Menu

OMEGA 13.00.00

Ostatné novinky verzie 13.00.00

 • V menu Prehľady bol dopracovaný nový modul na odsúhlasenie saldokonta. Program vykoná rôzne kontroly saldokonta a hlavnej knihy, navrhne spôsob opravy a máte možnosť opraviť doklad priamo v prehľade. Zároveň bola dopracovaná tlačová zostava s prehľadom o zistených rozdieloch.
 • V menu Evidencia – Účtovné doklady (a aj v pomocných knihách pohľadávok, záväzkov, pokladničnej knihe, v knihe účet v banke a v knihe interných dokladov) do záložky “Účtovné zápisy” bolo dopracované nové tlačidlo “Funkcie”. K tomuto tlačidlu bola presunutá funkcia “Rozpis SZČP” a bola doplnená nová funkcia “Rozpočet N/V”.
 • V úvodnom okne programu Omega bola dopracovaná voľba “Prehľad o firme”. Prehľad o firme obsahuje údaje o pohľadávkach, záväzkoch, fakturácii, stave v pokladnici a banke, informáciu o výnosoch, nákladoch, výsledku hospodárenia, evidencii DPH.
 • V menu Tlač – DPH bola dopracovaná nová tlačová zostava “Informatívny stav DPH bez uzávierok”.
 • Do programu bola doplnená funkčnosť pravého tlačidla myši. Po stlačení tohto tlačidla na záznamovom formulári je možné vybrať voľby zo zoznamu.
 • Do všetkých zoznamových formulárov bol v programe dopracovaný export do excelu s medziformulárom. Po stlačení tlačidla CTRL+E sa zobrazí formulár “Upresnenie exportu do Excelu”, ktorý obsahuje zoznam stĺpcov vybraného záznamu. Pred exportom je možné zapnúť/vypnúť voľbu pre všetky dostupné stĺpce, následne sa budú exportovať len označené stĺpce. Poradie stĺpcov pri exporte je možné meniť.
 • Pre evidenciu účtovných dokladov bol prepracovaný spôsob pridávania a opravy vzorov a predkontácií.
 • V programe bolo dopracované zjednodušené zadávanie počiatočných stavov a saldokonta. Funkcia na hromadné pridávanie dokladov bola dopracovaná pre užívateľov, ktorí začínajú pracovať s programom Omega.
 • V programe Omega bol dopracovaný nový typ pokladne “Euro-50TE Mini” a znovusprístupnená pokladňa “POS 4000” od firmy Elcom.
 • Vo vybraných zoznamových formulároch bola pridaná možnosť zvoliť nastavenie stĺpcov. Takéto nastavenie zobrazenia je možné uložiť a opätovne načítať.
 • V evidencii účtovných dokladov, vo fakturácii pre OF, OPF a DF bola dopracovaná možnosť zrýchleného uhrádzania dokladov prostredníctvom tlačidla “Uhradiť doklad (PD, BV)”.
 • V programe boli upravené rozmery príkazov na úhradu a bola zrušená možnosť tlače do originálnych tlačív pre Tatrabanku a Unicredit Bank. Pre tieto banky je umožnená tlač do prednastavených .pdf tlačív.
 • V CRM udalosti bolo sprístupnené tlačidlo “Pokračuj” v prípade, ak bude mať stav udalosti príznak “vybavené” alebo “vybavené neúspešne”.
 • V evidencii účtovných dokladov bolo dopracované vyhľadávanie údajov podľa textu a čísla. Vyhľadávanie bude platiť podľa nastaveného okruhu. Ak bude v evidencii účtovných dokladov nastavený okruh OF, program bude vyhľadávať len v okruhu OF a pod.
 • Do programu Omega bola dopracovaná možnosť automatického posielania databázy pomocou FTP servera na FTP server firmy Kros, a.s.
 • Do evidencie jázd bolo doplnené sledovanie stavu nádrže (podľa normy) a preusporiadané zadávanie trasy. Bolo dopracované prepojenie zadávania trasy s číselníkom vzdialeností a tým program automaticky dopočíta časy príchodov. Dopracovala sa aj kontrola na kontinuitu v zadaní jázd pre jedno auto.
 • Výkaz Daňového priznania k dani z motorových vozidiel pre rok 2009 je možné exportovať do XML súboru a údaje načítať na stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.
 • Do prehľadov knihy analytickej evidencie bola dopracovaná nová tlačová zostava “Kniha po mesiacoch zo začiat. a konečným zostatkom”. V tlačovej zostave budú uvedené sumy s medzisúčtami za mesiace, začiatočný a konečný zostatok pre každý mesiac samostatne.
 • V programe Omega boli dopracované tlačové zostavy “História koeficientu” a “Hodnoty pre výpočet koeficientu DPH”.
 • V menu Prehľady – Hlavná kniha bola dopracovaná nová tlačová zostava “Hlavná kniha s medzisúčtami po mesiacoch”.
 • Ak je v doklade fakturácie zadaná zľava za doklad (okrem predajok), program nedovolí editovať ani vymazať položky, z ktorých bola táto zľava vypočítaná. Ak je dodatočne pridaná ďalšia položka (za zľavu za doklad), túto položku program editovať umožní.
 • V programe bola dopracovaná podpora “KROS účet” v hlavnom menu Help a v základnom formulári v záložke Internet. Prostredníctvom KROS účtu program Omega umožňuje automaticky stiahnuť licenciu a objednávať rozšírenia programu cez internet.
 • V programe bola dopracovaná možnosť vytvoriť za jeden kraj viac daňových priznaní pre motorové vozidlá. Do nastavenia pre úžitkové vozidlá bola dopracovaná voľba “Oslobodenie od dane” a výber sadzby DPH.
 • Pri tlači Daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a Daňového priznania k dani z motorových vozidiel do originálneho tlačiva bola dopracovaná možnosť posielať daňové priznania z programu meilom.
 • V dokladoch fakturácie bol upravený výpočet zľavy za doklad. V prípade, ak je zvolený spôsob výpočtu DPH podľa registračnej pokladnice, program počíta zľavu za doklad z cien s DPH. Doteraz zľavu za doklad program počítal vždy z cien bez DPH.
 • Boli aktualizované platobné príkazy na úhradu pre ČSOB banku.
 • Pri oprave údajov dlhodobého majetku boli dopracované upozornenia.
 • V evidencii krátkodobého majetku boli dopracované záložky “Ostatné údaje” a “Lokalizácia”. V evidencii dlhodobého majetku bola dopracovaná záložka “Ostatné údaje”. V ďalších funkciách dlhodobého a krátkodobého majetku boli dopracované funkcie hromadného označovania, funkcia Zmena SZČP, ktorá umožňuje hromadnú zmenu údajov SZČP na vybraných kartách. V evidenciách krátkodobého majetku a dlhodobého majetku boli vytvorené tlačové zostavy Umiestnenie majetku, Prevzatie majetku zamestnancom, Osobná karta zamestnanca.
 • V pohyboch na sklade boli upravené miniinfá tak, aby zohľadňovali zadaný spôsob výpočtu DPH.
 • Do prepočtu zostatkov na sklade bolo doplnené hlásenie o počte neprepočítaných skladových kariet z dôvodu uzamknutia pohybov alebo ich uzávierok.
 • Pri pridávaní položiek do predajky pomocou čítačky čiarových kódov nie je potrebné za každou naskenovanou položkou stláčať tlačidlo Enter. To neplatí, ak je zvolená možnosť “Množstvo a cenu ponúkať v samostatnom okne”.
 • Do formulára “Tlač zostavy…” bol dopracovaný znak zelené “N”. Znak “N” (nová alebo pozmenená tlačová zostava) je pred názvom tlačovej zostavy.
 • V maloobchodnom predaji pribudla možnosť zadávať položky s mínusovým množstvom. Voľba “Množstvo na predajke môže ísť do mínusu” je nastaviteľná vo formulári predajky cez tlačidlo Možnosti – Nastavenie predajok.
 • Vo formulári pripomienok boli doplnené nové stĺpce. Zároveň bolo umožnené zotrieďovať pripomienky podľa stĺpcov.
 • Pri komunikácii s ECR boli  do súboru “ECRSys.txt” doplnené informácie o tovarových skupinách. Tieto informácie sa využívajú pri tlači bločku alebo pri posielaní položiek do pokladnice. Pri on-line predaji, ak je položka zaradená do “zápornej” tovarovej skupiny, program zobrazí upozornenie a takýto doklad sa na pokladnici nevytlačí. Pri off-line (posielanie položiek do pokladnice), ak je položka zaradená do “zápornej” tovarovej skupiny, program zobrazí iba upozornenie, ale takáto položka sa aj napriek tomu do pokladnice prenesie.
 • Vo Firemných iniciáloch a v Partneroch bol rozšírený počet znakov z 50 na 75.
 • Boli upravené hlásenia pri pridávaní vyfakturovaných preddavkov do faktúr v prípade, že ručne zadaná suma je vyššia ako suma nevyfakturovaného preddavku.
 • Do formulára pre pridávanie došlých faktúr pribudla možnosť zadať dátum vystavenia. Zároveň bola upravená aj tlačová zostava a tento dátum je zahrnutý aj do importov/exportov.
 • Bola dopracovaná možnosť voľby kontroly fyzického vytlačenia bločku na fiškálnom module od firmy Varos. Voľba je prístupná len pre tento typ pokladníc.
 • V programe bola dopracovaná voľba “Automaticky prepočítať objednávky” v menu Firma – Nastavenie – Režim účtovania, záložka “Objednávky”. Po vypnutí voľby je možné spustiť prepočet objednávok kedykoľvek cez “Ďalšie funkcie” v objednávkach alebo pohyboch na sklade.
 • V programe bolo dopracované nové nastavenie v Maloobchodnom predaji. V predajke cez tlačidlo “Možnosti” je možné nastaviť spôsob zaúčtovania pohybov vytvorených z predajok.
 • V Evidencii – Účtovné doklady bola upravená tlačová zostava Predkontačný lístok (obyčajný). Boli dopracované údaje Názov partnera, Uhradený doklad, Odpočítané z preddavku.
 • V evidencii účtovných dokladov do formulára pred tlačou bola dopracovaná voľba “Zobrazené záznamy”. Platí pre tlačové zostavy: Pokladničné doklady, Interné doklady a Predkontačné lístky.
 • Do tlačových zostáv pre predkontačné lístky, interné doklady a pre pokladničné doklady bola dopracovaná do nastavenia pred tlačou funkcia na zlúčenie účtovných zápisov s rovnakým účtovaním. Po zapnutí funkcie “Zlúčenie účt. zápisov s rovnakým účtovaním” bude program v tlačových zostavách zlučovať rovnaké účtovné zápisy a spočíta sumu z jednotlivých účtovných zápisov. Program zápisy zlúči, ak nájde zhodu v: Type sumy, Texte účtovného zápisu, Účtovnom predpise na strane Má dať – syntetický aj analytický, Účtovnom predpise na strane Dal – syntetický aj analytický.
 • Pridaná možnosť exportovať príkazy na úhradu pre Tatrabanku a Unicredit Bank priamo do tlačiva v pdf formáte. Pre acrobat reader 9.0 a vyššiu verziu pri prekročení maximálneho počtu znakov sú doplnené nuly.
 • Boli upravené licenčné súbory pre program Alfa, Olymp a Omega. Do licenčného súboru bolo dopracované interné číslo partnera.
 • V Režime účtovania, v záložke Firma bola dopracovaná možnosť zvoliť, či je firma mesačný alebo štvrťročný platiteľ DPH. Toto nastavenie bolo naviazané na automatické dopĺňanie obdobia pri tlači výkazov DPH a automatické nastavenie obdobia pri uzávierke B a D pre DPH.
 • V tlačovej zostave prevodného príkazu pre Unicredit Bank bol v pravom dolnom rohu upravený identifikačný kód “47258”.
 • V programe bolo upravené dopĺňanie výšky DPH pre pohyb typu príjem zahraničie pre ručné zadávanie. Pre tento pohyb sa vždy použije nulová sadzba DPH bez ohľadu nato, aká sadzba je zadefinovaná na skladovej karte.
 • V tlačových zostavách podkladu k inventúre, inventúrneho súpisu a inventúry bola dopracovaná tlač záverečnej skupiny textov.
 • Pri tlači dokladov (Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov) bola dopracovaná možnosť zvoliť tlačovú zostavu na základe vybraného okruhu, evidencie, číselného radu alebo kódu číselného radu.
 • Do programu je dopracované automatické nastavenie číslovania pokladnice – jednoduché a zložené číslovanie. Pri pridávaní pokladnice je možné zvoliť jedno z číslovaní a program vytvorí pre jednoduché číslovanie jeden číselný rad pre príjmové aj výdavkové pokladničné doklady, pre zložené číslovanie jeden číselný rad pre príjmové a ďalší pre výdavkové pokladničné doklady.
 • V hlavnom menu Firma – Obnova dát z archívu, záložka Základné informácie bola dopracovaná informácia o čísle verzie programu Omega. Čislo archivovanej verzie sa bude zobrazovať až od verzie 13.00, v prípade ak sa budú obnovovať archívy vytvorené skôr, číslo verzie program nezobrazí.
 • Dopracované nové tlačové zostavy, kde v jednom riadku sú sadzby pre 10% aj 19% DPH so zobrazenými typmi súm: “Evidencia DPH – odpočítanie dane 2 sadzby”, “Evidencia DPH komplet – odpočítanie dane 2 sadzby”, “Evidencia DPH – zdaniteľné obchody 2 sadzby”, “Evidencia DPH komplet – zdaniteľné obchody 2 sadzby”.
 • Bol dopracovaný upozorňujúci oznam “Doklad úhrady bol vystavený skôr ako je dátum vystavenia faktúry” pri úhradách saldokontných dokladov v prípade, ak dátum úhrady je menší ako dátum uhrádzaného dokladu.
 • V tlači pri exporte originálnych tlačív (FDF) do mailu, bol do prílohy doplnený .fdf súbor spolu s príslušným PDF.
 • V menu Firma – Nastavenie – Účtovný rozvrh boli pre neziskové účtovné jednotky premenované nastavenia “Podnikateľská zdaňovaná činnosť” a “Hlavná nezdaňovaná činnosť”. Zároveň bola dopracovaná nová tlačová zostava, v ktorej nákladové a výnosové účty sú označené v účtovom rozvrhu ako Hlavná činnosť a Podnikateľská činnosť.
 • V tlačovej zostave “Faktúra komplet”, v prehľade vyfakturovaných preddavkov program nebude zobrazovať nuly v stĺpcoch “Základ dane”, ak nie sú vyplnené všetky sumy DPH. Zároveň boli upravené sumy tak, aby boli zarovnané do stredu stĺpca.
 • Pri opakovanom prechode do nového roka bola zrušená kontrola na vykonanú uzávierku D (Firma – Uzávierka – Účtovníctva a DPH – typ uzávierky D).
 • Vo fakturácii v ďalších funkciách bolo dopracované vyhľadávanie dokladov “Nájdi doklady podľa názvu položky” a hromadné označovanie a odznačovanie dokladov “Označ doklady s názvom položky”.
 • V Režime účtovania, záložka Užívateľ bola pridaná voľba “Automaticky tlačiť príjmové a výdavkové PD po vytvorení v EUD”.
 • V programe bol upravený stĺpec poznámky pre tlačové zostavy Kniha analytickej evidencie a Kniha analytickej evidencie s medzisúčtami.
 • Do tlačových zostáv “Predkontačné listy” bol doplnený dátum DUÚP.
 • Do tlačovej zostavy Prehľady – Výsledovka jednoduchá bola dopracovaná tlačová zostava “Výsledovka SZČP sumárna”, ktorá zobrazuje údaje z viacerých rokov.
 • Pri tlači obratových súpisiek bola odstránená voľba označenia tlače počiatočných stavov. Údaje o počiatočných stavoch bude program dopĺňať automaticky.
 • Pridávanie predajných cien na skladových kartách cez funkciu “Štandardné” bolo upravené tak, aby sa predajné ceny pridávali v poradí, ktoré určí poradové číslo cenovej úrovne.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty