Menu

OMEGA 12.00.00

Ostatné novinky verzie 12.00.00

 • Euro – V programe bola zapracovaná funkcia na prechod na menu EURO. Prevod údajov z SKK na EUR sa vykoná automaticky pri prechode z roku 2008 do roku 2009, prípadne pri prvom otvorení databázy 2009 v novej verzii. Pri prechode na EURO budú sumy prepočítané konverzným kurzom vo všetkých evidenciách a číselníkoch.
 • Euro – V programe v tlačovej zostave Poštové peňažné poukazy boli pridané nové typy “Poštový peňažný poukaz “U” eur a “Poštový peňažný poukaz “U” eur – trojdielny.
 • Euro – Predvolené zaokrúhľovanie vo fakturácii a na sklade je od 01. 01. 2009 nastavené minimálne na 2 desatinné miesta.
 • Euro – V programe bolo doplnené duálne zobrazovanie v tlačových zostavách vyúčtovania cestovných výdavkov.
 • Pri posielaní položiek do dátového terminálu sa miesto prvých 16 znakov zo skladovej karty posiela prvých 40 znakov.
 • V programe Pohyby na sklade v záložke Upresni bol upravený názov typu pohybu. Z Vrátených v príjmoch a výdajoch na sklade sa pohyb upresnil na Príjem vrátené odberateľom a Výdaj vrátené dodávateľovi.
 • V programe v odoslaných preddavkových faktúrach v záložke Funkcie a potvrdením tlačidla Ďalšie funkcie pribudla možnosť uhradiť doklad (PD, BV). 
 • V príkaze na úhradu je možné zlúčiť hromadne vybraté položky do jednej. Toto je možné ale len pokiaľ je prevodný príkaz v inej ako tuzemskej mene. Túto funkciu je možné zapnúť vo formulári Pridaj príkaz na úhradu – tlačidlo Možnosti – nastavenie formulára.
 • V programe bola zmenená oprava chyby pri duplicitách skladových kariet “Karta je z iného skladu” a “Duplicitná karta”. Chyby sa dajú automaticky opraviť Firma/Kontrola/Oprav.
 • V programe v Nastaveniach programu v záložke Nastavenia programu pribudla možnosť voliteľne zapnúť a vypnúť kontrolovanie úloh v klendári úloh. Pri vypnutí tejto voľby program nebude už úlohy pripomínať.
 • V programe v module odoslaných faktúr pribudla nová tlačová zostava “Faktúra tri bankové účty”. Ak sú vyplnené všetky tri účty dodávateľa, pri tlači sa zobrazia.
 • V programe bol zmenený vzhľad prevodných príkazov Tatra banky.
 • Vo Fakturácii v Odoslaných faktúrach, Dodacích listoch, Došlých objednávkach, Cenových ponukách bola doplnená informácia o zisku položky v percentách.
 • V menu Evidencia – Účtovné doklady bola dopracovaná funkcia automatické rozpísanie účtovného zápisu na SZČP podľa vopred vytvoreného vzoru. Vzor bude obsahovať rozpis na SZČP v percentách alebo v absolútnej hodnote.
 • Do editovateľnej hlavnej knihy pribudli údaje o SZČP a je možné ju vytlačiť v kombinácii účet a niektorý údaj zo SZČP (napríklad číslo strediska).
 • Pri prvom aj opakovanom prechode bola doplnená kontrola na záporný stav na sklade v databáze, z ktorej sa vykonáva prechod.
 • V programe bol aktualizovaný číselník daňových úradov.
 • V programe bol aktualizovaný číselník peňažných ústavov.
 • V programe bol upravený formát MultiCash pre export príkazov na úhradu.
 • V programe bolo upravené importovanie obratov zo SLSP do programu Omega tak, aby výpisy sťahovalo po dávkach.
 • V hlavnom menu Firma – Kontrola bol dopracovaný nový typ kontroly “Duplicitné skladové karty v rámci skladu”. Identifikuje duplicitné skladové karty v rámci jedného skladu. Porovnáva číslo a názov skladovej karty.
 • Do formulárov fakturácie, skladových kariet a pohybov na sklade bola dopracovaná funkcia o zobrazovaní počtu záznamov. Program sa opýta, či má alebo nemá zobraziť záznamy v počte 5000 a viac.
 • V nastaveniach prístupových práv pre operatívne evidencie pribudol Režim účtovania a bola pridaná funkcia zákaz opravy.  
 • V programe bola dopracovaná možnosť nastavenia automatického importu (Firma – Import – Vytvorenie konfiguračného súboru).
 • V programe v číselníku Partneri v záložke Funkcie, Ďalšie funkcie pribudla možnosť Nájdi partnera podľa tel. čísla. 
 • V číselníku partnerov sú upravené informačné panely tak, aby sa z nich dalo kopírovať do schránky.
 • V programe bola dopracovaná funkcia pre jednoduchšie párovanie skladových kariet pri zrkadlovom importe. Nastavenie párovania skladových kariet môže byť ručné párovanie skladových kariet a pre zvolený sklad.
 • Vylepšená bezpečnosť a upravená spolupráca s SQL Serverom: 1. Zrušená potreba zdieľania dátového adresára pre užívateľov na serveri. 2. Pripojenie k SQL serveru je možné 3 spôsobmi :cez špeciálny účet, špeciálny OMEGA účet a TRUSTED CONNECTION. 3. Umožnené spúšťať Omegu na rôznych SQL serveroch z toho istého počítača súčasne.
 • V programe bola upravená evidencia zľavy za doklad v dokladoch fakturácie tak, aby sa dali tieto informácie jednotlivo tlačiť na tlačových zostavách “Súpis položiek”. Tieto informácie bude možné vyčítať len z novovytvorených dokladov.
 • V príkaze na úhradu je možné zlúčiť hromadne vybraté položky do jednej. Túto funkciu je možné zapnúť vo formulári Pridaj príkaz na úhradu – tlačidlo Možnosti – nastavenie formulára.
 • V menu Prehľady v Inventrizácii majetku a záväzkov bola doplnená funkcia “Súčty za syntetický účet”. Funkcia spočíta všetky zostatky na analytických účtoch a sumárnu hodnotu doplní do inventarizácie majetkov a záväzkov.
 • V programe v celej fakturácii (okrem predajok a súpisiek) bola doplnená  možnosť pripojiť k danému dokladu akýkoľvek externý súbor (doc, xls, pdf).
 • Do programu v hlavnom menu Firma, Import bol dopracovaný import skladových kariet z registračnej pokladnice spoločnosti ELCOM.
 • Vo formulári v evidencii jázd je pridaná možnosť spôsobu naplnenia dátumov a časov. Naplnenie dátumových polí zvolíte kliknutím na tlačidlo Možnosti, následne Nastavenie formulára.
 • V programe v partneroch na záložke CRM je doplnené pole s informáciou o počte zobrazených a všetkých záznamov pod tlačidlom Ďalšie filtre. 
 • V hlavnom menu Fakturácia v maloobchodnom predaji pri tlači dokladu cez ECR, bolo doplnené upozornenie prekročenia ceny nad 50 000 Sk s DPH.
 • V programe v Dodacích listoch v záložke Nastavenie bola doplnená možnosť prenášať dodacie listy do ďalšieho roka. Po zapnutí tejto voľby sa prenesie celý doklad do ďalšieho roka.
 • V programe v tlačovej zostave “Predajok” bola doplnená možnosť vybrať tlač len pre určité účty. Filtrujú sa podľa fakturačných účtov, ktoré sa nachádzajú na skladovej karte (službe).
 • V programe vo Firemných iniciáloch v záložke Ostatné údaje je doplnené pole Telefón zodpovednej osoby. Po zadaní telefónneho čísla zodpovednej osoby sa údaj automaticky doplní do daňového priznania k DPH do časti Číslo telefónu
 • V programe pri prechode do ďalšieho roka bol zmenený a doplnený text. Zmena textu je pri zobrazení formulára Prenos SZČP do ďalšieho roka. Pri prenášaní zostatkov na sklade, ktorý je definovaný ako FIFO sklad, sa SZČP neprenáša. 
 • V programe bola dopracovaná tlačová zostava obratových súpisiek, v ktorých sú informácie aj o vedľajších nákladoch.
 • V programe v editovateľnej zostave “Skladové karty” (do záložky “Údaje”)  bola doplnená položka “Zostatková priemerná skladová cena”. Poskytuje informáciu o vývoji skladovej ceny po jednotlivých pohyboch.
 • Pri tlači Faktúry komplet v Prehľade vyfakturovaných preddavkov bol doplnený dátum vzniku daňovej povinnosti.
 • V programe v tlačových zostavách Stav na sklade, bola doplnená voľba zobrazovania ceny v skladových alebo predajných cenách (Sklad – Skladové karty – Tlač – Stav na sklade – Skladové ceny, Predajné ceny).
 • V menu Firma v Kontrole je upravená funkcia Oprav vybranú chybu. Kliknutím na túto funkciu program automaticky opraví vybranú chybu v tabuľke. Táto funkcia je rovnaká, ako keď dvojklikom kliknete na chybu priamo v tabuľke. Ostatné funkcie pre automatickú opravu chýb sú bez zmeny. V záložke Info Podrobnosti o chybe je pridaný TIP, ktorý sa zobrazuje pre položky, ktoré je možné opraviť ručne alebo automaticky a ručne.
 • V programe boli pre fakturáciu pridané ďalšie dva bankové účty. Pri pridávaní nových dokladov sa prednostne vyplňujú učty nastavené v Firma – Nastavenie – Číselné rady. V prípade, ak v tomto nastevení (pri danom číselnom rade) nie sú vyplnené žiadne účty, tak sa na novom doklade vyplňuje len prvý účet a to účtom, ktorý je prvý v poradí v nastavení Bankových účtov.
 • V programe v tlačových zostavách na predkontačných lístkoch, internom doklade, likvidačnom lístku program automaticky dopĺňa meno do poľa Schválil. Toto nastavenie sa preberá priamo z nastavenia prístupových práv.
 • V programe v importe textového súboru do Omegy pribudla možnosť nastaviť spôsob importovania údajov a dokladov. Je možné nastaviť tri možnosti nastavenia: pridať neexistujúce údaje (doklady), prepísať existujúce údaje (doklady), pridať nové doklady a prepísať existujúce.
 • V programe bolo doplnené daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel (Firma – Nastavenie – Autá). Kliknutím na tlačidlo Pridaj v záložke Ďalšie údaje sa nachádza Daň z motorových vozidiel.
 • Do tlače príjmových a výdavkových dokladov bola pridaná možnosť pripojiť naskenovaný podpis (tlačidlo Nastavenie) . Naskenovaný podpis je možné nastaviť vo Firemných iniciáloch.
 • V programe v CRM partneroch v záložke Udalosti bol opravený filter za obdobie posledný rok. Program filtruje údaje podľa účtovného roka danej firmy.
 • Chyba v programe pri ukladaní cestovného príkazu.  Odstránené hlásenie s rôznymi dátumami príchodu a odchodu.
 • Vo výstupných tlačových zostavách bola odstánená tlač šedého pásika na konci stránky v prípade, ak nie je v menu “Omega/Nastavenie programu” v položke “Spracoval” zadaný žiaden text.
 • V programe bola dopracovaná možnosť tlačiť jednoduchý aj hromadný  príkaz na úhradu pre OTP banku.
 • V hlavnom menu Prehľady – Prehľad pohľadávok a Prehľad záväzkov sa pri zapnutí voľby “Aj okruh (z)ID” nenačítajú interné doklady, ktoré majú v evidencii účtovných dokladov zapnutú  voľbu “Doklad nezahrnúť do saldokonta”.
 • Do súvahy a výkazu ziskov a strát bola doplnená možnosť zapnúť voľbu “zostavená” a “schválená” súčasne.
 • Do zostavy Faktúra anglická bola doplnená tlač IBAN
 • V programe v Skladových kartách v záložke Upresni bola dopracovaná možnosť výberu skladu cez lupu.
 • V programe bola doplnená funkcia, ktorá automaticky preberie výrobné číslo, resp. číslo šarže do položky výdajky v prípade, ak táto bola vytvorená kópiou príjemky z iného skladu.
 • V menu Evidencia – Účtovné doklady – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie bola dopracovaná funkcia ,,Hromadná zmena SZČP”.
 • V programe doplnená možnosť zmeny veľkosti a pozície prihlasovacieho okna. Pri opätovnom spustení programu zostanú uchované nové nastavenia rozmerov okna.
 • Do zoznamového formulára skladových kariet pribudol informatívny stĺpec TARIC (kód kombinovanej nomenklatúry).
 • V programe pri tlači dodacích listov bola doplnená možnosť voľby tlače pečiatky.
 • V programe do zoznamu položiek dokladu fakturácie pribudla informácia o základnej mernej jednotke a zároveň odvodenej mernej jednotke položiek skladu a služieb. Tieto informácie je možné tlačiť pomocou editovateľných zostáv dokladov fakturácie.
 • V programe v skladových kartách ako aj v nastaveniach skladu bol doplnený “Nákladový účet”. Po vyplnení nákladového účtu v nastevení skladu sa tento bude automaticky prenášať do novo založených skladových kariet. Pre zmenu nákladového účtu je možné použiť aj hromadnú funkciu. Po doplnení nákladového účtu do skladovej karty bude tento účet použitý pri uzávierke skladu so zaúčtovaním pohybov.
 • Do programu bola dopracovaná funkcia, ktorá pri vytvorení dokladu vo fakturácii cez kópiu z iného dokladu vo fakturácii, na ktorom boli použité makrokarty zadané názvom alebo názvom a položkami, program automaticky vytvorí doklad v pohyboch na sklade.
 • V programe v tlačovej zostave “Zoznam dokladov” bola doplnená možnosť zadávania obdobia, za ktoré sa bude tlačiť tento zoznam.
 • V programe v Režime účtovania v záložke Iné pribudla voľba Automatické sťahovanie denného kurzového lístka ECB. Po zapnutí tejto voľby sa automaticky naimportuje kurzový lístok do programu.
 • V hlavnom menu v Číselníku v Partneroch, pri pridávaní kontaktu bolo zmenené zadávanie kontaktnej osoby a privát adresy. Pôvodné zobrazenie kontaktov sa prekopírovalo do nového zobrazovania.
 • Euro – V hlavnom menu Help bola pridaná Eurokalkulačka. Pri platbe cez ECR počas prvých 16 dní v roku 2009 bude zobrazovať hotovosť a výdavok aj v mene SKK.
 • V programe bola doplnená možnosť exportovať a importovať označené (neoznačené) všetky vzory a predkontácie. V záložke “Funkcie” bola doplnená funkcia na hromadné vymazanie označených vzorov a predfaktúr.
 • V programe v odoslaných preddavkových faktúrach v záložke Funkcie a potvrdením tlačidla Ďalšie funkcie pribudla možnosť uhradiť doklad (PD, BV). 
 • V menu Firma – Nastavenie – Účtovný rozvrh v záložke Info bolo dopracované miniinfo “Smerovanie do výkazov”. V programe boli vytvorené nové tlačové zostavy pre podrobný rozpis položiek pre výkaz Suvaha a Výkaz ziskov a strát.
 • Do programu bola doplnená tlač inventárnych štítkov pre krátkodobý a dlhodobý majetok.
 • V programe Pohyby na sklade v záložke Upresni bol upravený názov typu pohybu. Z Vrátených v príjmoch a výdajoch na sklade sa pohyb upresnil na Príjem vrátené odberateľom a Výdaj vrátené dodávateľovi.
 • V programe vo formulároch menu Prehľady boli pridané tlačidlá Oprav, Ukáž, Vymaž, ktoré slúžia na editáciu záznamov priamo v evidencii účtových dokladov.
 • V programe v evidencii Dohody o zápočte nad stĺpcami Okruh, Číslený rad a Číslo ID sú zapracované rýchle filtre.
 • V menu Firma – Nastavenie – Účtový rozvrh v záložke Zostatky boli doplnené funkcie “Plánované zostatky” a “Plánované súčty”, na ktorých je možné sledovať čerpanie finančných prostriedkov z účtov. Hromadné zadanie plánovaných zostatkov pre všetky účty je možné zadať cez Účtový rozvrh – Funkcie – Ďalšie funkcie – Hromadné pridanie plánovaných zostatkov.
 • Euro – Pri prechode na EUR pre doklady prenášané z roku 2008 do roku 2009 sa čiastočné úhrady prepočítajú na EUR a zaokrúhlia tak, aby bola neuhradená suma z roku 2008, prepočítaná konverzným kurzom, rovnaká ako neuhradená suma v roku 2009.
 • Euro – Od 01. 01. 2009 sa Poznámky k účtovnej uzávierke vykazujú v celých EUR namiesto doterajších tisícov SKK.
 • Euro – V roku 2009 v internom doklade v období Otvorenie je možnosť zadať aj sumu v SKK, ktorá slúži iba pre informatívne zobrazenie v tlačovej zostave “Interný doklad pre prechod na euro”. Pri prechode z roku 2008 do 2009 program túto sumu vyplní automaticky.
 • Euro – Pre potreby prechodu na EURO je možné v roku 2009 pridať valutovú pokladnicu v SKK a v roku 2008 valutovú pokladnicu v EUR aj v prípade, že pôvodná licencia zákazníka to nedovoľovala. V roku 2009 bude automaticky vytvorená tuzemská pokladnica v mene EUR.
 • Euro – Pre tuzemskú účtovnú menu EUR je zmenený spôsob kotácie kurzu z amerického na európsky.
 • Euro – V programe bol doplnený import kurzového lístka zo stránok ECB a zmenené názvy stĺpcov pre rok s účtovnou menou EUR.
 • Euro – V programe v tlačových zostavách bola zmenená informácia o konverznom kurze na “Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK”.
 • Euro – Dátový sklad od roku 2009 obsahuje všetky údaje iba v mene EUR. Aj pri prípadnom otvorení roku 2008 alebo starších, sa údaje z dátového skladu zobrazujú vždy už iba v mene EUR.
 • Euro – Od 01. 01. 2009 sa v evidencii účtovných dokladov zmenia kódy pre typy čiastok z halierového vyrovnania kladného Hk na centové vyrovnanie kladné CVk, pre záporné sa mení Hz na CVz
 • Euro – Pre firmy s hospodárskym rokom zostane pôvodná databáza 2008/2009 s účtovnou menou SKK. Pri prechode na EUR sa vytvorí rovnaký rok 2008/2009 s účtovnou menou EUR. Pri otváraní bude program ponúkať v zozname firiem obidve databázy ako samostatné firmy.
 • V programe bol zapracovaný nový zákon o cestovných náhradách.
 • V programe v účtovej osnove a účtovom rozvrhu bol pridaný účet 711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov.
 • V programe v súhrnnom výkaze DPH sa zahŕňajú doklady na základe dátumu vzniku daňovej povinnosti (doteraz do bol dátum vyhotovenia).
 • Pri tlači daňového priznania k DPH sa v závislosti od nastavenia Registračnej povinnosti vo formulári “Firemné iniciály” vypĺňa jedno z políčok IČ DPH a DIČ. Doteraz sa vždy vypĺňali obidve políčka.
 • V programe bola zneprístupnená tlač tlačových zostáv Konsolidovaná súvaha  a Konsolidovaný výkaz ziskov a strát pre účtovné obdobie začínajúce rokom 2005.
 • V programe do dodatočného daňového priznania k DPH bolo doplnené pole “Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania” a riadok 36.
 • Euro – V programe v Režime účtovania v záložke Prechod na EURO bol nastavený Dátum prechodu na Euro a Konverzný kurz, ktoré nie je možné meniť.
 • V prípade, ak vzniknú duplicitné karty, program ich utomaticky opraví cez  menu “Kontrola” a následne “Automatickú opravu”.
 • Program nespúšťa súbor FM2000S.EXE pri tlači bločku alebo teste automaticky. Novinkou je, že užívateľ musí zabezpečiť spustenie súboru FM2000S.EXE ručne, prípadne pridať medzi programy, ktoré sa spúšťajú pri štarte Windows.
 • Informácia o zisku položky je vo fakturácii skrytá pre užívateľa, ktorý ma skryté nákupné ceny.
 • V okne pri pridávaní položiek do predajky bol doplnený rýchly filter nad stĺpcom “Cudzí názov” (viditeľnosť tohto stĺpca je voliteľná).
 • V programe bol upravený spôsob načítania bankových výpisov z ČSOB. Ak je suma rovná nule, načíta túto čiastku z celkovej sumy za daný výpis.
 • V programe bol upravený oznam pri spustení programu v režime DEMO. Do 31.12.2008 je výpočet: Suma Tuzemská = Suma Zahraničná * Kurz. Od 01.01.2009 je výpočet: Suma Tuzemská = Suma Zahraničná / Kurz.
 • V programe bol upravený export pre homebanking multicash s príponou SKI, kde exportované údaje sú bez diakritiky.
 • Do zoznamu podporovaných pokladní bola pridaná pokladňa ELCOM-500 Fiscal Printer.
 • Boli sprísnené pravidlá pre vstup do niektorých formulárov pre užívateľa so zakázaným prístupom do pohybov na sklade.
 • Pre nastavenie fiškálnych modulov pribudla možnosť pre každého užívateľa nastaviť vlastný adresár, kde sa budú ukladať súbory potrebné pre komunikáciu Omegy s fiškálnym modulom.
 • V štandardnej zostave Cenovky v duálnom zobrazení s jednotkovou cenou (385-07) program zaokrúhľuje cenu za jednotku na 2 desatinné miesta.
 • V programe bol aktualizovaný formát pre export príkazov na úhradu ČSOB vo formáte MultiCash.
 • Do zoznamu podporovaných pokladníc bola pridaná pokladňa EURO 2500 TX ako pokladňa podporujúca prechod na Euro.
 • Pri tlači cenoviek a cenníka z firmy, ktorá nie je platiteľom DPH, bola zrušená zmienka o DPH.
 • V menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke – tlačidlo Možnosti, bola doplnená vypínateľná voľba s názvom “Tlačiť položky bez obsahovej náplne”. Pokiaľ sa voľba vypne, bude tlačiť len to, čo je vyplnené.
 • V Evidencii účtovných dokladov vo funkcii “Automatické generovanie dokladov zo splátkových kalendárov” bola opravená chyba. V prípade, ak pre doklady v cudzej mene vzniklo halierové vyrovnanie iba v účtovnej mene, nezaúčtovalo sa.
 • Program bol upravený tak, že v prípade opravy reklamácií a vypnutej voľby generovania príjemok nekontroluje uzávierku skladu.
 • V programe bola opravená chyba, ktorá sa prejavila po vymazaní partnera v pohyboch na sklade. Po oprave pohybu sa neaktualizovali stavy objednávok.
 • V programe po pridaní čítačky čiarových kódov a nastevení parity na “párna” alebo “značka” sa pri otváraní databázy firmy vyskytla systémová chyba, ktorá bola odstránená.
 • V programe bola opravená chyba, kvôli ktorej vznikali v číselníku skladových kariet duplicitné karty.
 • Opravená chyba, ktorá sa prejavovala v prípade, že vo firme je viac ako 1 sklad, na skladoch sú karty s rovnakými číslami a chcem pridať položku do faktúry tým spôsobom že vypíšem jej číslo a stlačím enter, tak sa zobrazí tabuľka pre výber správnej karty, ale tabuľka je prázdna. Naplní sa až keď kliknem do gridu.
 • Opravená tlač editovateľnej zostavy pre hlavnú knihu, kde nefungoval filter na SZČP.
 • Odstránená chyba, kedy pri predaji cez ECR a pridaní zľavy s desatinnými číslami sa bločik nevytlačil, prípadne sa objavilo chybové hlásenie.
 • V programe bol opravený import predajných cien skladových kariet z programu MRP.
 • Bola opravená chyba pri importe dokladov fakturácie. V programe sa kód služby nesprávne prepísal na kód, aký mala skladová karta.
 • Opravená chyba v zobrazovaní počtu desatinných miest na ECR. Program nesprávne prepočítaval systémové príznaky.
 • Editovateľné zostavy cenoviek boli upravené tak, aby sa jednotková cena zobrazovala na 3 desatinné miesta.
 • V programe bola zmenená možnosť poradia prednastavenia preberania predajných cien do predajky. Aktuálne nastavenie preberá cenu najskôr z partnera, ak tam nie je zadaná, tak z užívateľských nastavení, ak ani tam nie je zadaná, tak z cenových úrovní.
 • Ak má užívateľ nastavenú voľbu “Skryť nákupné a skladové ceny”, na základe tohto nastavenia môže tlačiť niektoré zostavy bez cien “Stav na sklade bez cien”.
 • Opravená chyba, ktorá vznikla pri ukladaní cenových úrovní. Niektoré údaje v predajných cenách na skladových kartách boli prepísané. 
 • Opravené automatické vytváranie položiek pohybov z odoslaných objednávok, aby vyhovovali podmienkam pre vypĺňanie hlásení intrastat.
 • Opravená chyba pri tlači pokladničných dokladov, ktoré nemali účtovné zápisy. V tlačive sa vyskytovali prázdne riadky so zdvojenou hlavičkou.
 • Opravené základné sadzby stravného pre import okolitých štátov.
 • V programe bol upravený univerzálny formát pre export príkazov na úhradu do Slovenskej sporiteľne.
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytovala pri otvorení formulára DPPO, kedy program nesprávne načítal údaje.
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytovala v číselníku partnerov a skladových kariet, kedy program nesprávne zobrazoval vlastnosti partnera (skladovej karty).
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytovala v evidencii skladových kariet. Pri hromadnej zmene zliav, dodávateľov alebo vlastností na zobrazených kartách program nesprávne zmenil údaje na všetkých kartách.
 • V programe bola upravená tlač zostavy “Cenovky v duálnom zobrazení s jednotkovou cenou” tak, aby sa predajná cena v EUR zobrazovala na dve desatinné miesta.
 • Opravená chyba, ktorá sa vyskytovala pri uzávierke účtovníctva a DPH. V prípade, že sa pri uzávierke vyskytli nepredkontované doklady, program sa pri ich zobrazovaní ukončil s chybou.
 • V programe bolo upravené použitie zľavy na skladovej karte. V prípade, že hranica množstva alebo finančného objemu nie je zadaná (tzn. akoby bol zadaný interval od 0 do 0), program považuje tento interval za neobmedzený.
 • Opravená chyba keď pri oprave záznamy v pohyboch  na sklade, dám opraviť záznam, urobím zmenu (príp. ani neurobím), dám zatvoriť cez krížik, tak otázka, či chcem zatvoriť formulár bez uloženia zmien, dám nie a formulár sa napriek tomu zatvorí.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty