumenty k pracovným prostriedkom v menu Dokumenty – Personalistika: “Pridelené prostriedky po pracovníkoch”, “Protokol o prevzatí prostriedkov” a  “Protokol o odovzdaní prostriedkov”.
 • Pri tlači dokumentov “Rekapitulácia zložiek mzdy” bola doplnená možnosť výberu tlačiť dokumenty podľa zvolenej zložky mzdy.
 • Pri tlači dokumentov “Rekapitulácia zrážok” bola doplnená možnosť výberu tlačiť dokumenty podľa zvolenej zrážky.
 • Pri tlači niektorých dokumentov v menu Dokumenty – Personalistika (“Zoznam detí pracovníkov”, “Osobné údaje základné”, “Osobné údaje podrobné”) bol na tlačovom formulári doplnený výber obdobia (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Pri tlači dokumentu “Prehľad ceny práce po pracovníkoch mesačne” (Dokumenty – Prehľad ceny práce – Po zamestnancoch mesačne) bol na tlačovom formulári umožnený výber obdobia (od – do), za ktoré sa majú údaje zobraziť.
 • Bola zrýchlená tlač niektorých dokumentov (rozúčtovanie nákladov pre podvojné účtovníctvo, výplatné pásky – výpis zložiek a tajný formát, odvody poistného – mesačné, ročné po pracovníkoch a ročná rekapitulácia, všetky reporty týkajúce sa pracovných zmlúv).
 • Bol zrušený dokument “Pracovné údaje” (Dokumenty – Personalistika – Pracovné údaje). Všetky informácie je možné zobraziť v dokumente “Osobné údaje – Podrobné”.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Tatrabanku.
 • V programe boli aktualizované licenčné podmienky platné od 16. 9 .2008.
 • V programe bola upravená štruktúra exportu RLFO do Sociálnej poisťovne a to v prípade, ak bol zamestnávateľ fyzická osoba. Výkaz RLFO mohol byť v niektorých prípadoch neakceptovaný.
 • V programe bolo zmenené rozúčtovanie na zložke mzdy 630_fiktívny príjem s odvodom do zdravotnej poisťovne. Odvod zdravotného poistenia za pracovníka je od decembra 2008 nastavené na účty 331/336 namiesto doterajších účtov 524/336.
 • Opravená chyba “Invalid use of null”. Zobrazovala sa v Personalistike v evidencii Pracovných pomerov pri pridávaní zmeny pracovnej zmluvy, v ktorej nebolo vyplnené pole “Štát”.
 • Opravená chyba pri tlači a aj exporte registračných listov pre sociálnu poisťovňu. Pri odhlasovaní zamestnanca program neakceptoval zmenu pracovnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú alebo neurčitú.
 • Opravené nesprávne uvádzanie počtu dní zdravotného poistenia v prípade, keď je vo výplate zadaná zložka mzdy A15_pracovné voľno zákonné (neplatené) bez ZP.
 • V programe bola upravená štruktúra exportu RLFO do Sociálnej poisťovne. Výkaz RLFO nemusel v niektorých prípadoch obsahovať všetky potrebné zmeny alebo ukončenia.
 • V programe pri zadaní špecifických znakov ddmmrr do bankového účtu DDS Tatra banky, program v dokumente a v exporte vyplní ako špecifický symbol dátum vystavenia prevodného príkazu.
 • Opravená chyba zobrazovania dní na jednotlivých zložkách mzdy zadaných v pracovných kalendároch.
 • Upravený dokument “Potvrdenie na dávku v nezamestnanosti” tak, aby zobrazoval aj vymeriavacie základy na ručne zadaných zrážkach poistenia v nezamestnanosti.
 • V programe boli zrušené dokumenty Rozúčtovanie mzdových nákladov na strediská a ZP mesačne, na strediská a ZP ročne, na zákazky a ZP mesačne a na zákazky a ZP ročne. Tieto dokumenty boli potrebné do roku 2005 na rozúčtovanie odvodov na ZP za organizáciu, ktoré bolo zaokrúhľované súhrnne za celú organizáciu.
 • V programe pri poistnom a dani bola zrušená možnosť editovať v zrážkach údaj “Za obdobie”. Pri ostatných zrážkach je možné údaj zadávať aj naďalej.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty