Menu

OLYMP 9.30

Novinky verzie 9.30

 • Maximálny vymeriavací základ na nemocenské a garančné poistenie je od 1.7.2009 zvýšený na 1 084,55 EUR mesačne. Maximálny vymeriavací základ na starobné poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a rezervný fond solidarity je od 1.7.2009 zvýšený na 2892,12 EUR mesačne.
 • Do programu bolo zapracované “Potvrdenie o zdaniteľnej mzde” pre rok 2009.
 • Do ročného zúčtovania zdravotného poistenia bol doplnený výsledok aj upravený výsledok v eurách.
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnanca” za rok 2008.
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie o nedoplatku alebo preplatku zamestnávateľa” za rok 2008.
 • Aktualizované tlačivo “Oznámenie zamestnávateľa o preplatkoch a nedoplatkoch za jednotlivých zamestnancov” za rok 2008.
 • Aktualizované tlačivá “A, S a X pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia” za rok 2008.
 • Aktualizované tlačivo “Potvrdenie o podaní ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie” za rok 2008.
 • Aktualizované tlačivá “Doklad o výške príjmu” a “Žiadosť” pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008.
 • Aktualizované exportné dávky 541a 542 pre ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2008.
 • Bol upravený minimálny základ pre zdravotné poistenie za obdobie február až december 2008 pre zamestnancov poberajúcich invalidný dôchodok a pre mladistvých zamestnancov. Minimálny základ na zdravotné poistenie má byť v tomto období v plnej výške.
 • Pre všetky výstupné výkazy a exportné príkazy pre zdravotné poisťovne, ktoré v programe nemali zadaný kód pobočky, ale iba kód zdravotnej poisťovne, bolo zapracované doplnenie kódu pobočky na “00”.
 • Vo výkaze “Prehľad ceny práce po zamestnancoch mesačne” bola pridaná možnosť členiť výkaz na strediská.
 • Vo výkaze “Čerpanie dovolenky” bola pridaná možnosť členiť na jednotlivých zamestnancov podľa stredísk, určiť ľubovoľné obdobia “od – do” pre výpis údajov. Na výkaz boli pridané polia s množstvom preplatenej náhrady mzdy za dovolenku a preplateného nevyčerpania dovolenky za daný mesiac.
 • Nový dokument: “Rekapitulácia zložiek mzdy podľa zákaziek – rozpis rozúčtovania” (Dokumenty – Rekapitulácia zložiek mzdy – Podľa zákaziek – rozpis rozúčt.). Obsahuje rozúčtovanie nákladov na zákazky s tým, že jednotlivé zložky mzdy u pracovníkov sa uvádzajú aj s rozpisom rozúčtovania, aby bolo možné spočítavať počet dní a hodín na jednotlivých zákazkách.
 • Na dokument “Sumárny prehľad podľa pracovníkov” (Dokumenty – Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia – Sumárny prehľad podľa pracovníkov) boli pridané stĺpce “Spolu” v mene EUR.
 • Na tlačových dokumentoch bolo zjednotené vykazovanie počtu hodín, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
 • Na niektoré dokumenty v Personalistike bol pridaný celkový počet zobrazených zamestnancov (“Zoznam pracovníkov”, “Mladiství pracovníci”, “Evidencia dohôd”, “Zoznam detí”, “Osobné údaje-základné”).
 • Tlačové zostavy boli v Personalistike upravené tak, aby sa správne zobrazovali aj dlhšie mená a adresy.
 • Do programu bola zapracovaná nová verzia tlačového programu. Aktualizácia prinesie rýchlejšiu tlač a vylepšené exporty do iných formátov napr. pdf, xls, doc.
 • Do programu bola zapracovaná nová funkcia na import stravného (Mzdy – Import stravného). 
 • Dopracovaná možnosť vytvorenia kópie rozpisu účtovania.
 • Začiatok a koniec PN prenášanej z Personalistiky sa automaticky upraví podľa skutočného začiatku a konca pracovného pomeru.
 • V programe na karte Systémové informácie bola zmenená adresa pobočky firmy Kros, a.s. v Nitre na aktuálnu.
 • Importované dáta musia byť v požadovanom formáte.
 • Import môžete uskutočniť až po vygenerovaní výplat.
 • Chyba sa prejavila len u zamestnancov, ktorých rozhodujúce obdobie je rok 2008 a v tomto roku nemajú generovanú výplatu. Môže to byť z dôvodu, že zamestnanec nemal vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie (napr. zamestnankyňa na materskej dovolenke, zamestnanec, ktorému PN vznikla v deň nástupu do pracovného pomeru). Táto chyba sa mohla prejaviť aj v prípade, ak ste mzdy v minulom roku nepočítali na programe Olymp a vymeriavacie základy na platenie poistného na nemocenské poistenie v programe z toho dôvodu chýbajú.
 • Na tlačive “Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch” je po označení “Tlačiť všetky údaje” možné zobraziť dátum v riadku jedna aj v prípade, že suma na riadku jedna je rovná nule.
 • Na mzdový list bol pridaný riadok “Príjem zdaňovaný zrážkou s odvodmi”.
 • Aktualizovaný prevodný príkaz pre Tatra banku. Je podporovaný automatizovaným systémom spracovania prevodných príkazov Tatra banky.
 • Boli aktualizované prevodné príkazy pre UniCredit Bank na tlačivo so štandardnou štruktúrou používané v systéme zrýchleného spracovania platobných príkazov UniCredit Bank.
 • Na tlačových dokumentoch bolo zjednotené vykazovanie počtu dní. Dni sa budú zobrazovať zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
 • V menu Dokumenty sa posledná tlačová voľba zapamätáva aj po zatvorení programu.
 • Upravená štruktúra exportu ISCP (štvrťročný výkaz o cene práce) pre Treximu.
 • Bola pridaná možnosť súčtovať prevodné príkazy s rovnakým KS, VS, ŠS aj v prípade, že majú rozdielny kód, prípadne osobné číslo.
 • Bol upravený spôsob výpočtu časového fondu pri pracovníkoch pracujúcich na 1/3 – ový a 2/3 – ový úväzok. Z dôvodu zaokrúhľovania sa nemusel rovnať celkový časový fond súčtu hodín v jednotlivých dňoch.
 • V Personalistike bolo pridané políčko “E-mail” zamestnanca.
 • Dokument “Rekapitulácia zložiek mzdy ročne po zamestnancoch” bol upravený tak, aby bolo možné zobraziť aj sumy väčšie ako 10 000 EUR.
 • Opravená chyba na tlačive “Potvrdenie na účely uplatnenia nemocenskej dávky”. Program niekedy nesprávne vyplňoval začiatok rozhodujúceho obdobia v prípade, že v personalistike bol zadaný dôchodok aj v období mimo pracovného pomeru.
 • Opravená chyba na dokumente “Rezerva na nevyčerpanú dovolenku”, kde sa zobrazovali nesprávne priemery v mesiaci apríl v prípade, že zamestnancovi bola vyplatená ročná odmena.
 • Opravené vypĺňanie kalendárnych dní vylúčiteľných dôb na “Evidenčnom liste dôchodkového poistenia” v prípade, že zamestnanec má v Personalistike zadanú žiadosť o invalidný dôchodok a zároveň zložku mzdy N03, ktorá pokračuje do ďalšieho mesiaca.
 • Opravené zobrazovanie vymeriavacieho základu na dokumente “Denný vymeriavací základ po prac.” (Dokumenty – Evidencia nemocí).
 • Opravená chyba v tlačivách aj v exporte “Zmeny platiteľa zdravotného poistenia”. Program pri zmenách zadaných v Personalistike na karte Pracovné údaje – Platiteľ ZP-štát zobrazoval zlý kód zmeny.
 • Opravená chyba na reporte “Prehľad nemocí ročný”, kde program nesprávne zobrazoval zložku mzdy N22_ošetrenie člena rodiny neplatené ako nemoc po 52. týždni.
 • Opravená chyba, ktorá sa zobrazovala pri tlači “Rekapitulácie zrážok” alebo “Rekapitulácie zložiek mzdy”.
 • Pri tvorbe prevodného príkazu obsahujúceho prevod na pokladnicu zo sociálneho fondu bola opravená chyba, ktorá nepovolila vytvoriť prevodný príkaz.
 • Pri pridávaní zamestnanca bola opravená chyba pri SQL dotaze.
 • Opravená chyba pri výpočte priemeru na PN, kde program v mesiaci apríl 2009 uvádzal nesprávny pravdepodobný vymeriavací základ.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty