Menu

OMEGA 13.11.00

Ostatné novinky verzie 13.11.00

 • Pri vytváraní výdajok a príjemok sa v položkách neukladal dátum a čas vyhotovenia. Chyba vznikla len vo verzii 13.10. Mohla ovplyvniť stavy objednávok a zostatky na sklade. Vo verzii 13.11 je na opravu dokladov (vytvorených iba vo verzii 13.10) potrebné spustiť prepočet zostatkov na sklade a následne aj prepočet objednávok, len v tom prípade, ak ich databáza obsahuje.
 • V programe bol opravený prechod výrobných čísel a šarží na FIFO skladoch.
 • Opravená chyba pri tlači Hlavnej knihy v duálnej mene, kedy sa nezobrazili žiadne údaje.
 • Pre Súhrný výkaz DPH bol dopracovaný export – elektronické zaslanie vo formáte XML a tlač do originálneho tlačiva.
 • V programe bolo dopracované elektronické zasielanie Daňového priznania dane z pridanej hodnoty vo formáte XML pre rok 2010. Zároveň bolo dopracované potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z pridanej hodnoty.
 • Boli aktualizované kódy kombinovanej nomenklatúry pre Intrastat. Kódy KN naiportujete použitím funkcie Import číselníka kódov kombinovanej nomenklatúry.
 • V programe bola aktualizovaná účtová osnova a výkaz ziskov a strát pre NUJ s platnosťou od 1.1.2010.
 • Od 1.1.2010 bola v dlhodobom majetku odstránená voľba “Zrušenie registrácie platiteľa DPH” pre typ pohybu “Zvýšenie ceny”. Zmena platí len pre podnikateľské subjekty.
 • Pri tlači daňového priznania dane z motorových vozidiel bola dopracovaná možnosť vytlačiť viac ako 30 strán č. 3. Pre tlač tretej strany bolo tlačidlo OK nahradené tlačidlom Pokračuj, zároveň sa zobrazí medziformulár so zadaním čísla strany Od strany – Po stranu.
 • Bol aktualizovaný číselník pre Druh obchodu a číslo a dátum registrácie vo výkazoch.
 • Pre import bankových výpisov z Tatra banky bolo dopracované importovanie poznámky.
 • V programe bolo upravené automatické aktualizovanie skladových cien a množstiev na skladových kartách tak, aby nedochádzalo k prepisovaniu uzavretých pohybov.
 • V programe bol dopracovaný export príkazov na úhradu pre Všeobecnú úverovú banku vo formáte ABO. Po výbere exportu do ABO formátu program automaticky doplní príponu pre exportovaný súbor vo formáte “HB.kpc”.
 • Pri editovateľných výstupných zostavách bol v programe Excel (office 2007) dopracovaný panel s nástrojmi.
 • V programe (Firma – Užívateľ, prístupové práva) bola dopracovaná voľba “Skryť prehľad o firme”. Zapnutím voľby zamedzíte prístup k informáciám o firme, ktroré sa zobrazujú v hlavnom okne programu Omega.
 • V hlavnom formulári programu (záložka Internet-Stiahni) bola dopracovaná možnosť stiahnutia novšej verzie Helpu z internetu. Zároveň bolo dopracované automatické spustenie upgradu po jeho stiahnutí z internetu.
 • V Režime účtovania v záložke Sklad pri prevodkách medzi skladmi bola dopracovaná voľba “Automaticky opravovať pripojený doklad”. Voľba bude programom prednastavená ako zapnutá. V prípade, ak nebudete potrebovať, aby program automaticky kontroloval prevodky medzi skladmi, voľbu môžete kedykoľvek vypnúť.
 • Bola vylepšená funkcia sledovania stavu PHL. Program automaticky preberá údaj o stave PHL v nádrži v čase uzávierky, kde bol aktuálny stav doplnený užívateľom. Program prenesie údaj o skutočnom stave do poľa “Pri štarte” v prvej jazde po uzavretom období.
 • V programe bol zmenený adresár pre export XML daňových priznaní pre DPMV a DPH. Cieľový adresár bude programom prednastavený tam, kde je nainštalovaný program Omega\Export alebo adresár pre pomocné súbory zadefinovaný v režime účtovania.
Zdieľať
KROS
O nás
Blog
Kontakty