Menu

OLYMP 9.20

Novinky verzie 9.20

 • Opravené chybné ukladanie zmeny pracovnej zmluvy, kedy program za určitých okolností mohol nesprávne vyplniť pracovný úväzok. Z toho dôvodu vznikala chyba pri výpočte priemeru na dovolenku.
 • Opravená chyba pri výpočte vymeriavacieho základu a priemeru na nemoc u zamestnancov, ktorí mali zadanú PN prechádzajúcu z jedného mesiaca do druhého.
 • Opravená chyba pri výpočte základu dane. V niektorých prípadoch program navýšil základ dane o jeden cent.
 • Opravený export RLFO a v tlačová zostava RLFO. Do týchto zostáv program nebude uvádzať spoločníkov a štatutárov bez pracovného pomeru.
 • Opravená chyba, keď program pri pridávaní mesiaca preniesol predošlú dovolenku aj u zamestnancov, ktorý už neboli v pracovnom pomere.
 • Opravená chyba pri generovaní zmenových kalendárov. Program nesprávne vytváral zmenový kalendár v prípade, že bol nastavený na dni v týždni.
 • Opravený nesprávny výpočet zrážky na osobný účet. Ak vo výplate, kde bola zložka mzdy 951_doplatok do minimálneho mzdového nároku užívateľ vymazal základnú zložku mzdy. Program na zrážke na osobný účet uviedol nesprávnu sumu.
 • Opravená chyba pri výpočte nároku na dovolenku. Program nesprávne uvádzal nárok na dovolenku v prípade, ak bola zadaná zmena úväzku v rovnakom mesiaci ako začiatok pracovného pomeru.
 • Niektoré vyňatia zadané v personalistike (Dočasné uvoľnenie pre prácu v inej organizácii, Poslanec NR SR, Nasledovanie manžela do zahraničia a Ostatné prípady vyňatia z PP) boli upravené tak, aby neprerušovali rozhodné obdobie a aby sa len odpočítali od počtu dní rozhodujúceho obdobia na určenie denného vymeriavacieho základu.
 • Odstránená chyba vo formulári “Plán dovoleniek”. Pri vstupe do nadefinovaného záznamu cez voľbu oprav alebo ukáž, program zobrazoval plán dovolenky posledného editovaného pracovníka, nie aktuálne editovaného.
 • Opravený export súboru pre Spoločnú zdravotnú poisťovňu. Program pri exporte nahradí v názve súboru nepovolené znaky (diakritiku, pomlčky, medzery).
 • Zložka mzdy 990_príspevok z ÚPSVaR na úhradu odvodov bol premenovaný na 990_príspevok z ÚPSVaR. Zložku mzdy bude možné používať aj na iné príspevky z ÚPSVaR (novela zákona o službách zamestnanosti platná od 01.03.2009).
 • Od 01.03.2009 sa zvyšuje nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na 335,47 EUR mesačne (Číselníky – Nezdaniteľné čiastky)
 • Pridané nové zložky mzdy A50_prac. voľno – platené a 995_nadpracovanie plateného prac. voľna.
 • Aktualizovaný dokument “Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň”.
 • Zmenená štruktúra exportu pre štatistické zisťovanie ceny práce (ISCP). Štruktúra “Trexima” bola zmenená na “XML” štruktúru.
 • Pri zložke mzdy 200_ prémia výkonnostná, sa pri spôsobe výpočtu “percento” započítava aj suma na zložke 10_ mesačná mzda.
 • V Personalistike pribudla tlačová zostava “Zoznam pracovníkov podľa ZP”. V tlačovej zostave sa zobrazia zamestnanci evidovaní v jednotlivých zdravotných poisťovniach za zvolené obdobie (od – do).
 • V tlačových dokumentoch bola zrušená tlač “Mincovky v SKK”.
 • V Personalistike na záložke Mzdové údaje bolo zrušené pole “Počet detí”.
 • Na mesačnom výkaze poistného pre poisťovňu Dôvera bolo upravené pole IČO/VS, ktoré teraz obsahuje aj variabilný symbol účtu firmy.
 • Aktualizované tlačivo jednoduchého a hromadného prevodného príkazu pre Istrobanku.
 • Pridaná nová tlačová zostava “Rekapitulácia zložiek mzdy zadaných v personalistike” (Dokumenty – Rekapitulácia zložiek mzdy – Zadaných v personalistike).
 • Pridaná možnosť exportovať prevodné príkazy do CALYON BANK Slovakia.
 • V programe bolo dopracované upozornenie o počte zostatkovej dovolenky, ktorú je potrebné vysporiadať so zamestnancom pri ukončení pracovného pomeru.
 • V názve jednoduchého prevodného príkazu pre Unicredit Bank bolo odstránené “SK”.
 • Doplnené nové číselníky exportu pre štatistické zisťovanie ceny práce (ISCP).
 • Pridaná nová tlačová zostava “Zoznam pracovníkov”, pre ktorých je nutné generovať RZZP (Dokumenty – Ročné zúčtovanie ZP – Prac. s povinnosťou RZZP). V tomto dokumente sa zobrazí zoznam zamestnancov, ktorým je potrebné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia podľa platnej legislatívy.
 • Povolená tlač originálnych výkazov pre všetky zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.
 • Aktualizované tlačivo “Rozpis platby príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie” pre Doplnkovú dôchodkovú spoločnosť Tatra banky a.s..
 • V tlačových zostavách pre Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia bola pridaná možnosť triediť podľa priezviska.
 • Aktualizovaný export príspevkov pre DDS.
 • Opravená chyba 700 – 1811 – 3167 Record is deleted, ktorá niekedy vznikala pri vstupe na tlačový formulár vo verzii OLYMP profesionál.
 • V dokumente “Hlásenie o vyúčtovaní dane” bol vylepšený prenos firemných údajov. Firemné údaje sa prenášajú z posledného mesiaca v kalendárnom roku, za ktorý Hlásenie o vyúčtovaní dane odovzdávame a nie z posledného mesiaca pridaného v databáze.
 • Pri generovaní prevodného príkazu bola doplnená možnosť zosúčtovať platby, ktoré majú všetky údaje rovnaké (názov účtu, číslo účtu, kód banky, variabilný symbol, konštantný symbol, špecifický symbol – účel platby), rozdiel je len v prevádzanej čiastke.
 • Informatívna karta “Výplata pracovníka” bola upravená tak, aby zobrazovala správny čiastkový základ dane aj pri zrážkovej dani.
 • Pri exporte hromadných oznámení do Spoločnej zdravotnej poisťovne bol upravený názov súboru do tvaru “IDRRMMDD.TYP”, kde ID je identifikátor platiteľa, RRMMDD je dátum vytvorenia dávky a TYP je kód dávky.
 • V rámci Evidencie pracovných pomerov nebude možné meniť pracovný pomer, zmeny pracovnej zmluvy ani vyňatia z pracovného pomeru, ktoré už boli zadané.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Citibank Europe.
 • Povolená tlač originálnych výkazov pre všetky zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty