Menu

OMEGA 12.10.00

Ostatné novinky verzie 12.10.00

 • Vytvorené nové výkazy riadnej a priebežnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Súvaha priebežnej účtovnej závierky, Výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky). Výkazy sa použijú v roku 2009 a v prípade účtovných jednotiek účtujúcich v hospodárskom roku, ktorý začína v roku 2008 a končí v roku 2009.
 • Aktualizované výkazy účtovnej závierky v účtovných jednotkách NÚJ – súvaha a výkaz ziskov a strát za rok 2009.
 • Aktualizované tlačové zostavy pre podrobný rozpis položiek pre výkaz Súvaha a Výkaz ziskov a strát.
 • Na základe platnej legislatívy od 01.01.2009 bol v programe aktualizovaný export do formátu XML pre daňové priznanie k DPH (elektronické zaslanie vo formáte XML).
 • Z uzávierky kurzových rozdielov saldokonta boli vyňaté účty “475 Dlhodobé prijaté preddavky” a “411 Základné imanie” z dôvodu, ak by bolo na týchto účtoch účtované v roku 2008 v cudzej mene, k 31.12.2008 by sa stavy týchto účtov nepreceňovali kurzom NBS. Zostávali by ocenené kurzom, kedy vznikol účtovný prípad (historickým kurzom).
 • Aktualizované tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2009. V programe bolo doplnené pole na zadávanie kódu štatistickej klasifikácie ekonomických činností – SK NACE (Firma – Nastavenie – Firemné iniciály/záložka Ostatné údaje).
 • Aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • Boli dopracované legislatívne zmeny pre hlásenia Intrastat.
 • Vo formulári Pridávanie položky do vyúčtovania pracovnej cesty bola pridaná voľba “Prerušenie PC”. Zmena bola zapracovaná z dôvodu novely zákona o cestovných náhradách.
 • Dopracované nové sumy stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách na rok 2009.
 • V programe bola upravená hranica hlásenia platieb fyzickým osobám z pôvodnej sumy 100 000 SKK na 3319,39 EUR.
 • Vo všetkých dokladoch fakturácie bol dopracovaný “Spôsob výpočtu DPH podľa § 22 ods. 1” (okrem maloobchodného predaja). Tento spôsob výpočtu DPH bolo doteraz možné vybrať len v Dodacích listoch.
 • V Odoslaných faktúrach, v záložke Funkcie – Uhradiť doklad (PD/BV) vo formulári “Úhrada dokladu” bola doplnená možnosť označiť voľbu “Vytlač doklad z ECR”. Tlač bločku je prístupná pre faktúry (domáce aj zahraničné) len s tuzemskou menou EUR. Ďalej boli doplnené nové funkcie “Vytlač doklad z ECR”, “Zruš príznak vytlačeného dokladu z ECR”, “Vytlač kópiu posledného dokladu z ECR”. Vytlačený doklad bude slúžiť ako doklad o úhrade, o prijatí tržby z titulu úhrady pohľadávky. Tlač bločku je prístupná len pre faktúry (domáce aj zahraničné) s menou EUR.
 • Aktualizované prevodné príkazy pre Istrobanku. Bolo zmené logo banky.
 • V tlačovej zostave “Zisk z predaja podľa partneroch” pribudla možnosť zotriediť výstupnú zostavu podľa “Kódu partnera”. Táto možnosť výberu je aj v editovateľnej výstupnej zostave.
 • Poštový peňažný poukaz typu H bol upravený pre typ poštových poukážok s tuzemskou menou EUR.
 • Do fakturácie (odoslané faktúry a odoslané  preddavkové faktúry) bola pridaná funkcia na prenesenie dokladu z minulého roku “Preniesť doklad z minulého roku”.
 • Aktualizovaný formulár hromadného prevodného príkazu pre Volksbank.
 • Aktualizovaný formulár hromadného prevodného príkazu pre Volksbank.
 • Pri pridávaní/oprave položky v príjemke/výdajke, v menu Možnosti – Poradie prechádzania položkami, boli doplnené dve nové položky pre nákladový účet a účet obstarania.
 • Bola opravená chyba, kedy program nesprávne zadával počet desatinných miest v zostavách, ktoré zobrazujú údaje s vedľajšími nákladmi (Manažérske funkcie – Obratové súpisky).
 • Bolo upravené načítanie bankového výpisu pre Tatrabanku vo formáte Gemini aj pre položky s clearingovým kódom 12 – príkaz na inkaso.
 • Pri online spojení so Slovenskou sporiteľňou, a.s. bola doplnená možnosť podpísať transakcie aj SMS kľúčom.
 • Do skladových kariet bola dorobená možnosť vybrať si, či chcem zobrazovať otázku o zobrazovaní záznamov v počte 5000 a viac.
 • Bola zmenená adresa pre sťahovanie kurzových lístkov z NBS do 31. 12. 2008.
 • Aktualizovaný prenos skladových kariet na základe EAN kódu z počítača do dátového terminálu. Prenesú sa údaje EAN kódu a názov skladovej karty spolu v počte 40 znakov.
 • Program bol upravený tak, aby pri prenášaní väčšieho množstva skladových kariet s predajnými cenami a zľavami, nedochádzalo k dlhému prechodu do nového roka.
 • Program bol upravený tak, aby pri prenášaní väčšieho množstva skladových kariet s predajnými cenami a zľavami, nedochádzalo k dlhému prechodu do nového roka.
 • Pri vytváraní účtovných pohybov z dokladov fakturácie bolo dopracované to, aby účtovné pohyby program automaticky zaraďoval do hlásenia INTRASTAT.
 • Pri tlači bločku bolo v programe zrušené zneprístupnenie polí, ak suma zadaná v ostatných poliach bola rovná alebo vyššia ako požadovaná cena. Zároveň bol upravený komunikačný program ECRComm.exe tak, aby platené sumy posielal do pokladne zoradené od najnižšej po najvyššiu.
 • V Režime účtovania, záložka Užívateľ bolo doplnené nastavenie “Vypisovať oznam o zobrazovaní viac ako 5000 záznamov” v EUD, fakturácii, partneroch, pohyboch na sklade, skladových kartách.
 • V programe bola zablokovaná možnosť pridávať a opravovať zaokrúhlenie cenových úrovní služieb vtedy, ak vytvorená cenová úroveň bola pridaná (alebo použitá) v menu Číselník – Cenník služieb. V poli “Zaokrúhlenie” bude prednastavené zaokrúhlenie len v tom prípade, ak užívateľ použije cenovú úroveň, t. j. bude v časti “Cena” vyplnený kód cenovej úrovne. Ak nebude kód predajnej ceny vyplnený a cena bola pridaná ručne, vtedy v poli “Zaokrúhliť” nebude zaokrúhlenie prednastavené.
 • Bola dopracovaná výstupná tlačová zostava pre export daňového priznania DPH, do originálneho tlačiva daňového úradu pre rok 2009.
 • V tlačových zostavách “Zoznam plnenia podľa objednávok” a “Zoznam plnenia podľa položiek” sa nezobrazovali voľné položky ani v prípade, ak bola v záložke Služby zvolená voľba “Do tlačovej zostavy zahrnúť aj voľné položky”. Táto chyba z programu bola odstránená.
 • V programe bolo upravené zaokrúhľovanie predajných cien maximálne na 3 desatinné miesta a to aj v prípade, že na skladovej karte je zvolený väčší počet desatinných miest.
 • Opravená chyba pri prechode na EUR – v dlhodobom majetku v prípade viacnásobného obstarania, zvyšovania alebo znižovania ceny vznikol drobný centový rozdiel oproti sume obstarania. Taktiež došlo k nesprávnemu automatickému výpočtu centových rozdielov pre dlhodobý majetok.
 • V programe opravené zoradenie skladových kariet podľa názvu (Pohyby na sklade/Príjem/Pridať položku/Výber zo zoznamu sklad. kariet (lupka vedľa poľa Názov)/Možnosti/Vybrať zobrazené karty).
 • Po zlúčení duplicitných skladových kariet program nesprávne preniesol zlúčenú kartu do pohybov na sklade. Táto chyba bola z programu odstránená.
 • Na vyučtovaní cestovných nákladov bolo opravené duálne zobrazovanie súm. Od 01.01.2009 je duálne zobrazená suma EUR na SKK tak, že sa suma EUR vynásobí konverzným kurzom a suma v SKK sa zaokrúhli na celé koruny prirodzene.
 • Opravená chyba pri opakovanom prechode, kedy k preneseným objednávkam z minulého roku boli pridávané nové doklady. Program pripojené doklady vymazával.
 • Opravená chyba, ktorá bola vo fakturácii v zahraničných dokladoch. Pri prepočte sumy v cudzej mene a kurzu, program nesprávne prepočítal a zapísal sumu v účtovnej mene do EUD. Chyba vznikala aj pri tlači faktúry komplet s prepočtom na účtovnú menu.
 • Bola opravená chyba v tlačovej zostave Prehľady – Saldokonto. Tlačovú zostavu program nezobrazoval správne, pretože v užívateľských nastaveniach boli zákazané pristupové práva k bankovým výpisom.
 • Opravená chyba pri tlači pokladničných dokladov “Pokladničný doklad A5” a “Pokladničný doklad A4 malé písmo”, kde sa nesprávne tlačilo DIČ firmy.
 • Opravená chyba pri prechode na menu Euro. Program zobrazoval sumy na skladovej karte v mene SKK a nie v EUR.
 • Pri oprave/vymazaní dokladu vo výdajke program vykoná automatickú opravu prepojených dokladov. Program neopravil/nevymazal položku vo faktúre, resp. dodacom liste, z ktorého bola výdajka vytvorená. Táto chyba v programe bola odstránená.
 • Opravená chyba, ktorá vznikala pri prechode do nového roku 2009. Ak bolo v roku 2008 účtované na jednom účte cez tri meny, program nesprávne prepočítal a preniesol počiatočné stavy do EUD.
 • Pri tlači kópie dokladu cez fiškálny modul sa namiesto komunikačného súboru “blocet.txt” vytváral súbor s názvom “blocekL.txt”, ktorý bol nesprávne pomenovaný.
 • V tlačovej zostave “Prehľad fakturácie po položkách” bola prepracovaná tlač tak, aby rovnaké položky boli načítané v jednom riadku.
 • Opravená chyba, ktorá bola pri automatickom generovaní dokladov zo splátkových kalendárov v EUD alebo fakturácii. Ak splátka obsahovala položku so zadanou cenou na viac ako 2 desatinné miesta, na vygenerovaných dokladoch bolo nesprávne vypočítané centové vyrovnanie.
 • Pri prechode do nového roka bola opravená chyba. Program nepreniesol ručne napísaný kód voľnej položky na doklade fakturácie.
 • Bola opravená chyba, kedy program pri prechode do nového roku preniesol aj neaktívne skladové karty.
 • V tlačovej zostave “Stav na sklade” bola opravená systémová chyba. Program hlásil chybu v tom prípade, ak nebola zadaná predajná cenová úroveň.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri zápise faktúry z fakturácie do EUD. Ak bolo na faktúre nastavené zaokrúhlenie položiek na 3 a viac desatinných miest, program do EUD nesprávne zaúčtoval vypočítaný základ DPH a centové vyrovnanie.
 • Opravená chyba, ak v Režime účtovania – Iné – Porovnávanie skladových kariet pri prechode, importe a medziskladovom prevode bola označená iná voľba ako “číslo karty” a “názov”, program pri spustení kontroly na duplicitné skladové karty (firma/kontrola/nová kontrola) hlásil chybu.
 • Pri prechode do nového roka bola opravená chyba. Chyba vznikala pri zaúčtovaní centových rozdielov medzi evidenciou dlhodobého majetku a účtovným stavom.
 • Pri oprave cenovej úrovne sa nebudú na skladových kartách prepisovať marže, len zaokrúhlenie. Marže sa dajú zmeniť v Skadových kartách v záložke Funkcie – Hromadná zmena predajných cien.
 • Opravená chyba pri prepočte predajných cien. Program prepočítaval len cenu bez DPH, pričom nebral do úvahy zvolenú voľbu prepočtu ceny.
 • Opravená chyba pri prechode do nového roka. Program prepočítaval prednastavenú predajnú cenu v cudzej mene konverzným kurzom.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikla pri prechode do nového roka, keď sa program zacyklil a prechod sa nedal korektne uskutočniť.
 • Bola opravená chyba, ktorá vznikala pri tlači hlavnej knihy za DUÚP.
 • Opravené zobrazovanie skladových kariet pre FIFO sklad s predajnými cenami typu FIFO pri použití obmedzených užívateľských práv v maloobchodnom predaji.
 • Opravená chyba v programe, kedy nebolo možné vykonávať hromadné zmeny na pohyboch skladu. Bolo to v prípade, ak bola vykonaná uzávierka a zároveň existovali pohyby, ktoré ešte neboli uzávierkou spracované.
 • Opravená chyba pri opakovanom prechode. V režime účtovania program neaktualizoval predajné ceny.
 • Bola opravená chyba v evidencii jázd. V roku 2009 sa v stĺpcoch PHL nezobrazovala mena EUR, ale mena SKK.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty